Ogłoszenie nr 510080939-N-2020 z dnia 12-05-2020 r.
Ministerstwo Rozwoju: Świadczenie usługi zewnętrznego ośrodka przetwarzania danych, której celem jest zapewnienie ciągłości świadczenia i dostępności usług

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550068704-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Rozwoju, Krajowy numer identyfikacyjny 36926736100000, ul. Plac Trzech Krzyży   3/5, 00-507  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48222500130 , +48222737190, e-mail Pawel.Cichecki@mr.gov.pl, Milena.Rogowska@mr.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://mpit.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy: https://mpit.ezamawiajacy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi zewnętrznego ośrodka przetwarzania danych, której celem jest zapewnienie ciągłości świadczenia i dostępności usług
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG-V.2610.14.2020.PC
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia ośrodka przetwarzania danych na potrzeby funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zwanej dalej Usługą.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48800000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 166512.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Informatyk „ZETO” S.A
Email wykonawcy: zeto@zeto.bialystok.pl
Adres pocztowy: ul. Skorupska 19
Kod pocztowy: 15-048
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 204000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 204000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 204000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 tj.),na podstawie kwoty wynikającej z szacowania. Należy zaznaczyć, że celem realizacji zamówienia w trybie z wolnej ręki jest zapewnienie funkcjonowania CEIDG w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie mógł przewidzieć zamawiający. W chwili ogłoszenia stanu epidemii i wprowadzenia ograniczeń w zakresie przemieszczania się ludzi, czas pozwalający do końca obowiązywania aktualnej umowy nie pozwala na przeprowadzenie postępowania w innym trybie. Aktualnie obowiązująca umowa wygasa z dniem 12 maja 2020 r. W związku z istniejącymi i potencjalnymi ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwe terminowe przełączenie pełnego przetwarzania danych na środowisko zlokalizowane w centrum przetwarzania w siedzibie MR. Przełączenie przetwarzania oraz zapewnienie środowiska zapasowego miało zostać zrealizowane w ramach aktywnej umowy na asystę techniczną, a następnie poprzez rozbudowę i modernizacje infrastruktury w MR oraz realizacje postępowania na usługę chmury obliczeniowej. Wykonanie asysty technicznej wiąże się z koniecznością przemieszczania się pracowników wykonawcy umowy, którego siedziba jest w Białymstoku oraz koniecznością wykonania prac w siedzibie i z udziałem pracowników MR. Obecnie wykonawca wskazuje na wysokie ryzyko niewykonania takiego działania ze względu na konieczność zabezpieczenia zdrowia swoich pracowników lub zaistnienia innych okoliczności wywołanych pandemią. Zgłaszane jest też m.in. ryzyko wprowadzenia „stref zero” i tym samym brak możliwości wykonania usługi. Zamawiający planując zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i środowiska dla CEIDG nie mógł przewidzieć,ze wystąpią okoliczności, które de facto nie pozwolą na wykonanie jakichkolwiek prac z udziałem wykonawcy zewnętrznego. Zadaniem Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest: - ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi; - udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o CEIDG; - udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie; - umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego; - udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury. Przekazywanie danych i informacji do CEIDG oraz przekazywanie danych i informacji z CEIDG odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub z jego udziałem. Warto zaznaczyć że CEIDG jest jednym z instrumentów zapewniających bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce. Zamawiający przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy zobowiązany jest do prowadzenia CEIDG i nie może akceptować ww. ryzyk, których materializacja może doprowadzić do długotrwałej niedostępności CEIDG, tym samym do uniemożliwienia realizacji ww. zadań. Należy szczególnie podkreślić, że w obecnym okresie należy bardziej niż w innym czasie zapewnić bezprzerwową i bezawaryjną pracę systemu CEIDG. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w urzędach miast i gmin możliwość złożenia przez Internet wniosku do CEIDG praktycznie pozostaje jedynym sposobem załatwienia spraw związanych rozpoczynaniem, zawieszaniem i zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych w RP. Sprawne działanie CEIDG oraz innych usług elektronicznej administracji ogranicza też potrzebę wizyty w urzędzie, co zmniejsza ryzyko rozprzestrzenianie się pandemii. W związku z powyższym jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest tymczasowe pozostawienie środowiska CEIDG u aktualnego usługodawcy do czasu odwołania ograniczeń i przywrócenia normalnego trybu realizacji umów oraz spraw realizowanych przez urzędy miast i gmin. Aktualnie prowadzone są dwa postępowania o udzielenie zamówienia, których celem jest zapewnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla utrzymania zdolności operacyjnej CEIDG, których terminy ze względu na aktualną sytuację też mogą być zagrożone. Powyższe rozwiązanie ma być zastosowane tymczasowo na okres 3 miesięcy, do czasu wyłonienia dostawców i zapewnienia możliwości realizacji zawartych umów w pełnym zakresie.