Ogłoszenie nr 539444-N-2020 z dnia 2020-05-13 r.

Regionalny Szpital w Kołobrzegu: Obsługa informatyczna Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Szpital w Kołobrzegu, krajowy numer identyfikacyjny 31149600000000, ul. ul. Łopuskiego  , 78-100  Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 530 262, e-mail Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl, faks 943 554 408.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.kolobrzeg.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpital.kolobrzeg.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.kolobrzeg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg, pokój nr 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa informatyczna Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
Numer referencyjny: EP/23/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa informatyczna Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 72.00.00.00-5 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 8. Zamawiający wskazuje, że kluczowe części zamówienia, tj. obsługa informatyczna nie może być wykonywana przez podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Dla zadania nr 1: a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przez okres nie krótszy niż 3 lata wykonał lub wykonuje należycie na rzecz podmiotu leczniczego usługę polegającą na obsłudze informatycznej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował minimum 1 osobą, która posiada minimum wymagania: 1. Co najmniej 3 letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 latach, na stanowisku informatycznym w placówkach służby zdrowia wyposażonych w co najmniej 200 jednostek komputerowych. 2. Potwierdzone co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku w zespole odpowiedzialnym za utrzymanie ISO 27001 dla jednostki w branży ochrony zdrowia posiadającej ponad 200 jednostek komputerowych. 3. Potwierdzona co najmniej 3-letnie doświadczenie we wsparciu sprawozdawczości do NFZ. 4. Potwierdzone co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku ASI w dziale o charakterze informatycznym w placówkach wyposażonych w co najmniej 200 jednostek komputerowych. 5. Potwierdzona przez Zamawiającego lub firmę ASSECO Poland S.A. praktyczna znajomość zaawansowanego administrowania szpitalnego systemu informatycznego (HIS) AMMS modułów: - Ruch Chorych - Izba Przyjęć/Oddział/Statystyka/Rozliczenia NFZ - Apteka/Apteczka Oddziałowa - Lecznictwo Otwarte – Recepcja/Gabinet/Statystyka LO/Kontrakty NFZ - Zlecenia - Pracownia Diagnostyczna - Punkt Pobrań - Dokumentacja formularzowa Dla zadania nr 2: a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przez okres nie krótszy niż 3 lata wykonał lub wykonuje należycie na rzecz podmiotu leczniczego usługę polegającą na obsłudze informatycznej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował minimum 1 osobą, która posiada minimum wymagania: 1. Wykształcenie wyższe w specjalizacjach o charakterze informatycznym, 2. Potwierdzone co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku ASI w dziale o charakterze informatycznym w placówkach wyposażonych w co najmniej 200 jednostek komputerowych. 3. Potwierdzony co najmniej 3 letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat na stanowisku informatycznym w placówkach służby zdrowia wyposażonych w co najmniej 200 jednostek komputerowych. 4. Potwierdzone co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku w zespole odpowiedzialnym za utrzymanie ISO 27001 dla jednostki w branży ochrony zdrowia posiadającej ponad 200 jednostek komputerowych. 5. Potwierdzona przez Zamawiającego lub firmę ASSECO Poland S.A. praktyczna znajomość administrowania szpitalnego systemu informatycznego (HIS) AMMS modułów: - Ruch Chorych - Izba Przyjęć/Oddział/Statystyka/Rozliczenia NFZ - Apteka/Apteczka Oddziałowa - Lecznictwo Otwarte – Recepcja/Gabinet/Statystyka LO/Kontrakty NFZ - Zlecenia - Pracownia Diagnostyczna - Punkt Pobrań - Dokumentacja formularzowa 6. Znajomość następujących systemów: • MS Windows 2008 Server R2, 2012, 2016 oraz 2019 Server w zakresie instalacji, konfiguracji oraz obsługi, • MS Windows 7, 8 oraz 10, • Linux, • MS Office, • Radiologicznego systemu informatycznego (RIS) ORION firmy TMS Soft, • Systemu gromadzenia danych obrazowych (PACS) IMPAX firmy AGFA w zakresie konfiguracji oraz administrowania, • Laboratoryjnych systemów informatycznych (LIS) COBAS IT3000 firmy ROCHE oraz CENTRUM firmy MARCEL, • Znajomość instalacji, konfiguracji oraz obsługi systemu do zintegrowanego zarządzania i bezpieczeństwa IT - Axence nVision, • Dowolnego systemu kadrowo-płacowego, finansowo-kadrowego, • Płatnik (ZUS), • e-PFRON 7. Znajomość instalacji, konfiguracji oraz obsługi platformy Vmware, Hyper-V, 8. Co najmniej 4 letnie