Ogłoszenie nr 539479-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

Powiat Kamieński: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie Kamieński
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Fundacja "Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji" ul. Moniuszki 9-6 10-275 Olsztyn NIP 7393752389
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kamieński, krajowy numer identyfikacyjny 81168414300000, ul. Wolińska  7b , 72-400  Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 913 823 120, , e-mail mniemczycka@powiatkamienski.pl, , faks 913 823 121.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiatkamienski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.powiatkamienski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.powiatkamienski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składane są w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Składanie ofert obywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 poz. 2188 tekst jednolity oraz Dz. U. z 2019 poz. 1495 z póź. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
FISOO, 11-041 Warkały, ul. Akacjowa 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie Kamieński
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych (dalej zwanych „pomoce dydaktyczne” lub „zestawy dydaktyczne” lub „sprzęt”) przeznaczonych na potrzeby realizacji zadań w projekcie prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim na rzecz szkół: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia (tzn. złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia). Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w tabeli w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 lub 1a do SIWZ (odpowiednio dla danej części).

II.5) Główny kod CPV: 39162110-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
60

II.9) Informacje dodatkowe: Informacje dot. RODO znajdują się w SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w zakresie spełnienia powyższego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w zakresie spełnienia powyższego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w zakresie spełnienia powyższego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego dla Części 1- 7: Wykonawca dostarczy, co najmniej jeden z poniżej wskazanych dokumentów: -foldery/broszury producenta/dystrybutora, -informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora, -kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora/wykonawcę, -instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producent/dystrybutora. W przypadku wydawnictw, publikacji, filmów i programów edukacyjnych lub zestawów edukacyjnych Wykonawca dostarczy folder lub skrócony opis oferowanych produktów – zgodnie z zapisami w Formularzu oferty dla danej Części.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o grupie kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wersja papierowa), co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Zgodnie z art. 144 ust 1 Pzp, wpisano możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy oraz możliwość dokonania istotnych zmian – podano okoliczności i warunki wprowadzenia zmiany. Rozliczenia będą prowadzone w walucie polskie (PLN).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Publikacje książkowe i informacyjne dla szkolnego punktu informacji i kariery, pracowni laboratorium ochrony środowiska, pracowni zagospodarowanie zasobów leśnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie w Części 1 obejmuje: 1) Praca i ja. Przygoda życia (Książka z poradnictwa zawodowego przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów) – 1 szt. 2) Teczki informacji o zawodach. Zawody przyszłości – 1 komplet 3) Chemia filmy dvd 1 – 1 szt. 4) Chemia filmy dvd 2 – 1 szt. 5) Chemia filmy dvd 3 – 1 szt. 6) Chemia filmy dvd 4 – 1 szt. 7) Chemia filmy dvd 5 – 1 szt. 8) Chemia filmy dvd 6 – 1 szt. 9) Didakta – chemia – 2 szt. 10) Pomysły Plus cz. I i cz. II– zasoby dydaktyczne do zajęć z poradnictwa zawodowego – Pomysły Plus cz. I Pomysły Plus cz. II) – 1 komplet 11) Książka „Praca i ja. Przygoda życia” (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów) – 1 szt. 12) Prenumerata roczna kwartalnika Doradca Kariery (4 kolejne numery) rok 2020, 2021, 2022 – 1 szt. 13) Tablice przedstawiające profile glebowe – 2 szt. 14) Próbki glebowe – 3 szt. 15) Klucze do rozpoznawania nasion i siewek leśnych – 10 szt. 16) Filmy dydaktyczne oraz tablice dotyczące nasiennictwa, szkółkarstwa, sztucznego i naturalnego odnowienia lasu, zalesień, zadrzewień i plantacji, pielęgnowania lasu i rębni, urządzenia pomiarowe – 1 komplet 17) Klucze do rozpoznawania drewna – 10 szt. 18) Atlas wad drewna – 10 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się z Załączniku nr 1a dla Części 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 39162100-6, 22120000-7, 22111000-1, 32354500-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Pomoce dydaktyczne dla pracowni reklamy, bazy restauracyjnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie w Części 2 obejmuje: 1) Deski kreślarskie – 15 szt. 2) Sztalugi – 15 szt. 3) Obraz 60x60cm – 10 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 dla Części 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 38320000-4, 22312000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zestawy doświadczalne dla pracowni laboratorium ochrony środowiska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie w Części 3 obejmuje: 1) Poznajemy glebę 23 doświadczenia – 1 szt. 2) Walizka ekobadacza – 1 szt. 3) Mini laboratorium kolometryczne do badania wody – 1 szt. 4) Jak czysta jest woda? – 1 szt. 5) Warsztat filtrowania – 1 szt. 6) Uzupełniające wsady – 20 szt. 7) Filtrujemy wodę - mały zestaw – 1 szt. 8) Jak czyste jest powietrze? – 1 szt. 9) Badamy moje środowisko - testy wody i powietrza – 1 szt. 10) Zestaw doświadczeń z kompletem odczynników i szkłem laboratoryjnym i akcesoriami cz.1 – 1 szt. 11) Zestaw doświadczeń z kompletem odczynników i szkłem laboratoryjnym i akcesoriami cz.2 – 1 szt. 12) Komplementarny zestaw materiałów do doświadczeń – 1 szt. 13) Wyposażenie lab zestaw rozbudowany – 2 szt. 14) Szkło lab. Do mierzenia i dozowania – 2 komplety Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a dla Części 3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 39162100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Sprzęt pomocniczy do badań dla pracowni laboratorium ochrony środowiska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie w Części 4 obejmuje: 1) Pehametr z termometrem – 1 szt. 2) Konduktometr pomiar czystości wody – 1 szt. 3) Multitester 5 w 1 – 1 szt. 4) Zlewka wysoka 100 ml – 10 szt. 5) Zlewka wysoka 250 ml – 10 szt. 6) Zlewka wysoka 500 ml – 10 szt. 7) Zlewka wysoka 1000 ml – 10 szt. 8) Zlewka miarowa 6 szt. w komplecie, z podziałką – 3 komplety 9) Butelki na odczynniki z zakrętką szeroka szyja 60 ml – 10 szt. 10) Butelki na odczynniki z zakrętką szeroka szyja 250 ml – 10 szt. 11) Butelki na odczynniki z zakrętką szeroka szyja 500 ml – 10 szt 12) Probówki z tworzywa z korkiem i ze stojakiem – 5 kompletów 13) Krystalizator szklany z wylewem 100 ml – 5 szt. 14) Krystalizator szklany z wylewem 300 ml – 5 szt. 15) Krystalizator szklany z wylewem 500 ml – 5 szt. 16) Kolby stożkowe z podziałką 250 ml – 5 szt. 17) Kolby stożkowe z podziałką 300 ml – 5 szt. 18) Kolby stożkowe z podziałką 500 ml – 5 szt. 19) Kolby stożkowe z podziałką 1000 ml – 5 szt. 20) Szalki Petriego trójdzielne 3 szt. w opakowaniu – 5 op. 21) Lejki z pp. śred 55 mm – 10 szt. 22) Lejki z pp. 65 mm – 10 szt. 23) Lejki z pp. 95 mm – 10 szt. 24) Szczotki do probówek – 10 szt. 25) Szczotka do zlewek – 10 szt. 26) Trójkąt do tygli – 1 szt. 27) Statyw żeliwny z 4 elementami – 3 szt. 28) Palnik alkoholowy metalowy – 3 szt. 29) Wymienne knoty do palników – 10 szt. 30) Dwu stronny stojak do palnika alkoholowego – 3 szt. 31) Łapa do probówek drewniana – 10 szt. 32) Komplet 7 szufelek miarowych – 2 komplety 33) Naczynia porcelanowe zestaw startowy – 3 komplety 34) Pipeta Pasteura 500 szt. w opakowaniu – 3 op. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a dla Części 4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 39162100-6, 33793000-5, 38437000-7, 33696300-8, 33141625-7, 38900000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Urządzenia dla pracowni laboratorium ochrony środowiska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie w Części 5 obejmuje: 1) Waga elektroniczna Eco – 1 szt. 2) Suszarka na szkło – 2 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 dla Części 5.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 38311000-8, 42716200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Oprogramowania specjalistyczne dla pracowni laboratorium ochrony środowiska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie w Części 6 obejmuje: 1) EduCad - program do rysunku technicznego – 6 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 dla Części 6.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 39162100-6, 48190000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Wyposażenie biurowe dla pracowni akademia przyszłego hotelarza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie w Części 7 obejmuje: 1) Flipchart mobilny dwustronny suchościeralny – 1 szt. 2) Niszczarka do dokumentów – 1 szt. 3) Tablica biała tryptyk – 1 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 dla Części 7.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 39162100-6, 30195913-5, 30191400-8, 30195000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: