Ogłoszenie nr 540330-N-2020 z dnia 2020-05-15 r.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny: Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, w tym wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego w celu udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie komponentów systemu BackOffice NIZP-PZH w ramach projektu pn.: Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno- komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno- komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny, krajowy numer identyfikacyjny 00028846100000, ul. Chocimska  24 , 00-791  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(22)8497612, e-mail mgidelska@pzh.gov.pl, faks +48 (22)5421268.
Adres strony internetowej (URL): https://www.pzh.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pzh.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzh.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529 oraz z 2015 r . poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, pok. 206, II piętro, bud.C

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, w tym wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego w celu udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie komponentów systemu BackOffice NIZP-PZH w ramach projektu pn.: Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno- komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)”
Numer referencyjny: A-AZ-22-114/4/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiot Zamówienia obejmuje: 1.1.1. Wykonanie analizy funkcjonalno-technicznej pod kątem wymagań systemu BackOffice, w tym: 1.1.1.1 Analizę stanu obecnego NIZP-PZH, w tym identyfikacja procesów biznesowych wraz z istniejącymi systemami informatycznymi i opracowanie ogólnej mapy procesów; 1.1.1.2 Opracowanie modeli zidentyfikowanych procesów biznesowych, wykorzystujących system BackOffice w notacji BPMN z uwzględnieniem obiegu dokumentów przetwarzanych w ramach tych procesów; 1.1.1.3 Opracowanie koncepcji architektury, kluczowych komponentów technicznych, integracji z systemami wewnętrznymi Zamawiającego oraz zewnętrznymi systemami informatycznymi, wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych dla wybranych komponentów systemu BackOffice; 1.1.1.4 Opracowanie rekomendacji dla usprawnień obecnych procesów zgodnych z celami strategicznymi i operacyjnymi Zamawiającego; 1.1.1.5 Opracowanie Strategii bezpieczeństwa informatycznego; 1.1.1.6 Opracowanie modelu przepływu danych w zakresie integracji z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz w zakresie metadanych opisujących dokumenty zarządzane w systemie Backoffice; 1.1.1.7 Opracowanie Planu zapewnienia jakości informatycznych produktów Projektu 1.1.1.8 Opracowanie listy wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych dla projektowanego systemu; 1.1.1.9 Opracowanie rekomendacji dotyczących User Experience (UX) i szaty graficznej dla interfejsów Systemu BackOffice; 1.1.1.10 Zestawienie dokumentacji funkcjonalno-technicznej pod kątem przeprowadzenia dialogu technicznego z dostawcami systemu; 1.1.1.11 Opracowanie raportu z wykonanej analizy przedwdrożeniowej; 1.1.1.12 Udział w dialogu technicznym z potencjalnymi dostawcami systemu i udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców w trakcie trwania dialogu technicznego wraz z przygotowaniem dokumentu zawierającego listę pytań i uwag wykonawców; 1.1.1.13 Opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) uwzględniającego wskazane w trakcie dialogu technicznego uwagi wykonawców; 1.1.1.14 Świadczenie usługi asysty podczas trwania postępowania przetargowego dla systemu BackOffice w zakresie wsparcia Zamawiającego w udzielaniu odpowiedzi na pytania oferentów, w tym opracowywanie listy pytań oferentów z odpowiedziami oraz przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia po zmianach. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (dalej: „OPZ”). 1.3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie wykonania analizy przedwdrożeniowej procesów biznesowych Zamawiającego oraz wskazanie kierunków ich optymalizacji pod kątem cyfryzacji, w tym w szczególności opracowanie wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych dla Systemu BackOffice uwzględniających realizację zoptymalizowanych procesów. 1.4. Analiza powinna obejmować będzie procesy realizowane w około 50 komórkach organizacyjnych Zamawiającego. Przeprowadzona analiza procesów powinna, poza określeniem wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych dla systemu BackOffice wskazywać miejsca usprawnień istniejących procesów. 1.5. W przypadku, gdy Zamawiający wskazał w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują konkretny produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, należy te nazwy rozumieć jako określenie przykładowe parametrów oczekiwanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie produktów, rozwiązań programistycznych lub przedmiotów równoważnych, o ile ich zastosowanie wraz z pozostałymi elementami zamówienia jest zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zapewni osiągnięcie celu projektu. 1.6. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: a) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu przedwdrożeniowej analizy systemów IT działających w oparciu o architekturę usługową (SOA) obejmującą: • analizę procesów biznesowych; • analizę wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych; • analizę architektury systemu, a przedmiotowa analiza została wykonana w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą PZP dotyczącego zakupu i wdrożenia systemu • wartość usługi będącej przedmiotem zamówienia wynosiła co najmniej 123 000,00 złotych brutto. b) co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu koncepcji modelu usługowego w jednostce publicznej obejmującą opracowanie docelowego modelu organizacji w zakresie procesów, technologii, zmian organizacyjnych i obiegu informacji. c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 6 osobami, które skieruje do realizacji niniejszego zamówienia:  Kierownik Projektu – co najmniej 1 osoba • W ciągu ostatnich pięciu lat przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy pełnił funkcję kierownika lub nadzoru projektu w co najmniej 3 projektach, w tym przynajmniej jeden z nich był projektem związanym z analizą lub wdrożeniem systemu informatycznego w instytucji publicznej • Posiada jeden z powszechnie uznawanych certyfikatów z obszaru zarządzania projektami (np. PRINCE2 na poziomie Practitioner lub inny na równoważnym poziomie). • Posiada wykształcenie wyższe nauk technicznych lub ekonomicznych. • Posiada znajomość metodyk zwinnych zarządzania projektem potwierdzoną referencjami prowadzenia projektów zgodnie z podejściem Agile.  Ekspert ds. architektury rozwiązań informatycznych – co najmniej 1 osoba • W ciągu ostatnich pięciu lat brał udział w roli eksperta ds. architektury rozwiązań informatycznych w realizacji projektu informatycznego. • Posiada jeden z powszechnie uznawanych certyfikatów z obszaru zarządzania projektami (np. PRINCE2 na poziomie Foundation lub inny na równoważnym poziomie). • Posiada tytuł naukowy doktora nauk technicznych lub wyższy.  Specjalista ds. modelowania procesów biznesowych i systemu zarządzania jakością – co najmniej 1 osoba • W ciągu ostatnich pięciu lat brał udział w roli analityka w realizacji projektu informatycznego • Posiada Certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością lub równoważny • Posiada jeden z powszechnie uznawanych certyfikatów z obszaru zarządzania projektami (np. PRINCE2 na poziomie Foundation lub inny na równoważnym poziomie). • Posiada wykształcenie wyższe informatyczne.  Analityk biznesowy – co najmniej – 3 osoby, z których • Przynajmniej jeden z nich w ciągu ostatnich pięciu lat przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy pełnił funkcję analityka biznesowego w co najmniej dwóch projektach. Każdy z projektów obejmował swoim zakresem zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu informatycznego. • Przynajmniej jeden z nich posiada udokumentowane doświadczenie w pracy w instytucji zdrowia publicznego. • Każdy z nich posiada znajomość notacji BPMN na poziomie umożliwiającym opracowanie modelu procesu biznesowego w sposób zgodny ze składnią notacji. • Każdy z nich posiada jeden z powszechnie uznawanych certyfikatów z obszaru zarządzania projektami (np. PRINCE2 na poziomie Foundation lub inny na równoważnym poziomie).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 7 do SIWZ); 2. Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca, które zostaną skierowane do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Kompetencje zespołu skierowanego do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażonej w formie pisemnej – aneksu do niniejszej umowy - pod rygorem nieważności. 2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów o zamówieniach publicznych oraz w przypadkach określonych poniżej. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 3. Zmiana sposobu realizacji umowy (zmiana techniczna lub technologiczna) w przypadku: 1) zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra 2) uzasadnionych przyczyn technicznych niezależnych od stron Umowy; 3) potrzeb wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego w zakresie zmiany terminów wykonania lub odbioru prac; 4) zmiany dotyczących sposobu wykonania Umowy, spowodowane zmianą w zakresie powierzonych Zamawiającemu kompetencji i uprawnień; 5) konieczności zmiany zakresu Umowy, wynikająca z powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, jak też spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac (Quality Control); 6) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres i termin prac Wykonawcy lub termin odbioru prac; 7) ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego produktu; 4. Zmiany w zakresie terminu realizacji Umowy (terminów pośrednich i końcowego) 1) potrzeby wstrzymania, zawieszenia lub ograniczenia zakresu prac w oczekiwaniu na dokonanie zmian w przepisach prawa, w sytuacji gdy toczą się prace nad nowelizacją przepisów; 2) zaistnienie siły wyższej. 3) zmiany są następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w sytuacji: a) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie w przypadku gdy wynikają one z okoliczności niezależnych od Wykonawcy; c) zmiany są następstwem działania organów administracji, w szczególności w sytuacji: d) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; e) wystąpią inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 5. Zmiany podmiotowe w umowie mogą nastąpić wyłącznie w przypadku: a) kumulatywnego przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec Wykonawcy. b) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego wykonawcy (w tym zobowiązania wobec podwykonawców) wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziału w postępowaniu. c) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki wykonawcy. 6. Zmiany Umowy mogą mieć charakter istotny lub nieistotny, zgodnie z art. 144 PZP. 7. Zmianami istotnymi są w szczególności: 1) zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy; 2) zmiana Wynagrodzenia; 3) rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy w zakresie niepodlegającym przepisom PZP; 8. Wszelkie zmiany, zarówno istotne, jak i nieistotne, będą dokumentowane w ramach Procedury Kontroli Zmian. Procedura Kontroli Zmian zostaje rozpoczęta poprzez zgłoszenie przez Kierownika Projektu jednej ze Stron Kierownikowi Projektu drugiej Strony wniosku o dokonanie zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany zostanie przygotowany w formie elektronicznej w przypadku zmian nieistotnych oraz w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku zmian istotnych. 9. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany istotnej: 1) przez Zamawiającego - Wykonawca w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od otrzymania wniosku przygotuje założenia projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany; 2) przez Wykonawcę - wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany. 10. Założenia projektowe dotyczące dokonania zmiany istotnej powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków realizacji Umowy, a w szczególności opis prac dodatkowych, wpływ dokonania zmiany na terminy pierwotne, zakres współdziałania oraz inne czynniki, które mogą być istotne dla Zamawiającego przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmiany. 11. Niezwłocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany istotnej składany przez Zamawiającego lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym przez Wykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania prac nad danym Produktem na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z Umową oraz przedłożonymi i zaakceptowanymi Panami Etapów, o ile Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac. Decyzję o wstrzymaniu prac podejmie Kierownik Projektu Zamawiającego. 12. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej. W formie aneksu, pod rygorem nieważności. 13. Umowa podlega zmianie, w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 negocjacji Trójstronnej Komisji w sprawie minimalnego wynagrodzenia ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH