Ogłoszenie nr 510085219-N-2020 z dnia 18-05-2020 r.
Centrum Kształcenia Zawodowego: Dostawa wyposażenia do pracowni w branży elektryczno-elektronicznej, branży mechanicznej i górniczo- hutniczej oraz pracowni w ZSTZ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530067-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540063497-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Kształcenia Zawodowego, Krajowy numer identyfikacyjny 85044218000000, ul. ul. Szujskiego  13, 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 563 182, e-mail atckp@wp.pl, faks 146 563 182.
Adres strony internetowej (url): http://tarnowckz.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/tcktarnow
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia do pracowni w branży elektryczno-elektronicznej, branży mechanicznej i górniczo- hutniczej oraz pracowni w ZSTZ
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
3/PZP/CKZ/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu na potrzeby wyposażenia pracowni Zamawiającego niezbędnych do zajęć dla uczestników projektu szczegółowo opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ (arkusz kalkulacyjny) oraz wzorze umowy wraz załącznikami (dostępne w oddzielnych plikach). 2. Zamówienie składa się z następujących części: 1) w części I: Doposażenie pracowni mechatroniki z elementami diagnostyki; 2) w części II: Doposażenie pracowni lokalnych sieci komputerowych, pracowni elektroniki cyfrowej, pracowni maszyn elektrycznych, napędu i sterowania oraz pracowni w ZSTZ ; 3) w części III: Doposażenie pracowni elektroniki cyfrowej; 4) w części IV: Doposażenie pracowni elektroniki cyfrowej- stanowisko BGA; 5) w części V: Doposażenie pracowni maszyn elektrycznych, napędu i sterowania; 6) w części VI: Doposażenie pracowni innowacyjna nauka projektowania i tworzenia produktów; 7) w części VII: Doposażenie pracowni innowacyjna nauka projektowania i tworzenia produktów – oprogramowanie 3D CAD; 8) w części VIII Zakup wyposażenia RFID w gospodarce towarowej 9) w części IX: Doposażenie pracowni nowe technologie obróbki ubytkowej – wózek narzędziowy; 10) w części X: Doposażenie pracowni nowe technologie obróbki ubytkowej – 4 Oś; 11) w części XI: Doposażenie pracowni napraw nadwozi i układów jezdnych pojazdów; 12) w części XII: Dostawa komputerów*: a) Zestawu komputerowego A (pracownia innowacyjna nauka projektowania i tworzenia produktów oraz pracownia lokalnych sieci komputerowych) – 40 szt.; b) Zestawu komputerowego B (pracownia w ZSTZ) – 30 szt.; c) dostawa oprogramowania program diagnostyczny Esi Tronic; program Audatex; program Correl z zadania 2.1 (doposażenie grafiki komputerowej ) 13) w części XIII: Zakup Lego Mindstroms EV3 lub równoważne; *UWAGA!!! Zamawiający wymaga aby, Wykonawca w części XII przedmiotowego postępowania w siedzibie Zamawiającego podłączył dostarczone komputery, skonfigurował je z siecią i routerami oraz zainstalował zakupione oprogramowania wraz z systemami operacyjnymi
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 43800000-1

Dodatkowe kody CPV: 44100000-1, 48900000-7, 48000000-8, 30200000-1, 30230000-0, 30237200-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Doposażenie pracowni mechatroniki z elementami diagnostyki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 121951.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MECHATRONIKA Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o.
Email wykonawcy: mt@mechatronika.pl
Adres pocztowy: ul. Ustrzycka 1
Kod pocztowy: 61-324
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 149318.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 145140.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 149318.09
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Doposażenie pracowni lokalnych sieci komputerowych, pracowni elektroniki cyfrowej, pracowni maszyn elektrycznych, napędu i sterowania oraz pracowni w ZSTZ
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W tych częściach postępowania złożono jedną lub więcej ofert. Jednakże, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu we wskazanych częściach, ceny wszystkich złożonych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w żadnej części postępowania nie zwiększa tej kwoty do ceny oferty z najniższej. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Doposażenie pracowni elektroniki cyfrowej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W tych częściach postępowania złożono jedną lub więcej ofert. Jednakże, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu we wskazanych częściach, ceny wszystkich złożonych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w żadnej części postępowania nie zwiększa tej kwoty do ceny oferty z najniższej. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Doposażenie pracowni elektroniki cyfrowej- stanowisko BGA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 35443.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: eSzydłowski, Łukasz Szydłowski
Email wykonawcy: biuro@eszydlowski.pl
Adres pocztowy: ul. Towarowa 10, mag. 7
Kod pocztowy: 49-300
Miejscowość: Brzeg
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27060.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27060.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27060.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Doposażenie pracowni maszyn elektrycznych, napędu i sterowania
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W tych częściach postępowania złożono jedną lub więcej ofert. Jednakże, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu we wskazanych częściach, ceny wszystkich złożonych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w żadnej części postępowania nie zwiększa tej kwoty do ceny oferty z najniższej. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Doposażenie pracowni innowacyjna nauka projektowania i tworzenia produktów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40082.72
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: 3D Phoenix
Email wykonawcy: azdziarska@3dphoenix.pl
Adres pocztowy: Heroldów 6
Kod pocztowy: 01-991
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 51202.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51202.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 81426.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Doposażenie pracowni innowacyjna nauka projektowania i tworzenia produktów – oprogramowanie 3D CAD
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 31861.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DPS Software Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@dps-software.pl
Adres pocztowy: ul. Marynarska 15
Kod pocztowy: 02-674
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 38130.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38130.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38130.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Zakup wyposażenia RFID w gospodarce towarowej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W tych częściach postępowania złożono jedną lub więcej ofert. Jednakże, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu we wskazanych częściach, ceny wszystkich złożonych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w żadnej części postępowania nie zwiększa tej kwoty do ceny oferty z najniższej. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Doposażenie pracowni nowe technologie obróbki ubytkowej – wózek narzędziowy
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W tych częściach postępowania złożono jedną lub więcej ofert. Jednakże, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu we wskazanych częściach, ceny wszystkich złożonych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w żadnej części postępowania nie zwiększa tej kwoty do ceny oferty z najniższej. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Doposażenie pracowni nowe technologie obróbki ubytkowej – 4 Oś
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W tych częściach postępowania złożono jedną lub więcej ofert. Jednakże, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu we wskazanych częściach, ceny wszystkich złożonych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w żadnej części postępowania nie zwiększa tej kwoty do ceny oferty z najniższej. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: Doposażenie pracowni napraw nadwozi i układów jezdnych pojazdów
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W tych częściach postępowania złożono jedną lub więcej ofert. Jednakże, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu we wskazanych częściach, ceny wszystkich złożonych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w żadnej części postępowania nie zwiększa tej kwoty do ceny oferty z najniższej. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: Dostawa komputerów: a) Zestawu komputerowego A (pracownia innowacyjna nauka projektowania i tworzenia produktów oraz pracownia lokalnych sieci komputerowych) – 40 szt.; b) Zestawu komputerowego B (pracownia w ZSTZ) – 30 szt.; c) dostawa oprogramowania program diagnostyczny Esi Tronic; program Audatex; program Correl z zadania 2.1 (doposażenie grafiki komputerowej )
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 198000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BINO Computers S. Bobek. B. BIelak, S. Sara S. J.
Email wykonawcy: b.pach@bino.pl
Adres pocztowy: 32-040 Wrząsowice, ul. Urocza 27 33-100 Tarnów, ul. Sienna 2
Kod pocztowy: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 197900.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 197900.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 197900.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 13   
NAZWA: Zakup Lego Mindstroms EV3 lub równoważne;
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9756.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PART-AD Artur Dyrda
Email wykonawcy: info@part-ad.com
Adres pocztowy: Grzechynia 768
Kod pocztowy: 34-220
Miejscowość: Maków Podhalański
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9660.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9660.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12792.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.