Ogłoszenie nr 510083707-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.
Politechnika Lubelska: Sukcesywna dostawa oprogramowania biurowego i graficznego oraz systemów operacyjnych na potrzeby Politechniki Lubelskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526022-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000172600000, ul. ul. Nadbystrzycka  38D, 20-618  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81)5384103, e-mail bzp@pollub.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pollub.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia wyższa, publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa oprogramowania biurowego i graficznego oraz systemów operacyjnych na potrzeby Politechniki Lubelskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KP-272-PNK-21/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oprogramowania biurowego i graficznego oraz systemów operacyjnych na potrzeby Politechniki Lubelskiej. 2. Zamawiający zastrzega, że kwota 100.489,00 zł brutto jest górną granicą za jaką Zamawiający dokona zakupu oprogramowania w ramach niniejszej procedury o udzielenie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Kwota 100.489,00 zł brutto stanowi górną granicę wartości za jaką Zamawiający może zamówić oprogramowanie wykorzystując prawo opcji. Wartością podstawową, za jaką Zamawiający jest zobowiązany zamówić jest 50 %, to jest wartość brutto 50.244,50 zł. 50 % stanowi prawo opcji, to jest kwota: 50.244,50 zł. 3. W ramach zamówienia planowany jest zakup (dostawa) następującego rodzaju asortymentu: a) Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Professional Plus 2019 SNGL OLP NL Acdmc w wersji dla jednostek edukacyjnych lub oprogramowanie równoważne b) System operacyjny Microsoft Windows 10 pro PL 64 lub równoważne c) Oprogramowanie do tworzenia prezentacji online Prezi Pro firmy Prezi Inc lub równoważne d) Oprogramowanie do tworzenia i edycji plików .pdf Adobe Acrobat Pro DC PL lub równoważne e) Oprogramowanie do projektowania graficznego i wizualizacji danych Adobe Creative Cloud for Teams All Apps lub równoważne f) CorelDRAW Graphics Suite 2019 lub równoważne 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry równoważności, został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do dokonywania przesunięć ilościowych między pozycjami asortymentowymi, poprzez zamówienie mniejszej lub większej ilości danego asortymentu lub rezygnacji z niektórych pozycji, w zależności od potrzeb.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72268000-1

Dodatkowe kody CPV: 48310000-4, 48000000-8, 72313000-2, 72310000-1, 72000000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 81698.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Śliwkowa 1
Kod pocztowy: 78-100
Miejscowość: Niekanin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 100489.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 100489.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 100489.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.