Ogłoszenie nr 535429-N-2020 z dnia 2020-05-13 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki: Świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki, krajowy numer identyfikacyjny 15447382000300, ul. ul. Kossutha  13 , 40-844  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks 327 351 636.
Adres strony internetowej (URL): www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.nfz-katowice.pl/index.php/o-nas/zamowienia-publiczne/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.nfz-katowice.pl/index.php/o-nas/zamowienia-publiczne/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokój 208A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami
Numer referencyjny: 6/pn/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami, zgodnie z SIWZ, w tym z formularzem opis przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy. Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Wzór umowy przewiduje i określa warunki ewentualnej zmiany treści umowy. 2.Wykonawca, który zaproponuje rozwiązanie techniczne związane z instalacją nowej infrastruktury technicznej w danej lokalizacji /np. montaż dodatkowej instalacji lub urządzeń (np. na dachu, elewacji lub innych pomieszczeniach danego budynku) poza istniejącym w danej lokalizacji okablowaniem albo dokonanie zmian w istniejącej infrastrukturze/, zobowiązany jest złożyć w formularzu oferty oświadczenie, iż przed złożeniem oferty dokonał stosownych uzgodnień z właścicielem danego obiektu w kwestii przyjętych rozwiązań technicznych związanych z uruchomieniem usługi w danej lokalizacji, uzyskując jego akceptację (na piśmie lub pocztą elektroniczną e-mail). Kwestię szczegółowo opisuje SIWZ. Uzgodnienia, o których mowa powyżej, winny być dokonane przed złożeniem oferty. 3. Miejsce wykonania zamówienia: Katowice, ul. Kossutha 13 (własność NFZ); Katowice, ul. Gospodarcza 12 (Centrum zapasowe; najem); Rybnik, ul. 3 Maja 29 (własność NFZ); Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24 (najem); Częstochowa, ul. Czartoryskiego 28 (własność NFZ); Piekary Śląskie, ul. Kościuszki 22 (najem). 4. Usługa będąca przedmiotem niniejszego postępowania stanowi część zamówienia na wszystkie usługi tego samego rodzaju planowane przez Śląski OW NFZ w roku 2020 (zamówienie udzielane w częściach).

II.5) Główny kod CPV: 72318000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: --- Termin wykonania zamówienia: w okresie 24 miesięcy, tj. od dnia 13.07.2020 r. do dnia 13.07.2022 r. Uruchomienie usługi (rozpoczęcie świadczenia usługi) winno nastąpić najpóźniej w dniu 13.07.2020 r. Zastrzega się, iż jeżeli zawarcie umowy nastąpi po dniu 29.06.2020 r., termin wykonania zamówienia zostanie określony następująco: „Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę w okresie 24 miesięcy licząc od dnia uruchomienia usługi. Uruchomienie usługi (rozpoczęcie świadczenia usługi) nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. (zakończenie świadczenia usługi nastąpi w dniu odpowiadającym nazwą lub datą dniowi rozpoczęcia świadczenia usługi – zgodnie z art. 112 k.c.).”