doświadczenie w administrowaniu systemami backupowymi, macierzami dyskowymi EMC, NetAPP, IBM oraz urządzeniami Dell, Stormshield, Synology, 9. Znajomość konfiguracji oraz zarządzanie przełącznikami sieciowymi Extreme Networks, Cisco, 10. Praktyczną znajomość baz danych (MS SQL, Oracle), 11. Praktyczną znajomość dotyczącą sieci strukturalnych, 12. Praktyczną znajomość przestrzegania norm: ISO-9001, ISO/IEC 27001 Dla zadania nr 3: a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przez okres nie krótszy niż 3 lata wykonał lub wykonuje należycie na rzecz podmiotu leczniczego usługę polegającą na obsłudze informatycznej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował minimum 1 osobą, która posiada minimum wymagania: 1. Wykształcenie wyższe techniczne w specjalizacjach o charakterze informatycznym. 2. Potwierdzone co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w dziale o charakterze informatycznym w placówkach wyposażonych w co najmniej 200 jednostek komputerowych. 3. Potwierdzony co najmniej 3 letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat, na stanowisku informatycznym w placówkach służby zdrowia wyposażonych w co najmniej 200 jednostek komputerowych. 4. Potwierdzone co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku w zespole odpowiedzialnym za utrzymanie ISO 27001 dla jednostki w branży ochrony zdrowia posiadającej ponad 200 jednostek komputerowych. 5. Potwierdzona przez Zamawiajacego lub firmę ASSECO Poland S.A. praktyczna znajomość administrowania szpitalnego systemu informatycznego (HIS) AMMS modułów: - Ruch Chorych - Izba Przyjęć/Oddział/Statystyka/Rozliczenia NFZ - Apteka/Apteczka Oddziałowa - Lecznictwo Otwarte – Recepcja/Gabinet/Statystyka LO/Kontrakty NFZ - Zlecenia - Pracownia Diagnostyczna - Punkt Pobrań - Dokumentacja formularzowa 6. Znajomość następujących systemów: - MS Windows 2012 Server, 2016 Server, 2019 Server - MS Windows 7, 8, 10 - MS Office, - Ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania firmy FORUM - radiologicznego systemu informatycznego (RIS) ORION firmy TMS Soft, - systemu gromadzenia danych obrazowych (PACS) IMPAX firmy AGFA, - laboratoryjnych systemów informatycznych (LIS) COBAS IT3000 firmy ROCHE oraz CENTRUM firmy MARCEL, - Płatnik (ZUS), - e-PFRON - systemu do zintegrowanego zarządzania i bezpieczeństwa IT - Axence nVision - dowolnego systemu kadrowo-płacowego, finansowo-kadrowego, 7. Praktyczna znajomość dotyczącą sieci strukturalnych. 8. Praktyczna znajomość przestrzegania norm: ISO 9001, ISO/IEC 27001
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: • wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu (zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. DZ. U. z dnia 27 lipca 2016r. poz. 1126) potwierdzających, że dostawy zostały zrealizowane należycie (załącznik nr 5). • Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale V SIWZ (załącznik nr 6).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas rozpoczęcia interwencji w siedzibie Zamawiającego w przypadku zgłoszenia awarii krytycznej20,00
Doświadczenie zawodowe - staż pracy w ciągu ostatnich lat na stanowisku informatycznym w placówkach służby zdrowia wyposażonych w co najmniej 200 jednostek komputerowych20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 4, 4a i 4b do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obsługa informatyczna wg opisu w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72000000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas rozpoczęcia interwencji w siedzibie Zamawiającego w przypadku zgłoszenia awarii krytycznej20,00
Doświadczenie zawodowe - staż pracy w ciągu ostatnich lat na stanowisku informatycznym w placówkach służby zdrowia wyposażonych w co najmniej 200 jednostek komputerowych20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obsługa informatyczna wg opisu w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72000000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas rozpoczęcia interwencji w siedzibie Zamawiającego w przypadku zgłoszenia awarii krytycznej20,00
Doświadczenie zawodowe - staż pracy w ciągu ostatnich lat na stanowisku informatycznym w placówkach służby zdrowia wyposażonych w co najmniej 200 jednostek komputerowych20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obsługa informatyczna wg opisu w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72000000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas rozpoczęcia interwencji w siedzibie Zamawiającego w przypadku zgłoszenia awarii krytycznej20,00
Doświadczenie zawodowe - staż pracy w ciągu ostatnich lat na stanowisku informatycznym w placówkach służby zdrowia wyposażonych w co najmniej 200 jednostek komputerowych20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: