Ogłoszenie nr 510083378-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.
Gmina Mogilno: Zakup i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej – GIS

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” nr POIS.02.03.00-00-0251/17 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 639420-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540003172-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mogilno, Krajowy numer identyfikacyjny 92350843000000, ul. Narutowicza  1, 88-300  Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 185 520, e-mail zamowieniapubliczne@mogilno.pl, faks 523 152 693.
Adres strony internetowej (url): http://bip.mogilno.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej – GIS
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZA.271.19.2019.WFE
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie szeregu narzędzi oraz integrującego je systemu informatycznego, w tym: 1) Model matematyczny systemu dystrybucji wody, 2) Model matematyczny systemu kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, 3) System GIS, zintegrowany z modelami hydraulicznymi, 4) Dyspozytornia. Wykonanie zamówienia będzie odbywało w podziale na następujące etapy: − Etap 1 Projekt wdrożenia − Etap 2 Dostawa sprzętu komputerowego − Etap 3 Dostawa i wdrożenie GIS − Etap 4a Przeprowadzenie kampanii pomiarowej na sieci wodociągowej, analiza i opracowanie wyników − Etap 4b Przeprowadzenie kampanii pomiarowej na sieci kanalizacyjnej, analiza i opracowanie wyników − Etap 5 Budowa, kalibracja i weryfikacja modelu matematycznego sieci wodociągowej − Etap 6 Budowa, kalibracja i weryfikacja modelu matematycznego sieci kanalizacyjnej − Etap 7 Przekazanie systemu do eksploatacji, w tym okres stabilizacji 1 miesiąc
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38221000-0

Dodatkowe kody CPV: 30237400-3, 48800000-6, 48820000-2, 48000000-8, 48311000-1, 48311100-2, 48462000-4, 48612000-1, 72212311-2, 72260000-5, 72263000-6, 72265000-0, 72268000-1, 80510000-2, 50433000-9, 79999100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Zakup i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej – GIS
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 929040.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 799500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 799500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1104786.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 10% - doradztwo - NETGIS sp. z o.o. Opole
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.