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
--- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Por. art. 24 ust.11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (…). Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa stanowi załącznik do SIWZ. --- Kwestie dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia reguluje SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 1) oświadczenie, o którym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) oświadczenie, o którym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. UWAGA! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa winien odpowiadać zasadom określonym w pkt X lit. B SIWZ dla pełnomocnictw. ---Zamawiający nie określa (nie stawia) żadnych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 pzp (art. 22 ust 1b pzp).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewów międzynarodowych podaje się: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW” oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca obowiązany jest złożyć dokument – wadium w kasie Śląskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV piętro, pokój nr 410. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie się złożenie dokumentu w kasie Śląskiego OW NFZ, bądź wpływ środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin usunięcia awarii10,00
Łączna moc urządzeń Wykonawcy na potrzeby usługi transmisji danych 15,00
Przepustowość łączy 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z korzystania z usług Wykonawcy w jednej lub kilku lokalizacjach objętych umową, w sytuacji likwidacji lokalizacji bądź zmiany tejże lokalizacji na inną, z zastrzeżeniem postanowień par.1 ust. 17 umowy (tu: pkt 3). O zamiarze rezygnacji z usługi Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie ze wskazaniem dnia, od którego winno nastąpić zaprzestanie świadczenia usługi przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o niniejszym na co najmniej 30 dni przed wskazaną datą zaprzestania świadczenia usługi. Wykonawcy nie przysługują z tytułu rezygnacji z usługi przez Zamawiającego żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. W takiej sytuacji nastąpi obniżenie wynagrodzenia całkowitego umowy o wysokość abonamentu dotyczącego danej/danych lokalizacji, odpowiednio do okresu pozostałego do realizacji umowy. Rozliczenie z tytułu abonamentu nastąpi z uwzględnieniem zasady, że należność za 1 dzień odpowiada 1/30 wysokości abonamentu miesięcznego brutto w danej lokalizacji. Ewentualne zmiany we wskazanym zakresie zostaną wprowadzone stosownym aneksem do umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo czasowej rezygnacji z korzystania z usług Wykonawcy w jednej lub kilku lokalizacjach objętych umową. Postanowienia par.1 ust.15 umowy (tu: pkt 1) znajdą tu odpowiednie zastosowanie. 3. W przypadku zmiany adresu danej lokalizacji na inny, Wykonawca wyraża gotowość, pod warunkiem dysponowania odpowiednimi możliwościami technicznymi z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego, do bezpłatnego uruchomienia usługi w nowej lokalizacji przy jednoczesnym zachowaniu parametrów usługi nie gorszych niż określone dla pierwotnej lokalizacji oraz przy jednoczesnym zachowaniu warunków, w tym także warunków finansowych, określonych dla pierwotnej lokalizacji. Ewentualna zmiana we wskazanym zakresie zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy ze wskazaniem daty rozpoczęcia świadczenia usługi w nowej lokalizacji. II. 1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi (stosownie do art. 36b ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych). – jeżeli dotyczy. 2. W toku realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy bądź zrezygnować z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy złożonej w zamówieniu nr 6/pn/2020. Zmiana bądź rezygnacja winna nastąpić w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany bądź rezygnacji, oraz w przypadku zmiany – ze wskazaniem nowego podwykonawcy (jeżeli dotyczy). III. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, do cen jednostkowych netto, o których mowa w załączniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na skutek dokonanej zmiany. Jeżeli zmiana stawki podatku VAT będzie oznaczała zwiększenie wynagrodzenia całkowitego brutto umowy (ust. 1), Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji umowy w przypadku nieposiadania stosownego zabezpieczenia w środkach finansowych. W takiej sytuacji termin realizacji umowy zakończy się z dniem, w którym suma płatności brutto wynikających z faktur VAT osiągnie lub zbliży się do wysokości kwoty brutto równej cenie oferty złożonej przez Wykonawcę w zamówieniu nr 6/pn/2020 tj. ……………. złotych brutto. W przypadku skrócenia terminu realizacji umowy, rozliczenie nastąpi z uwzględnieniem zasady, że należność za 1 dzień odpowiada 1/30 abonamentu miesięcznego brutto w danej lokalizacji. W konsekwencji suma wystawionych faktur VAT może być niższa od ceny brutto oferty. Zmiana stawki podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia brutto umowy i/lub skrócenia terminu realizacji umowy zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT. IV. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy. V. Wzór umowy określa również okoliczności uprawniające Zamawiającego do rozwiązania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
--- Kwestie dotyczące klauzuli RODO reguluje SIWZ.--- Zamawiający informuje, iż z uwagi na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020, poz.491 ze zm.) oraz wprowadzone w związku z tym obostrzenia, korespondencja przychodząca do Śląskiego OW NFZ przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej kwarantannie. Wykonawca proszony jest o uwzględnienie niniejszego przy składaniu ofert.--- W związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze RP (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), transmisja z otwarcia ofert będzie dostępna na oficjalnym kanale Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCZbvmyIemjT-wkcA5Yj_57w
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH