Ogłoszenie nr 510084693-N-2020 z dnia 18-05-2020 r.
Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi: Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta (ESOK) dla obiektu MOSiR - Pływalnia 'Wodny Raj" przy ul Wiernej Rzeki 2 w Łodzi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527353-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 00000100855997, ul. ul. Ks. Skorupki  21, 90-532  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 27 21 416; 27 21 417, e-mail przetargi@mosir.lodz.pl, m.szablewska@mosir.lodz.pl, faks 42 6367980.
Adres strony internetowej (url): http://mosirl.bip.eur.pl/public/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta (ESOK) dla obiektu MOSiR - Pływalnia 'Wodny Raj" przy ul Wiernej Rzeki 2 w Łodzi
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2/20/PN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta obejmuje m.in.: 1) modernizację w części krytej pływalni poprzez m.in.: dostawę i montaż POS, oprzyrządowania, serwera, pasków i transponderów, migrację danych z obecnie funkcjonującego systemu, wymianę niezbędnych czytników, uzupełnienie okablowania, budowę strefy wydzielonej dla weryfikacji klientów płatnej strefy saun, 2) w części sezonowej poprzez m.in.: dostawę i montaż POS, oprzyrządowania, pasków i transponderów, szafek przebieralni, uzupełnienie okablowania, połączenie z serwerem, dostawę i montaż niezbędnych bramek i czytników.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72000000-5

Dodatkowe kody CPV: 72263000-6, 51611200-5, 51611000-8, 51610000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 154048.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TT SOFT Sp. z o.o.
Email wykonawcy: info@ttsoft.pl
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 9 A,
Kod pocztowy: 35-105
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189480.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189480.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 191480.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.