Ogłoszenie nr 539205-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

Powiat Inowrocławski: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz urządzenia do terapii słuchowej w ramach projektu pn. Zostań Omnibusem II.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. Zostań Omnibusem II, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Inowrocławski, krajowy numer identyfikacyjny 92365394000000, ul. aleja Ratuszowa  38 , 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 592 100, , e-mail starostwo@inowroclaw.powiat.pl, , faks 523 574 820.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.inowroclaw.powiat.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ
Adres:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowrocław (skrzynka podawcza)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz urządzenia do terapii słuchowej w ramach projektu pn. Zostań Omnibusem II.
Numer referencyjny: OR.IV.272.1.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4 części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz urządzenia do terapii słuchowej w ramach projektu pn. Zostań Omnibusem II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Zadanie obejmuje wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). Odbiorcami przedmiotu zamówienia są następujące placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski: 1) I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu; 2) II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu; 3) III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu; 4) IV Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu; 5) Liceum Ogólnokształcące w Kościelcu w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu; 6) Szkoła Podstawowa Specjalna w Inowrocławiu w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu; 7) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Inowrocławiu w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części: Część 1 - Zakup i dostawa komputerów z systemem operacyjnym, w tym 21 komputerów stacjonarnych i 22 komputery przenośne. Część 2 - Zakup i dostawa tablic interaktywnych, Część 3 – Zakup i dostawa głośników, Część 4 - Zakup i dostawa urządzenia do terapii słuchowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poszczególnych części określono w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferowane produkty, sprzęt i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i oryginalnie zapakowane, a także muszą spełniać określone przez Zamawiającego wymagania techniczno-funkcjonalne. Oferowane artykuły, sprzęt i urządzenia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych niż wymagane przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego produktu spoczywa na Wykonawcy. Warunki dotyczące realizacji dostaw dla wszystkich części: 1) przed podpisaniem umowy strony uzgodnią faktyczny dzień dostawy przedmiotu zamówienia; 2) Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia w dni robocze do szkół wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ; 3) Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia, rozładunku, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach; 4) odbiór końcowy zrealizowanego przedmiotu zamówienia, zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy. Odbiór końcowy nastąpi po dostawie, rozładunku, montażu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia; 5) przedstawiciel Wykonawcy musi być obecny przy dostawie oraz podpisywaniu protokołu odbioru; 6) Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy: a) instrukcję obsługi w języku polskim, b) kartę gwarancyjną wystawioną przez producenta sprzętu oddzielnie dla każdego dostarczanego sprzętu, c) bezterminową licencję na dostarczone oprogramowanie. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, m.in. koszty dostawy i montażu przedmiotu zamówienia. Wymagania dotyczące warunków gwarancji i rękojmi dla części 1, 2, 3: 1) wymagana długość okresu gwarancji na sprzęt wynosi minimum 24 miesiące od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru; 2) niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, wynoszącej 48 miesięcy; 3) w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek, jakie wystąpią w przedmiocie zamówienia, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wystąpieniu wad i usterek; 4) powiadomienie o wystąpieniu wad i usterek, użytkownik – szkoła zgłasza Wykonawcy w formie elektronicznej. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania powiadomienia; 5) w przypadku konieczności naprawy przedmiotu zamówienia poza miejscem jego użytkowania, Wykonawca zapewni odbiór uszkodzonego i dostawę naprawionego przedmiotu zamówienia na własny koszt; 6) w przypadku braku możliwości usunięcia wad i usterek w terminie określonym w pkt 3, Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów do wymiany uszkodzonego przedmiotu zamówienia na nowy o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, najpóźniej w dniu następnym po upływie tego terminu; 7) w przypadku dwukrotnego wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, w wyniku których wykonywana będzie naprawa danego urządzenia, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe o takich samych parametrach, a w przypadku gdy urządzenie nie jest dostępne na rynku na urządzenie o nie gorszych parametrach; 8) w przypadku wystąpienia nieistotnej wady i usterki, Zamawiający może zwolnić Wykonawcę od obowiązku określonego w pkt 7. Zastosowanie ma pkt 3; 9) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku usunięcia wad i usterek, Zamawiający niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, dokona usunięcia wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wymagania dotyczące warunków gwarancji i rękojmi dla części 4: 1) Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcy gwarancji jakości od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru; 2) Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia; 3) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek, jakie wystąpią w przedmiocie zamówienia, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wystąpieniu wad i usterek; 4) Powiadomienie o wystąpieniu wad i usterek, użytkownik – szkoła zgłasza Wykonawcy w formie elektronicznej. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania powiadomienia; 5) W przypadku braku możliwości usunięcia wad i usterek w terminie określonym w pkt 3, Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów do wymiany uszkodzonego przedmiotu zamówienia na nowy; 6) W przypadku dwukrotnego wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, w wyniku których wykonywana będzie naprawa urządzenia, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe o takich samych parametrach, a w przypadku gdy urządzenie nie jest dostępne na rynku na urządzenie o nie gorszych parametrach; 7) W przypadku wystąpienie nieistotnej wady i usterki, Zamawiający może zwolnić Wykonawcę od obowiązku określonego w pkt 6. Zastosowanie ma pkt 3; 8) W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku usunięcia wad i usterek, Zamawiający niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, dokona usunięcia wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do oferty Wykonawca załączy wypełnione formularze cenowe oferowanych produktów oraz wypełnioną specyfikację techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ zawierającą opis oferowanego przedmiotu zamówienia ze wskazaniem m. in. nazwy urządzenia, modelu, producenta oraz wszystkich wymaganych cech, funkcji lub parametrów, w celu wykazania zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Dopuszczalne jest załączenie opisów technicznych w postaci kart katalogowych, pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje złożone w języku polskim. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia u producenta. Do oferty należy dołączyć również wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net, na dzień sporządzenia oferty w zakresie wymogu określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla komputerów stacjonarnych i przenośnych w cz. 1, potwierdzający spełnienie wymogu. W przypadku niewypełnienia załącznika nr 1 lub niedołączenia karty katalogowej, jak również wydruku ze strony http://www.cpubenchmark.net w wymaganym zakresie oferta zostanie odrzucona. Oferta będzie podlegała odrzuceniu również w przypadku gdy Wykonawca załączy opis techniczny oferowanych urządzeń, który nie będzie potwierdzał zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39162110-9
30232000-4
30213000-5
30213100-6
30213300-8
30231300-0
32322000-6
33196200-2
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 10
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty, formularze cenowe, specyfikacja techniczna sprzętu , wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net, na dzień sporządzenia oferty w zakresie wymogu określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla komputerów stacjonarnych i przenośnych w cz. 1 potwierdzający spełnienie wymogu, oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej (składane w ciągu 3 dni od daty opublikowania informacji z otwarcia ofert).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości25,00
Termin realizacji15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zakup i dostawa komputerów z systemem operacyjnym, w tym 21 komputerów stacjonarnych i 22 komputery przenośne.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów z systemem operacyjnym - 21 komputerów stacjonarnych i 22 komputery przenośne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 1 określono w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8, 30232000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Gwarancja jakości25,00
Termin realizacji15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zakup i dostawa tablic interaktywnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tablic interaktywnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 2 określono w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości25,00
Termin realizacji15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zakup i dostawa głośników
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa głośników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 3 określono w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości25,00
Termin realizacji15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Zakup i dostawa urządzenia do terapii słuchowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzenia do terapii słuchowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 4 określono w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33196200-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości25,00
Termin realizacji15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: