Ogłoszenie nr 538825-N-2020 z dnia 2020-05-12 r.

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy: Dostawa 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy, krajowy numer identyfikacyjny 19281776900000, ul. Partyzantów  74 , 80-254  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , e-mail nz@nieruchomoscigda.pl, , faks 583 458 235.
Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl
Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowy Zakład Budżetowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pismenie: poczta tradycyjna lub osobiście
Adres:
80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem.
Numer referencyjny: 42/20/A
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gdańska 3 skanerów laserowych 3D wraz z akcesoriami i niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym ich prawidłowe działanie oraz dedykowanym oprogramowaniem do wykonywania trójwymiarowej wizualizacji chmury punktów, wraz z serwisem gwarancyjnym a także szkolenie. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wymagania techniczne skanera i akcesoriów a) skaner laserowy 3D - Rejestracja chmury punktów w przestrzeni 3D za pomocą fali elektromagnetycznej w zakresie podczerwieni, - Klasa lasera- klasa I, - Długość fali: od 700 nm do 1550 nm, - Wartość zakresu pomiaru: od 1m lub mniej do 55 m lub więcej, - Prędkość pomiaru: 300 000 pkt/s lub wyższa, - Zakres rejestracji danych w poziomie: 360 stopni, - Zakres rejestracji danych w pionie: co najmniej 260 stopni, - Błąd dokładności pomiaru na odległość 10m maksymalnie 5mm, - Ciężar urządzenia wraz z zasilaniem (przez zasilenie Zamawiający rozumie baterię albo dedykowany system zasilania urządzenia): do 10 kg, - Czas pracy urządzenia na zasilaniu (przez zasilanie Zamawiający rozumie baterię bądź komplet baterii lub dedykowany system zasilania) umożliwiający pracę urządzenia przez minimum 4 godziny bądź więcej. W przypadku zastosowania baterii lub baterii wymiennych zestaw musi być wyposażony w co najmniej jedną baterię lub komplet baterii zapasowych, - Wbudowany w urządzeniu cyfrowy kompas rejestrujący położenie chmury punktów względem północy i wbudowany w urządzenie odbiornik GPS rejestrujący pozycję XYZ lub w przypadku skanerów nie posiadających ekranów dotykowych wymagane jest sterowanie zdalne za pomocą tabletu (urządzenia zewnętrznego typu tablet) polegającego na rozpoczynaniu i kończeniu skanowania, automatycznym przechwytywaniu, łączeniu oraz badaniu skanów i obrazów. Tablet taki ma posiadać rozwiązanie pozwalające na wstępne łączenie skanów bezpośrednio po pomiarze w terenie na dedykowanym oprogramowaniu zainstalowanym na tablecie. Minimalne parametry pamięci tabletu 256 GB. Wymagane jest dostarczenie tabletu wraz z oprogramowaniem i aplikacją sterującą, - Rejestracja danych na wymiennych kartach SD, SDHC, SDXC o pojemności co najmniej 32 GB pamięci lub nośniku USB lub wbudowanym na dysku o pojemności co najmniej 32 GB, - Obsługa urządzenia za pomocą wbudowanego kolorowego ekranu dotykowego, - w przypadku skanerów nie posiadających ekranów dotykowych za pomoca tabletu o funkcjach określonych w tirecie 11, - Stopień IP: minimum klasa 54, - Skaner powinien posiadać wbudowaną kamerę cyfrową lub kamery cyfrowe z funkcją HDR, umożliwiającą/e wykonywanie zdjęć w pełnym zakresie tonalnym (zdjęcia niedoświetlone lub prześwietlone) w celu optymalizacji jakości zdjęcia, b) akcesoria - Skrzynia lub torba transportowa zapewniającą ochronę i bezpieczny transport, - Statyw wraz z elementami ochronnymi typu torba, pokrowiec. Wymagana specyfikacja techniczna statywu zawierająca nazwę producenta, typ, model, krótki opis techniczny oraz potwierdzenie kompatybilności z danym modelem skanera, - Szybkozłącze montażowe skanera do statywu bez konieczności przykręcania do głowicy statywu lub z dedykowanym systemem montażu. - Karta pamięci SD co najmniej 32 GB z czytnikiem kart pamięci lub pamięć USB o pojemności co najmniej 32GB, - Zewnętrzna ładowarka – kompatybilna z danym typem skanera umożliwiająca szybkie, skuteczne i niepowodujące uszkodzeń skanera jego ładowanie: 1. do skanera: z kablami pozwalającymi na ładowanie z sieci 230V i na ładowanie minimum 1 baterii lub 2. zewnętrzna ładowarka do baterii z kablami pozwalającymi na ładowanie z sieci 230 V, pozwalająca na ładowanie minimum 1 baterii, - Kule referencyjne minimum 6 szt. lub w przypadku skanerów nie posiadających ekranów dotykowych sterowanie za pomocą tabletu o funkcjach określonych w ppkt a) tiret11. Wymagane jest dostarczenie tabletu wraz z oprogramowaniem oraz specyfikacji technicznej kul referencyjnych lub specyfikacji urządzenia zewnętrznego typu tablet wraz ze specyfikacjami zainstalowanych na tablecie: a) oprogramowania sterującego, b) oprogramowania do wstępnego łączenia skanów bezpośrednio po pomiarze w terenie, - Instrukcja obsługi skanera w języku polskim. II. Dedykowane oprogramowanie producenta skanera do łączenia chmur punktów i wykonywania trójwymiarowej wizualizacji chmur punktów spełniające następujące wymagania: - Język oprogramowania - polski lub angielski lub inny oficjalny język stosowany w krajach Unii Eurpejskiej. W przypadku zastosowania oprogramowania w jednym z języków Unii Europejskiej konieczne jest tłumaczenie oprogramowania na język polski umożliwiające bezproblemowe korzystanie z niego. - Kompatybilne i zgodne ze skanerem laserowym, - Umożliwiające rejestrację danych, - Umożliwiające edycję i zarządzanie danymi, - Umożliwiające pomiary odległości pomiędzy punktami zarejestrowanych obiektów, - Umożliwiające automatyczne wykrywanie elementów referencyjnych takich jak kule, tarcze lub/i krawędzie i płaszczyzny, - Umożliwiające automatyczne składanie „chmury do chmury”, - Umożliwiający kolorowanie chmury punktów zdjęciami z cyfrowego aparatu, - Umożliwiające wykonanie ortofotomapy i jej zapis do formatów graficznych (np. JPG lub PNG lub TIF), - Umożliwiające eksport do podstawowych formatów danych 3D minimum jak txt lub/i xyz, lub/i xyb, lub/i ptc, lub/i ptx, lub/i igs, lub/i dxf, lub/i ptg, lub/i ptz, lub/i e57, lub/i pts lub/i rcp, - Liczba licencji: 7 licencji jednostanowiskowych lub 1 licencja wielostanowiskowa, umożliwiająca pracę na minimum 7 stacjach roboczych jednocześnie. Licencja bezterminowa. Wymagane dostarczenie specyfikacji technicznej oprogramowania wraz z numerem wersji oprogramowania, - Oprogramowanie ze wsparciem w celu aktualizacji w okresie co najmniej 3 lat, - Wsparcie techniczne dla skanera i oprogramowania co najmniej w okresie gwarancji: telefoniczny i mailowy kontakt z osobami odpowiadającymi na problemy powstałe przy użyciu skanera w godzinach pracy Zamawiającego. UWAGA Wszystkie elementy zestawu musza być kompatybilne. Skaner, akcesoria i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe. Dane wychodzące ze skanera muszą być kompatybilne (możliwość importu chmur punktów, zdjęć i projektorów) z oprogramowaniem dedykowanym producenta skanera do wykonywania trójwymiarowej wizualizacji miejsc i zdarzeń. Wymagana jest specyfikacja techniczna skanerów laserowych 3D, akcesoriów (kule referencyjne, tablet wraz ze specyfikacją techniczną oprogramowania sterującego i oprogramowania do wstępnego łączenia skanów, specyfikacja techniczna statywu), specyfikacja techniczna oprogramowania do łączenia chmur punktów i wykonywania trójwymiarowych wizualizacji. III. Szkolenia Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń pracowników z obsługi skanerów 3D oraz używania oprogramowania. Realizacja i zakres szkoleń: - miejsce szkoleń – siedziba Zamawiającego oraz nieruchomości budynkowe wskazane przez Zamawiającego do przeprowadzenia skanowania o przybliżonej, szacunkowej powierzchni około 400 m2, - maksymalna liczba 20 osób w grupach 2-3 osobowych, - szkolenie odbywać się będzie przy wykorzystaniu sprzętu Zamawiającego, - szkolenie przeprowadzone będzie w języku polskim, - szkolenie obejmujące zakres obsługi skanera laserowego 3D winno zawierać część teoretyczną w zakresie zapoznania się z budową i działaniem skanera laserowego 3D oraz część praktyczną, w której każdy z uczestników szkolenia winien samodzielnie wykonać skany zewnętrzne całego wskazanego przez Zamawiającego budynku i zeskanowanie co najmniej 4 pomieszczeń wewnątrz budynku o przybliżonej szacunkowej powierzchni pojedynczego pomieszczenia około 25 m2. - obsługa oprogramowania w zakresie tworzenia, scalania chmury punktów- część teoretyczna oraz część praktyczna. Część praktyczna winna obejmować między innymi praktyczną obsługę oprogramowania, umiejętność samodzielnego połączenia co najmniej 4 stanowisk określonych powyżej, nauka importowania danych do komputera, wyeksportowanie danych do wybranego formatu, - szkolenia winny odbywać się w terminie uzgodnionym przez obie strony, - Zamawiający dopuszcza, jako uzupełnienie szkoleń, metodę szkoleń online po uzgodnieniu z Zamawiającym i uzyskaniu jego zgody. Szkolenia online mogą być tylko i wyłącznie uzupełnieniem szkoleń tradycyjnych, - szkolenie winno zakończyć się egzaminem przeprowadzonym przez Dostawcę, stwierdzającym przeszkolenie pracownika/ów w zakresie obsługi skanera oraz obsługi oprogramowania. W przypadku nie zaliczenia egzaminu przez uczestnika, szkolenie winno zostać powtarzane do skutku, - Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów szkoleniowych, zamawiający dopuszcza dostarczenie materiałów w formie elektronicznej lub papierowej. Pierwsze szkolenie planowane jest w terminie do 14 dni od odebrania sprawnego sprzętu, potwierdzonego protokołem odbioru. Kolejne szkolenia odbędą się sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego do końca pierwszego kwartału 2021 roku. PRAWO OPCJI Prawem opcji objęte są dodatkowe szkolenia 20 osób, które będzie realizowane na warunkach i zasadach określonych w pkt III „Opisu Przedmiotu Zamówienia”. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w terminie do 31.12.2021r.

II.5) Główny kod CPV: 38520000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30237000-9
48000000-8
80500000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 50
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Etap I – dostawa 3 szt. skanerów 3D wraz z akcesoriami, wyposażeniem i niezbędnym oprogramowaniem w terminie do 50 dni od podpisania umowy. 2. Etap II – przeprowadzenie niezbędnych szkoleń. Pierwsze szkolenie planowane jest w terminie do 14 dni od odebrania sprawnego sprzętu, potwierdzonego protokołem odbioru. Kolejne szkolenia odbędą się sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego do końca pierwszego kwartału 2021 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Złożyć podpisany Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego. 2. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Dostawcę osobiście. 3. Podać w złożonej ofercie okres gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 m-cy. Jeżeli Dostawca określi termin gwarancji poniżej 36- m-cy jego oferta zostanie odrzucona. Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji. 4. Podać w złożonej ofercie termin realizacji zamówienia (dostawa skanerów). Maksymalny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 50 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli Dostawca określi termin wykonania powyżej 50 dni jego oferta zostanie odrzucona. 5. Złożyć podpisany „Formularz cenowy na dostawę skanerów, akcesoriów i oprogramowania wraz ze szkoleniem”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego. 6. Podać w Formularzu cenowym nazwę producenta, model oraz symbol oferowanych skanerów. 7. Do oferty należy dołączyć specyfikacje techniczne: a. oferowanych skanerów, b. oferowanych akcesoriów: - statywu, zgodnie z zakresem określonym w pkt II.4 ppkt 2) I.b) tiret 2, - kul referencyjnych lub urządzenia typu tablet, zgodnie z zakresem określonym w pkt II.4 ppkt 2) I.b) tiret 6, - w przypadku dostarczenia skanerów z urządzeniem typu tablet oprogramowania w zakresie określonym w pkt II.4 ppkt 2) I. b) tiret 6, c. oprogramowania do łączenia chmur punktów w zakresie określonym w pkt II.4 ppkt 2) II. 8. Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu. 9. Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 14 ppkt. 2-5 SIWZ. 10. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Dostawcy. 11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena0,50
okres udzielonej gwarancji0,30
termin dostawy0,20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie: 1. Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, - zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. c) Dostawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Dostawca: - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Dostawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Dostawcy względem jego podwykonawców. d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2. e) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. f) zmianie może ulec termin wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Dostawcę opóźnienie w szczególności: - wstrzymania realizacji prac przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu tych dostaw powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, - działania siły wyższej, g) w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt f) termin może ulec odpowiedniemu przesunięciu o ilość dni występowania okoliczności, określonych w pkt f). h) zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Dostawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy proponowany inny podwykonawca (lub Dostawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, i) realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. j) zmianie mogą ulec parametry sprzętu zaoferowanego przez Dostawcę w ofercie na sprzęt o lepszych parametrach w przypadku, gdy: - zaoferowany w ofercie sprzęt będzie niedostępny na rynku, - cena nie ulegnie podwyższeniu. k) zmianie może ulec cena sprzętu zaoferowanego przez Dostawcę w ofercie na niższą w przypadku, gdy cena rynkowa sprzętów o tych samych parametrach co wskazane w ofercie ulegnie obniżeniu. 2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) Zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, b) Nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Dostawcy lub przyjęto by oferty innej treści, - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Dostawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, - polega na zastąpieniu Dostawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Dostawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Punkty będą przyznawane według następujących zasad: 1. KRYTERIUM - cena - waga 50% (0,50) - odpowiada maksymalnej wartości 50 pkt. Cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: (Cena oferowana minimalna brutto/Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 50%. 2. KRYTERIUM - okres udzielonej gwarancji - waga 30% (0,30) - odpowiada maksymalnej wartości 30 pkt. Okres udzielonej gwarancji zostanie obliczony na podstawie poniższego wzoru: (Gwarancja badanej oferty / Gwarancja oferowana maksymalna) x 100 pkt. x 30%. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 72 miesiące. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku wpisania przez Dostawcę wartości mniejszych niż pełne miesiące, np.: dni, Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych, i taki okres gwarancji zostanie wpisany do umowy i karty gwarancyjnej. W przypadku, gdy Dostawca określi okres udzielonej gwarancji poniżej 36 miesięcy - jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku, gdy Dostawca poda dłuższy niż 72-miesięczny okres gwarancji - ocenie będzie podlegał okres 72 miesięczny. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w treści oferty okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Dostawca zaoferował minimalny okres gwarancji wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 36 miesięcy, który zostanie wpisany do umowy i przyzna Dostawcy punkty zgodnie ze wzorem. 3. KRYTERIUM - termin dostawy - waga 20% (0,20) - odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt. Termin dostawy zostanie obliczony na podstawie poniższego wzoru: (Minimalny termin dostawy / Termin dostawy badanej oferty) x 100 pkt. x 20%. Jeżeli Dostawca określi termin wykonania zamówienia powyżej 50 dni od dnia podpisania umowy, to wówczas Dostawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku określenia wartości w niepełnych dniach Zamawiający zaokrągli wartość do pełnego dnia zgodnie z zasadami matematycznymi i punktacja zostanie przyznana zgodnie z zaokrąglonym terminem wykonania robót. Tak określony termin zostanie wpisany do umowy, jako termin realizacji dostawy. Zamawiający przyjmuje minimalny termin wykonania prac na poziomie 20 dni. Jeżeli Dostawca wskaże termin wykonania poniżej tego terminu, tj. 20 dni, Zamawiający, zgodnie z art. 387 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) uzna, o niemożliwości świadczenia umowy przez Dostawcę i jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Dostawca nie wskaże w treści oferty terminu wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że Dostawca zaoferował maksymalny termin wykonania zamówienia wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 50 dni. Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 20.05.2020 r. godzina 10:30, Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna lub on-line na kanale Gdańskich Nieruchomości za pośrednictwem strony YouTube. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Daria Paprocka-Fabisiak stanowisko służbowe z-ca kierownika działu zamówień, 80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 12 95 Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH