Ogłoszenie nr 540558-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.

Biblioteka Narodowa: Usługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla bibliotek i napędów taśmowych wchodzących w skład systemu do wykonywania kopii zapasowych Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Narodowa, krajowy numer identyfikacyjny 00027595500000, ul. al. Niepodległości  213 , 02-086  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 6082271, , e-mail przetargi@bn.org.pl, s.majcher@bn.org.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.bn.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bn.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bn.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej (za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca)
Adres:
Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, Kancelaria, pokój 283

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla bibliotek i napędów taśmowych wchodzących w skład systemu do wykonywania kopii zapasowych Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej
Numer referencyjny: XIV.263.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla bibliotek i napędów taśmowych wchodzących w skład systemu do wykonywania kopii zapasowych Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej w Warszawie, zgodnie z „Opisem Przedmiotu Zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ (dalej jako: Opis Przedmiotu Zamówienia).

II.5) Główny kod CPV: 72591000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72611000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: A. 1. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku nowych standardów ochrony danych osobowych, które zostają wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), Zamawiający - Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, działając w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą „Usługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla bibliotek i napędów taśmowych wchodzących w skład systemu do wykonywania kopii zapasowych Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej” – Znak sprawy XIV.263.4.2020, jako administrator danych osobowych (osób fizycznych) pozyskanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informuje, co następuje: 1) Administratorem danych jest: Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: daneosobowe@bn.org.pl. 3) Cel przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie i dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego; archiwizacja protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami w rozumieniu art. 96 ust. 2 ustawy Pzp; archiwizacja postępowania zgodnie z przepisami archiwalno-kancelaryjnymi obowiązującymi w Bibliotece Narodowej. 4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 96 ust. 3 i art. 139 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 8 ustawy Pzp, art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 5) Podstawa prawna przetwarzania danych: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) oraz przetwarzanie pozyskanych danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e. RODO). 6) Podanie danych osobowych wskazanych w formularzach ofertowych, Wykazach osób, wyjaśnieniach i uzupełnieniach dokumentów gromadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U.2016 r. poz. 1126, z późn. zm.) jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania/odrzucenia oferty wykonawcy. 7) Okresy, przez który dane osobowe będą przechowywane, wynoszą odpowiednio: a) zgodnie z przepisami archiwalno-kancelaryjnymi obowiązującymi w Bibliotece Narodowej – przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania liczony w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po dniu zakończenia postępowania, b) w przypadku podpisania umowy – przez okres 10 lat, od dnia zakończenia umowy, liczony w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po dniu zakończenia umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, c) w okresie nie krótszym niż dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT. 8) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, z tym zastrzeżeniem, że: a) skorzystanie z prawa do sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą treści umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może spowodować naruszenia integralności protokołu oraz jego załączników; b) skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do przechowywania danych w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej/prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) z uwagi na wyłączenie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO. Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 RODO. 9) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 10) Dane mogą być udostępniane przez Bibliotekę Narodową innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów prawa. 11) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 2. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Bibliotece Narodowej znajduje się w Polityce Prywatności na stronie administratora: www.bn.org.pl. 3. Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego: przewidzianego w art. 13 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te wykonawca pozyskał bezpośrednio; przewidzianego w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu i Bibliotece Narodowej, i których dane pośrednio pozyskał, chyba że znajdzie zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. B. Zamawiający wymaga, aby oferta Wykonawcy zawierała wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. C. Zgodnie z par. 10 Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić po zawarciu umowy, przy czym Zamawiający, po stwierdzeniu, że ww. okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę sposobu wykonywania usług, 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi, każdą przez co najmniej 12 miesięcy i każdą o wartości zrealizowanej usługi (a w przypadku usługi w trakcie wykonywania – wartość tej części usługi, która została zrealizowana do dnia upływu terminu składania ofert) w wysokości co najmniej 200 000,00 zł netto w skali 12 miesięcy, polegające na wsparciu serwisowym oraz asyście technicznej dla bibliotek i napędów taśmowych firmy IBM; 2) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną pozwalającą na świadczenie usługi wsparcia serwisowego i asysty technicznej na odpowiednim poziomie jakości, wyrażającą się w tym, że Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producenta urządzeń IBM co najmniej w zakresie urządzeń IBM wymienionych w Tabeli nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca musi się znajdować na liście partnerów producenta urządzeń IBM co najmniej w zakresie urządzeń IBM wymienionych w Tabeli nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wymagany poziom partnerstwa – Silver lub Gold lub Platinum.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 2 i pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – sporządzonego wg wzoru w Załączniku nr 6 do SIWZ, oraz załączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) opisu środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości, potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną wyrażającą się w tym, że Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producenta urządzeń IBM co najmniej w zakresie urządzeń IBM wymienionych w Tabeli nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia – znajduje się na liście partnerów producenta urządzeń IBM co najmniej w zakresie urządzeń IBM wymienionych w Tabeli nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia i posiada poziom partnerstwa Silver lub Gold lub Platinum. 2. Zgodnie z §2 ust. 3 Rozporządzenia, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, tj. polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp: 1) zamieszcza w oświadczeniach sporządzonych wg wzoru w Załączniku nr 7 do SIWZ i w Załączniku nr 8 do SIWZ informację o tych podmiotach, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 3 ustawy Pzp); 2) składa wraz z ofertą zobowiązanie tego podmiotu albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez ten podmiot w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 2. W przypadku, gdy oferta oraz dołączone do niej żądane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty są podpisane przez osobę niewymienioną jako osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w ogólnodostępnych, bezpłatnych rejestrach – dokumentach rejestrowych Wykonawcy (np. KRS, CEIDG), Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą stosownego pełnomocnictwa dla tej osoby. Szczegółowe wymagania dotyczące pełnomocnictwa opisano w Rozdziale XI SIWZ. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest obowiązany złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej, co Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty, grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej, zostanie zamieszczony na stronie internetowej przez Zamawiającego jednocześnie z zamieszczeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Na mocy art. 45 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego (konto Biblioteki Narodowej): 56 1130 1017 0020 1461 0620 0005. Tytuł przelewu powinien zawierać następujący zapis: „Wadium–XIV.263.4.2020–Usługa wsparcia serwis. oraz asysty tech. dla bibliotek i napęd. taśm. wchodzących w skład syst. do wyk. kopii zapas. Rep.Cyfr.BN”. 6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, dokument „wadialny” powinien zawierać zapis, że wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV.263.4.2020, pod nazwą: „Usługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla bibliotek i napędów taśmowych wchodzących w skład systemu do wykonywania kopii zapasowych Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej”. 7. Gwarancję lub poręczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale wraz z ofertą (zaleca się umieszczenie dokumentu wadialnego w osobnej, opisanej kopercie), w siedzibie Zamawiającego: al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, w pokoju 283 (Kancelaria). Ponadto zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty kopię dokumentu wadialnego/dowód wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu. 8. Gwarancja lub poręczenie musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać Bibliotekę Narodową z siedzibą przy al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 11. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonych w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty lub w miejsce wskazane w ust. 7 zostało złożone jego tłumaczenie na język polski w oryginale podpisane przez Wykonawcę lub w postaci kopii tłumaczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarantowany czas reakcji10,00
Gwarantowany czas naprawy20,00
Asysta techniczna10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument złożony wraz z ofertą, a także złożony na wezwanie Zamawiającego, sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH