Ogłoszenie nr 510083881-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus: Zakup wyposażenia do szkolnych pracowni w zestawy tablic multimedialnych, roboty, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Interaktywnie zintegrowani" w podziale na zadania. Zadanie 2. Zakup robotów do programowania z tabletami. a) zakup robotów do programowania 144 sztuki; b) zakup tabletów do programowania 60 sztuk.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
,,Interaktywnie zintegrowani” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 513980-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus, Krajowy numer identyfikacyjny 01525966001220, ul. Plac Czerwca 1976 roku nr 1  -, 02-495  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 60 00, e-mail imagdziarz@um.warszawa.pl, ursus.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 60 11.
Adres strony internetowej (url): www.ursus.warszawa.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wyposażenia do szkolnych pracowni w zestawy tablic multimedialnych, roboty, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Interaktywnie zintegrowani" w podziale na zadania. Zadanie 2. Zakup robotów do programowania z tabletami. a) zakup robotów do programowania 144 sztuki; b) zakup tabletów do programowania 60 sztuk.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-XI-ZZP.271.10.2020.IMA
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup wyposażenia do szkolnych pracowni w zestawy tablic multimedialnych, roboty, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Interaktywnie zintegrowani" w podziale na zadania. Zadanie 2 Zakup robotów do programowania z tabletami. a) zakup robotów do programowania 144 sztuki; b) zakup tabletów do programowania 60 sztuk Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą 144 sztuk robotów edukacyjnych oraz 60 sztuk tabletów do zajęć z programowania do pracowni szkolnych dla szkół podstawowych zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): - 30200000-1 Urządzenia komputerowe, - 30213200-7 Komputer tablet - 48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów komputerów osobistych (PC), Jakiekolwiek nazwy własne użyte w OPZ są tylko przykładami pożądanej przez Zamawiającego konfiguracji produktów, które spełniają wymogi Zamawiającego. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne. Przedmiot Parametry/akcesoria wymagane przez Zamawiającego Robot edukacyjny (zestaw)do nauki programowania odpowiedni dla uczniów z klas I-III (72 szt.) 1. Fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i wad prawnych. 2. Wymagania dotyczące podzespołów i konstrukcji: a. wymagania czujników: wykrywanie przeszkód, pomiar odległości, czujnik światła, czujnik dźwięku, czujnik dotyku, czujnik kontrastu podłoża, akcelerometr; b. głośnik; c. minimum dwie diody led RGB (wielokolorowe); d. silnik/silniki umożliwiające poruszanie się robota w dowolnym kierunku po płaszczyźnie; e. wytrzymała konstrukcja fabrycznie zmontowana z możliwością instalacji dodatkowych elementów, f. certyfikat CE; g. wbudowana bateria/akumulator pozwalająca na przynajmniej 4 h pracy, ładowanie przez port MicroUSB; h. komunikacja IR, komunikacja Bluetooth w wersji kompatybilnej z dedykowanym tabletem (zalecana wersja 4.0 lub nowsza). 3. Funkcje i możliwości a. Sterowanie zdalne (np. za pomocą pilota, kontrolera czy urządzenia mobilnego); b. zmiana koloru podświetlenia diod LED; c. wydawanie dźwięków; d. dedykowana urządzeniu i wspierana przez producenta aplikacja w języku polskim (zgodna z systemem operacyjnym dedykowanego tabletu) umożliwiająca: • programowanie robota (ruch, czujniki itd.); • używanie różnych interfejsów programowania (min. 2, np.: blokowy, graficzny, tekstowy); • wykonywanie ćwiczeń z programowania; • przeprowadzenie scenariuszy do zajęć grupowych z programowania; e. kompatybilność z akcesoriami, komunikacja z akcesoriami. 4. Wyposażenie: a. Ładowarka i kabel zasilający (złącze micro USB); b. Instrukcja w języku polskim; c. materiały edukacyjne w języku polskim (dołączone do zestawu lub dostępne online); d. scenariusze zajęć z robotami do pracy grupowej zgodnych celami Podstawy Kształcenia Ogólnego dla szkół Podstawowych w języku polskim (dołączone do zestawu lub dostępne online);. e. Adapter do współpracy z laptopem z oprogramowaniem Windows10 5. Gwarancja: minimum 24 m-ce realizowana w Polsce. Robot edukacyjny (zestaw)do nauki programowania odpowiedni dla dzieci z klas powyżej III 72 szt.) 1. Fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i wad prawnych. 2. Wymagania dotyczące podzespołów i konstrukcji: a. wymagania czujników: wykrywanie przeszkód, pomiar odległości, czujnik światła, czujnik dźwięku, czujnik dotyku, czujnik kontrastu podłoża, akcelerometr; b. głośnik; c. minimum dwie diody led RGB (wielokolorowe); d. silniki umożliwiające poruszanie się robota w dowolnym kierunku po płaszczyźnie; e. wieloelementowe wymagające samodzielnego montażu; f. certyfikat CE; g. dedykowany akumulator pozwalający na przynajmniej 4h pracy, ładowanie przez port MicroUSB; h. komunikacja IR, komunikacja Bluetooth w wersji kompatybilnej z dedykowanym tabletem (zalecana wersja 4.0 lub nowsza). 3. Funkcje i możliwości a. Sterowanie zdalne (np. za pomocą pilota, kontrolera czy urządzenia mobilnego); b. zmiana koloru podświetlenia diod LED; c. wydawanie dźwięków; d. dedykowana urządzeniu i wspierana przez producenta aplikacja w języku polskim (zgodna z systemem operacyjnym dedykowanego tabletu) umożliwiająca: i. pełne programowanie robota (ruch, czujniki itd.); ii. używanie różnych interfejsów programowania (min. 2, np.: blokowy, graficzny, tekstowy); iii. wykonywanie ćwiczeń z programowania; iv. przeprowadzenie scenariuszy do zajęć grupowych z programowania; e. kompatybilność z akcesoriami, komunikacja z akcesoriami. 4. Wyposażenie : a. Ładowarka i kabel zasilający (złącze micro USB); b. Instrukcja w języku polskim; c. materiały edukacyjne w języku polskim (dołączone do zestawu lub dostępne online); d. scenariusze zajęć z robotami do pracy grupowej zgodnych celami Podstawy Kształcenia Ogólnego dla szkół Podstawowych w języku polskim. (dołączone do zestawu lub dostępne online); e. Adapter do współpracy z laptopem z oprogramowaniem Windows10 5. Gwarancja: minimum 24 m-ce realizowana w Polsce. Tablety do sterowania robotami (60 sztuk.) 1. Fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i wad prawnych. 2. Wyposażenie: a. Ładowarka wraz z kablem USB; b. Pojemność akumulatora min 3500 mAh c. szkło lub folia zabezpieczająca ekran; d. Instrukcja w języku polskim, e. dedykowane etui z funkcją podstawki 3. Zainstalowany system operacyjny umożliwiający korzystanie z oprogramowania robota edukacyjnego i innych bezpłatnych aplikacji wspierających naukę programowania dostępnych na rynku. Zalecana wersja Android 7.0 lub nowsza lub równoważny system operacyjny 4. Oprogramowanie powinno aktualizować się automatycznie po podłączeniu tabletu do sieci. 5. Specyfikacja techniczna: a. preferowana przekątna ekranu: minimum 9” b. rozdzielczość ekranu 1280x800 c. procesor minimum czterordzeniowy o taktowaniu nie mniejszym niż 1,3 GHz d. pamięć RAM minimum 2 GB e. pamięć wewnętrzna minimum 16 GB f. wymagane moduły komunikacji: • WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, • Bluetooth w wersji kompatybilnej z dedykowanym robotem (zalecana wersja 4.0 lub nowsza) g. wejścia / wyjścia: • MicroUSB • słuchawkowe h. aparat fotograficzny: • minimum 2.0 Mpix – przód • minimum 3,0 Mpix – tył • głośniki w obudowie • Certyfikaty i atesty: CE 6. Gwarancja: minimum 24 m-ce realizowana w polskiej dystrybucji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213200-7, 48624000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 175609.76
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka, Sp. J.
Email wykonawcy: biuro@avmultimedia.pl
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 7/7
Kod pocztowy: 25-368
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 111244.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 111244.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 213651.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.