Ogłoszenie nr 510083797-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.
Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt.: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518891-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540048136-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Krajowy numer identyfikacyjny 89071844900000, ul. ul. Ząbkowicka  26, 57-230  Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8162010, e-mail gmina@kamzab.pl, faks 074 8173361.
Adres strony internetowej (url): gmina@kamienieczabkowicki.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt.: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
01/1/RPR/PN-U/
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I – Dostawa sprzętu komputerowego 1. "Przenośny komputer dla nauczycieli"- szt.2 2. Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem- szt. 25 3. Komputer przenośny- szt.1 4. Komputer przenośny- szt.1 5. Tablet graficzny - szt.1 6. Komputer przenośny- szt.1 7. Komputer- szt.1 8. Komputer przenośny- szt.6 9. Komputer przenośny- szt.1 Część II – Dostawa sprzętu multimedialnego 1. Tablica interaktywna z systemem mocowania- szt.1 2. Tablica interaktywna z systemem zamocowań- szt.1 3. Rzutnik ultra z wysięgnikiem ściennym- szt.1 4. Głośnik współpracujący z tablicą interaktywną- szt.1 5. Tablica interaktywna z systemem mocowania- szt.1 6. Wizualizer- szt. 1 7. Tablica interaktywna z systemem mocowania- szt.1 8. Rzutnik- szt.1 9. Aparat fotograficzny- szt.1 10. Rzutnik multimedialny- szt.4 11. "Ekran do rzutnika multimedialnego"- szt.2 12. "Odtwarzacz CD z głośnikami"- szt. 2 13. Tablica interaktywna- szt. 2
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 30237450-8, 30213300-8, 38651000-3, 32322000-6, 32351200-0, 30231320-6, 32331600-8, 32342412-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: – Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Dotyczy postępowania pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt.: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Część I – Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający na podstawie art. 92 ust 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust.3 pkt 2 informuje, że podjął decyzję o unieważnieniu postępowania dla I części zamówienia - Dostawa sprzętu komputerowego na podstawie art. 93 ust1. Pkt 7 ustawy pzp w związku z art. 146 ust. 6. UZASADNIENIE W związku z zaistniałą sytuacją faktyczną dotyczącą pominięcia jednej z ofert – złożoną przez Firmę MKM MARKET Małgorzata Modzelewska, 03-289 Warszawa, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2. – w części 1 – sprzęt komputerowy, przy odczytaniu na otwarciu ofert w dniu 20.03.2020r. i podania w informacji z otwarcia ofert z dnia 20.03.2020r. przez Zamawiającego w BIP, zadecydował on o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019 poz. 1843), ze względu na to iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający co prawda otworzył ofertę Firmy MKM MARKET Małgorzata Modzelewska, 03-289 Warszawa, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, jednakże odczytał tylko ofertę złożoną na część 2- dostawa sprzętu multimedialnego i informacje z niej umieścił w informacji z otwarcia ofert a pominął odczytanie złożonej przez Wykonawcę oferty na część I – dostawa sprzętu komputerowego i jej umieszczenie w pierwotnej informacji z otwarcia ofert z dnia 20.03.2020r.. Zamawiający zauważając swoje uchybienie dokonał korekty informacji z otwarcia ofert i umieścił ją na własnej stronie w dniu 23.03.2020r. uwzględniając ofertę Firmy MKM złożoną na część 1, jednakże to uchybienie polegające na niepodaniu do publicznej informacji wszystkich danych o jakich mowa w art. 86 ust 4 p.z.p. może spowodować iż zostanie postawiony zarzut, że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Czynność publicznego otwarcia ofert jest czynnością faktyczną, która nie podlega powtórzeniu, a w konsekwencji brak publicznego otwarcia wszystkich ofert stanowi wadę proceduralną wywierającą istotny wpływ na umowę w sprawie zamówienia. W tej sytuacji decyzja Zamawiającego jest uzasadniona. Zamawiający jeszcze raz ogłosi postępowanie na powyższą cześć zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25667.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NORDWECO Sp. z o.o.,
Email wykonawcy: biuro@prezenter.pl
Adres pocztowy: ul. Wieniawskiego 21
Kod pocztowy: 71-130
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 31571.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31571.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45222.18
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
bez uwag

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.