Ogłoszenie nr 510064567-N-2020 z dnia 15-04-2020 r.
Muzeum Powstania Warszawskiego: Dostawa sprzętu sieciowego, realizowanego w 4 częściach: Dostawa przełączników sieciowych – część I Dostawa macierzy dyskowej – część II Dostawa kart sieciowych – cześć III Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS – część IV

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511235
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 15760222000000, ul. ul. Grzybowska  79, 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 397 950, e-mail przetargi@1944.pl, faks 225 397 924.
Adres strony internetowej (url): www.1944.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu sieciowego, realizowanego w 4 częściach: Dostawa przełączników sieciowych – część I Dostawa macierzy dyskowej – część II Dostawa kart sieciowych – cześć III Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS – część IV
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MPW.ZP.3121.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu sieciowego, wolnego od wad i uszkodzeń. Dostawa realizowana będzie w 4 częściach: Część I – Dostawa przełączników sieciowych. Część II – Dostawa macierzy komputerowej. Część III - Dostawa kart sieciowych Część IV – Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30233141-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa macierzy dyskowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 157391
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Intaris Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Mickiewicza 57
Kod pocztowy:
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19359093
Oferta z najniższą ceną/kosztem 182261
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 202950
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.