Ogłoszenie nr 510083021-N-2020 z dnia 14-05-2020 r.
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Dostawa różnego sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 517457-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27578300000000, ul. Plac Matejki  13, 31-157  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 992 041, e-mail zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa różnego sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP-3942-8/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa różnego sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18”, z podziałem na 21 części (łącznie zwanego dalej również „sprzętem”), jak następuje: Cześć nr 1 – komputer przenośny. Ilość – 1 sztuka Część nr 2 – tablet LCD wraz z akcesoriami. Ilość – 1 sztuka. Część nr 3 – zestaw do druku sublimacyjnego. Ilość – 1 sztuka. Część nr 4 – komputer stacjonarny i5. Ilość – 6 sztuk. Część nr 5 – komputer stacjonarny i7. Ilość – 6 sztuk. Część nr 6 – komputer stacjonarny i7. Ilość – 2 sztuki. Część nr 7 – monitor komputerowy 24”. Ilość – 12 sztuk. Część nr 8 – monitor komputerowy 27”. Ilość – 2 sztuki. Część nr 9 – kabel HDMI. Ilość – 8 sztuk. Część nr 10 – laptop 17”. Ilość – 1 sztuka. Część nr 11 – serwer plików i usług sieciowych. Ilość – 1 sztuka. Część nr 12 – dysk serwerowy SFF SSD. Ilość – 8 sztuk. Część nr 13 – zasilacz awaryjny (UPS). Ilość – 1 sztuka. Część nr 14 – zewnętrzny moduł bateryjny (do UPS). Ilość – 1 sztuka. Część nr 15 – kieszeń na dysk 3,5 USB 3.0. Ilość – 4 sztuki. Część nr 16 – kontroler dysków 2xSATA z kablami SATA. Ilość – 4 sztuki. Część nr 17 – dysk HDD. Ilość – 4 sztuki. Część nr 18 – pakiet oprogramowania do wirtualizacji i zarządzania hostami wirtualnymi. Ilość – 1 sztuka. Część nr 19 – bezprzewodowy punkt dostępowy. Ilość – 1 sztuka. Część nr 20 – zasilacz komputerowy ATX. Ilość – 1 sztuka. Część nr 21 – system operacyjny serwera – 24 sztuki oraz licencje dostępowe dla użytkowników serwera – 60 sztuk. 2. Dostawa obejmuje: a) transport sprzętu na koszt Wykonawcy; b) wniesienie i ustawienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; c) podpisanie protokołu dostawy przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności użytkownika/ przedstawiciela Zamawiającego (wzór protokołu dostawy - załącznik do wzoru umowy). d) dostarczenie wraz ze sprzętem: - oprogramowań systemowych, urządzeniowych i instalacyjnych na nośnikach CD/ DVD (lub wgranych na dysku twardym urządzenia) lub kody uprawniaj ce do pobrania oprogramowania ze strony internetowej, o ile dotyczy; - kart gwarancyjnych w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub elektronicznej; - instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub elektronicznej; - dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności), o ile dotyczy; 3. Miejsce dostawy sprzętu dla poszczególnych części i wchodzących w ich skład elementów (zestawów) zostało wskazane tabeli pn. Specyfikacja techniczna sprzętu i inne wymagania, w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz przedmiotowy. 4. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy określił w SIWZ wymagania z użyciem znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, to należy traktować takie określenie jako przykładowe (w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych). 5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku oferowania przez wykonawcę przedmiotu „równoważnego” w stosunku do określonego przez zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Przez przedmiot „równoważny” zamawiający rozumie przedmiot o parametrach technicznych i funkcjonalności takich samych bądź lepszych w stosunku do przedmiotu wymaganego przez zamawiającego. Wykonawca oferujący przedmiot równoważny będzie zobowiązany wskazać w ofercie nazwę tego przedmiotu, typ, nazwę producenta, który oferuje oraz przedstawi w ofercie dokładny (pełny) opis techniczny oferowanych zamienników zawierający wszystkie parametry techniczne określone w załączniku nr 1 do specyfikacji oraz wskaże na wyniki testu wydajnościowego PassMark potwierdzające spełnienie wymagań (jeżeli dotyczy danego przedmiotu – jeżeli takie wymogi zostały określone w dalszej części SIWZ). W przypadku oferowania elementów składowych zestawów komputerowych równoważnych do wyspecyfikowanych przez zamawiającego, muszą się one charakteryzować nie gorszymi parametrami technicznymi i funkcjonalnością niż wyspecyfikowane przez zamawiającego tj. sprzęt musi być równoważny wydajnościowo, liczba portów/złączy nie może być uzyskana poprzez zastosowanie zewnętrznych urządzeń lub przejściówek. 6. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Zaoferowany okres gwarancji musi być nie krótszy niż minimalny okres wskazany przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Formularz przedmiotowy” przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów wzoru umowy - załącznik nr 7 do SIWZ. W gwarancji (w ramach ustalonej wartości zamówienia) zawiera się w szczególności zapewnienie serwisu producenta lub przez autoryzowany serwis producenta; Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 7. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz przedmiotowy” oraz załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30236000-2, 30231300-0, 30234500-3, 30237000-9, 32420000-3, 48900000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: CZĘŚĆ NR 1
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W części nr 1 przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w załączniku nr 1 do SIWZ w części nr 1, w wartości indeksu prędkości „PASSMARK” procesora model wzorcowy wkradł się błąd pisarski, polegający na przestawieniu cyfr 2 i 9 skutkiem czego zamiast wartości indeksu: 16290 została wpisana wartość 16920. W zestawieniu wydajności podzespołów „PASSMARK” w części nr 1 Zamawiający wpisał procesor Core i9-9880H 2,3 GHz/ 4,8 GHz 9 gen, a wpisany tam indeks wynosi 16290. Pojawiła się więc niespójność w dokumentacji przetargowej. W związku z zaistniałą omyłką pisarską w opisie przedmiotu zamówienia w części nr 1 zachodzi ryzyko rozstrzygnięcia przetargu w tej części z błędem, który uniemożliwi Zamawiającemu zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego niepodlegającej unieważnieniu.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: CZĘŚĆ NR 3
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W części nr 3 przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: Przywołana podstawa prawna unieważnienia zwalnia zamawiających z obowiązku dokonywania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w sytuacji kiedy zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nie jest możliwe z powodu braku środków na jej sfinansowanie. Ceny brutto złożonych ofert dla wymienionych powyżej części niniejszego postępowania przewyższają środki finansowe zabezpieczone przez Zamawiającego na ich realizację, a Zamawiający nie może zwiększyć środków finansowych do ceny najkorzystniejszej oferty w części nr 3. Wobec powyższego w przedmiotowym postępowaniu spełniona jest wskazana w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przesłanka stanowiąca podstawę do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zatem Zamawiający jest zobowiązany unieważnić przedmiotowe postępowanie.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: CZĘŚĆ NR 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13741.46
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "PROGRESS Systemy Komputerowe" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: office@progress.com.pl
Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 27
Kod pocztowy: 31-120
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15424.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15424.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24796.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: CZĘŚĆ NR 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 27365.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe "WIP" Małgorzata Szczepanik-Grzywocz
Email wykonawcy: wip@wip.net.pl
Adres pocztowy: ul. Reymonta 23
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28782.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28782.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40590.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: CZĘŚĆ NR 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16234.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "PROGRESS Systemy Komputerowe" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: office@progress.com.pl
Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 27
Kod pocztowy: 31-120
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18892.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18892.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24501.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: CZĘŚĆ NR 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4108.94
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "PROGRESS Systemy Komputerowe" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: office@progress.com.pl
Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 27
Kod pocztowy: 31-120
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4797.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4797.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8118.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: CZĘŚĆ NR 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 125.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "BINO COMPUTERS" S. Bobek, B. Bielak, S. Bara Spółka Jawna
Email wykonawcy: sylwek@bino.pl
Adres pocztowy: ul. Urocza 27
Kod pocztowy: 32-040
Miejscowość: Wrząsowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 118.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 118.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 608.85
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: CZĘŚĆ NR 10
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3707.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "PROGRESS Systemy Komputerowe" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: office@progress.com.pl
Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 27
Kod pocztowy: 31-120
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4243.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4057.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7269.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: CZĘŚĆ NR 11
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12926.83
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "SYSTEM DATA" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: systemdata@systemdata.pl
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 42
Kod pocztowy: 39-300
Miejscowość: Mielec
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11023.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11023.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18450.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: CZĘŚĆ NR 12
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 36747.97
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "SYSTEM DATA" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: systemdata@systemdata.pl
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 42
Kod pocztowy: 39-300
Miejscowość: Mielec
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 38189.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28536.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59630.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 15   
NAZWA: CZĘŚĆ NR 15
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 351.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "BINO COMPUTERS" S. Bobek, B.Bielak, S. Bara Spółka Jawna
Email wykonawcy: sylwek@bino.pl
Adres pocztowy: ul. Urocza 27
Kod pocztowy: 32-040
Miejscowość: Wrząsowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 388.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 388.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2017.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 16   
NAZWA: CZĘŚĆ NR 16
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 273.17
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "NKK SYSTEM" Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna
Email wykonawcy: przetargi@nkk.pl
Adres pocztowy: ul. Tatarska 5
Kod pocztowy: 30-103
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 241.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 241.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 738.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 18   
NAZWA: CZĘŚĆ NR 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1390.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "SYSTEM DATA" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: systemdata@systemdata.pl
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 42
Kod pocztowy: 39-300
Miejscowość: Mielec
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1832.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1832.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27060.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 19   
NAZWA: CZĘŚĆ NR 19
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 334.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "BINO COMPUTERS" S. Bobek, B. Bielak, S. Bara Spółka Jawna
Email wykonawcy: sylwek@bino.pl
Adres pocztowy: ul. Urocza 27
Kod pocztowy: 32-040
Miejscowość: Wrząsowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 424.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 424.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1918.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.