Ogłoszenie nr 510083027-N-2020 z dnia 14-05-2020 r.
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Sukcesywna dostawa licencji oprogramowania firmy Adobe Systems Software Ireland Limited w ramach umowy Adobe VIP Select nr umowy FAA1527322C73D38AF0A) dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525823-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27578300000000, ul. Plac Matejki  13, 31-157  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 992 041, e-mail zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa licencji oprogramowania firmy Adobe Systems Software Ireland Limited w ramach umowy Adobe VIP Select nr umowy FAA1527322C73D38AF0A) dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP-3942-11/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa licencji oprogramowania firmy Adobe Systems Software Ireland Limited w ramach umowy Adobe VIP Select nr umowy FAA1527322C73D38AF0A) dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, oraz wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega, że liczba licencji danego rodzaju Oprogramowania wyspecyfikowana w Załączniku nr 1 do SIWZ ma charakter szacunkowy oraz służy tylko i wyłącznie wycenie oferty Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert. 4. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy określił w SIWZ wymagania z użyciem znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, to należy traktować takie określenie jako przykładowe (w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych). 5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku oferowania przez wykonawcę przedmiotu „równoważnego” w stosunku do określonego przez zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Przez przedmiot „równoważny” zamawiający rozumie przedmiot o parametrach technicznych i funkcjonalności takich samych bądź lepszych w stosunku do przedmiotu wymaganego przez zamawiającego. Wykonawca oferujący przedmiot równoważny będzie zobowiązany wskazać w ofercie nazwę tego przedmiotu, typ, nazwę producenta, który oferuje oraz przedstawi w ofercie dokładny (pełny) opis oferowanych zamienników zawierający wszystkie parametry określone w załączniku nr 1 do specyfikacji. 6. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 178.86
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EUPOL Paweł Owczarzak
Email wykonawcy: sklep@dtpsoftware.pl
Adres pocztowy: ul.Palinkiewicza 3
Kod pocztowy: 63-000
Miejscowość: Środa Wielkopolska
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 205.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 202.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 205.41
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy wynosi 98.400,00 złotych brutto, przy czym Zamawiający zakładał maksymalną cenę brutto w wysokości 220,00 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.