Ogłoszenie nr 510084258-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.
Komenda Wojewódzka Policji: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 522676-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540048909-N-2020, 540049719-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 91362152000000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich  7, 85-090  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525 255 320, e-mail przetarg@bg.policja.gov.pl, faks 525 255 319.
Adres strony internetowej (url): www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SZPiFP-18-20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Kody CPV: 64212000-5. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każde z n/w zadań: Zadanie nr 1 - aktywacja kart SIM i ich obsługa w zakresie łączności głosowej, tekstowej (SMS), multimedialnej (MMS) i dostępu do zasobów Internetu oraz inne oferowane usługi dedykowane dla wyznaczonej, mobilnej grupy użytkowników (1251 szt.); Zadanie nr 2 – świadczenie usługi w zakresie wysyłania i/lub otrzymywania wiadomości SMS za pośrednictwem (poprzez interfejs programowy API lub poprzez przeglądarkę www) oprogramowania służącego do masowej komunikacji SMS (7 szt.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 64212000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1 - aktywacja kart SIM i ich obsługa w zakresie łączności głosowej, tekstowej (SMS), multimedialnej (MMS) i dostępu do zasobów Internetu oraz inne oferowane usługi dedykowane dla wyznaczonej, mobilnej grupy użytkowników
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 120748.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Orange Polska S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Kod pocztowy: 02-326
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 117977.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 117977.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 852514.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2 – świadczenie usługi w zakresie wysyłania i/lub otrzymywania wiadomości SMS za pośrednictwem (poprzez interfejs programowy API lub poprzez przeglądarkę www) oprogramowania służącego do masowej komunikacji SMS
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28717.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Polkomtel Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 4
Kod pocztowy: 02-673
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 37195.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37195.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37195.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.