Ogłoszenie nr 540351-N-2020 z dnia 2020-05-15 r.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego: Zakup usługi wsparcia dla Liferay Portal i DB2 – procedura po unieważnieniu postępowania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego, krajowy numer identyfikacyjny 47321576000000, ul. Sękocin Stary, ul. Leśników  21C , 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 2707100, e-mail biuro@zilp.lasy.gov.pl, zamowienia@zilp.lasy.gov.pl, faks +48 22 4680951.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zilp.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Platforma ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal, Adres skrytki: /pgl_lp_1828/SkrytkaESP

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej na adres: Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego, Sękocin Stary, ul. Leśników 21C, 05-090 Raszyn
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi wsparcia dla Liferay Portal i DB2 – procedura po unieważnieniu postępowania
Numer referencyjny: DZ.270.59.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Odnowienie usługi wsparcia systemu Liferay Portal posiadanego przez PGL LP 2) Dostarczenie nowej licencji Liferay w wersji 7.2 z usługą wsparcia 3) Odnowienie usługi wsparcia producenta oprogramowania bazodanowego IBM DB2 4) Dostosowanie środowiska testowego PK-LP do pracy na platformie Liferay Portal EE 7.2 lub nowszej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ i do wzoru umowy.

II.5) Główny kod CPV: 72262000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72611000-6
72267000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Analizując doświadczenie Wykonawcy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali albo wykonują należycie, co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie, uruchomieniu i wdrożeniu portalu internetowego (działającego produkcyjnie w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania), przy czym spełnione są łącznie następujące wymagania: a) każdy z portali był wykonany w technologii Liferay Portal w taki sposób, że Liferay Portal obsługiwał prezentację danych i zarządzanie treścią w portalu; b) łączna wartość zamówień powinna mieć wartość większą lub równą 300 000 zł brutto, przy czym przynajmniej jedno z zamówień musi przekraczać kwotę 150 000 zł brutto; c) przynajmniej jedno lub więcej zamówień obejmowało jednoczesne zarządzanie minimum 450 portalami internetowymi jednostek organizacyjnych rozproszonych na terenie całego kraju; d) przynajmniej jedno lub więcej zamówień obejmowało migrację z wersji Liferay 6.2 lub wyższej wraz z migracją treści, e) przynajmniej jeden portal działał w klastrze wydajnościowym, o co najmniej dwóch węzłach (ang. node), przy czym ruch do portalu był kierowany przez urządzenia bądź oprogramowanie zarządzające rozdziałem ruchu do węzłów (ang. load-balancer) 2. Analizując zdolność Wykonawcy do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni w składzie zespołu wykonującego zamówienie, co najmniej trzech specjalistów, przy czym: a) jeden z członków zespołu musi posiadać, co najmniej 5 letnie doświadczenie w programowaniu w języku Java, a dwóch pozostałych co najmniej 2 letnie doświadczenie w programowaniu w języku Java; b) co najmniej jeden z członków zespołu musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w realizacji projektów z wykorzystaniem technologii Liferay Portal (LFP); c) co najmniej jedna osoba musi posiadać, doświadczenie w migracji LFP do wersji 6.2 lub wyższej; d) co najmniej jedna osoba musi posiadać, co najmniej 5 letnie doświadczenie oraz potwierdzone certyfikatem producenta kwalifikacje w zakresie administracji bazą danych DB2. Powyższe funkcje mogą być łączone z zastrzeżeniem, że zespół Wykonawcy delegowany do wykonania zamówienia musi składać się z minimum 3 osób. Wszystkie osoby wskazane w lit. a) – d) powyżej muszą posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i piśmie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Osoby wskazane w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu muszą brać udział w realizacji zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa Rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit C. SIWZ (Doświadczenie Wykonawcy), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Ochrony Środowiska S.A. nr rachunku 05 1540 1245 2018 4801 2692 0001, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu DZ.270.59.2020 na Zakup usługi wsparcia dla Liferay Portal i DB2 – procedura po unieważnieniu postępowania”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX. Ust. 3. SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający informuje, że w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał dokumentu należy złożyć: 1) w formie elektronicznej i ma on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji / poręczenia, 2) w formie papierowej razem z ofertą przed upływem terminu składania ofert, UWAGA: oryginał dokumentu w formie elektronicznej należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez dekompletowania oferty) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena (C)60,00
Termin dostawy (T)20,00
Termin wykonania zadania określonego w § 3 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Mając na względzie treść art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień Umowy: 1) w zakresie zmiany Strony Umowy lub osób delegowanych do jej realizacji w przypadku, gdy: a) Wykonawcę ma zastąpić inny wykonawca, co jest następstwem zmian własnościowych w organizacji Wykonawcy (podział, restrukturyzacja, upadłość, etc.). Zmiana taka jest dopuszczalna jeśli wykonawca zastępujący dotychczasowego Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, na podstawie którego udzielono zamówienia i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, co więcej, ww. zmiana podmiotu nie pociąga za sobą innych istotnych zmian treści Umowy b) Zamawiający przejmie zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawcy/ów. c) Wykonawca wnioskuje o zmianę podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z procedurą zmiany określoną w § 12 ust. 6. d) Wykonawca wnioskuje o zmianę osób delegowanych do wykonania zamówienia wskazanych w § 2 ust. 3 Umowy. Zmiana taka jest dopuszczalna tylko w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoby zastępujące posiadają kwalifikację nie gorsze od osób zastępowanych. 2) w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować: – zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, – zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne d) zmian zakresu przedmiotu zamówienia określonych w pkt 3) 3) w zakresie przedmiotu Umowy w przypadkach zgodnych z art. 144 ustawy PZP. 4) w zakresie zmiany składu zespołu wskazanego w § 2 ust. 3 w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: a) wystąpienie okoliczności uniemożliwiającej osobie oddelegowanej do realizacji Umowy dalszy udział w wykonywaniu zamówienia (choroba, rozwiązanie stosunku pracy, etc.), przy czym okoliczność ta wynika z uwarunkowań obiektywnych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć i za które nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza zmiany wynikającej z wewnętrznych decyzji Wykonawcy podejmowanych w zakresie roszad personalnych w ramach organizacji Wykonawcy b) wyrażenie przez Zamawiającego zgody na zastąpienie osoby wskazanej w § 2 ust. 3 inna osobą, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi legitymować się wiedzą i doświadczeniem na poziomie co najmniej takim, jak osoba zastępowana. 5) w zakresie terminu realizacji w przypadku: a) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i/lub DGLP, takich jak: – wstrzymanie realizacji zamówienia przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie, co należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację Umowy w okolicznościach, które wskazują, iż kontynuowanie realizacji stanowi zagrożenie dla interesu PGL LP, czego Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wstrzymanie nastąpiłoby niezależnie od tego, kto byłby wykonawcą Umowy. Przedmiotowa okoliczność nie może spowodować zmiany terminu realizacji Umowy o okres dłuższy niż 10 dni roboczych, dla pojedynczego przypadku. – konieczność usunięcia niezawinionych błędów Zamawiającego i/lub DGLP bądź wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji, na podstawie której zostało wszczęte postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem, że błędy te mają charakter istotny, tj. zaniechanie ich usunięcia uniemożliwiłoby lub w znaczącym stopniu utrudniło prawidłową realizację Umowy każdemu potencjalnemu wykonawcy. Przedmiotowa okoliczność nie może spowodować zmiany terminu realizacji Umowy o okres dłuższy niż 10 dni roboczych, dla pojedynczego przypadku.; b) zmian będących następstwem okoliczności, o których mowa w pkt 3) (zmiany w zakresie przedmiotu Umowy). Przedmiotowa okoliczność nie może spowodować zmiany terminu realizacji Umowy o okres dłuższy niż 20 dni roboczych, dla pojedynczego przypadku. c) zmian wynikających z oddziaływania czynników zewnętrznych, na które strony Umowy nie mają wpływu: – sytuacja kryzysowa w rozumienia art. 8b ustawy PZP – przedmiotowa okoliczność nie może spowodować zmiany terminu realizacji Umowy o okres dłuższy niż okres trwania siły wyższej, dla pojedynczego przypadku. 2. Zmiany teleadresowe, obsługi administracyjno-bankowej (np. zmiana numeru konta, zmiana liczby płatników) oraz zmiany składu koordynatorów realizacji Umowy nie wymagają aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia. 3. Postanowienia zawarte w ust. 1 należą do katalogu zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień Umowy: 1) inicjowanie zmian odbywa się na podstawie pisemnego wniosku, który Zamawiający kieruje do Wykonawcy lub Wykonawca do Zamawiającego, 2) przyczyny dokonywania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w sposób wyczerpujący w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy i/lub Zamawiającego, protokół konieczności, itp.). W przypadku wnioskowania o zmianę podwykonawcy lub członków zespołu delegowanego do wykonania zamówienia Wykonawca przedkłada dowody potwierdzające, że podmiot lub osoba zastępująca legitymuje się kwalifikacjami nie mniejszymi niż podmiot lub osoba zastępowana. Zamawiający jest zobowiązany do każdorazowego wykazania, iż dokonane zmiany mają charakter obiektywny, tzn. zostałyby wprowadzone w takim samym zakresie dla każdego potencjalnego wykonawcy Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w terminie wskazanym w rozdziale XIII ust. 1 SIWZ w siedzibie Zamawiającego adres: Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego, Sękocin Stary, ul. Leśników 21C, 05-090 Raszyn w pokoju nr 2 (Sekretariat) w sposób opisany w rozdziale VIIII lit. C SIWZ. UWAGA W związku z zagrożeniem COVID-19 zaleca się składanie ofert elektronicznych. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca może złożyć ofertę w wersji papierowej jednak w celu ustalenia sposobu bezpiecznego jej przekazania, Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym – Michał Lachowski (michal.lachowski@zilp.lasy.gov.pl) – i uzyskać instrukcję bezpiecznego złożenia oferty. 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert (w przypadku składania ofert w wersji elektronicznej) ma data i godzina wpływu oferty na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego - adres skrytki: /pgl_lp_1828/SkrytkaESP, znajdującą się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert (w przypadku składania ofert w wersji papierowej) ma data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu upływu terminu wyznaczonego do składania ofert, o godzinie 13:00 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH