Ogłoszenie nr 527782-N-2020 z dnia 2020-03-30 r.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze sp. z o.o. w Woli Uhruskiej: Dostawa i montaż wodomierzy z odczytem zdalnym, dostawa urządzenia do wykrywania awarii sieci wodociągowych oraz utworzenie serwisu internetowego dla klientów w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wola Uhruska”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wola Uhruska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 gospodarka wodno- ściekowa Numer umowy RPLU.06.04.00-06-0002/18-00
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze sp. z o.o. w Woli Uhruskiej, krajowy numer identyfikacyjny 11018453200000, ul. ul. Górna  4 , 22-230  Wola Uhruska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 915 065, e-mail puw1@wp.pl, faks 825 915 065.
Adres strony internetowej (URL): http://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze w Woli Uhruskiej Sp. z o. o. ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wodomierzy z odczytem zdalnym, dostawa urządzenia do wykrywania awarii sieci wodociągowych oraz utworzenie serwisu internetowego dla klientów w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wola Uhruska”
Numer referencyjny: PUW.RPO.001/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wodomierzy z odczytem zdalnym, dostawa urządzenia do wykrywania awarii sieci wodociągowych oraz utworzenie serwisu internetowego dla klientów w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wola Uhruska” 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej: 2.1. część 1 zamówienia: „Dostawa urządzenia do wykrywania awarii sieci i przyłączy wodociągowych”, 2.2. część 2 zamówienia: „Dostawa i montaż wodomierzy ze zdalnym odczytem wraz z utworzeniem serwisu internetowego dla klientów”. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów (technicznych i jakościowych) zawarty jest w Załączniku Nr 1a, 1b do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

II.5) Główny kod CPV: 38421100-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
38230000-6
51210000-7
45332200-5
72320000-4
72413000-8
72415000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają do dnia: 1) W zakresie części 1 zamówienia: 31.08.2020 r. 2) W zakresie części 2 zamówienia: 30.10.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie: a) w zakresie części 1 zamówienia: - co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało dostawę urządzenia do wykrywania awarii sieci i przyłączy wodociągowych o wartości min. 25 000 zł brutto b) w zakresie części 2 zamówienia: - co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało dostawę wraz z montażem minimum 300 wodomierzy wraz z mobilnym radiowym systemem odczytu oraz - co najmniej jedno zamówienie obejmujące utworzenie min. jednej strony internetowej z portalem dla klientów do rozliczeń należności za wodę i ścieki Zamówienie wskazane w pkt b tiret pierwszy i tiret drugi może być wykonane w ramach jednej umowy obejmującej oba wskazane w nich zakresy lub dwóch odrębnych umów obejmujących odrębnie zakres wskazany w tirecie pierwszym i odrębnie zakres wskazany w tirecie drugim. UWAGA: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.2.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 
jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. 2. 3. 4. 5. 6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium: 6.1.1. w zakresie części 1 zamówienia zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 6.1.2. w zakresie części 2 zamówienia w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy zł 00/100), 6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Leśniowice, Oddział Wola Uhruska nr rachunku: 04 8195 0009 2005 0090 0983 0001 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: PUW.RPO.001/2020 Część nr 2”. (należy wskazać nr części, na którą składana jest oferta Wykonawcy). b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową 
i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6.8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 6.14. UWAGA: W związku z utrudnieniami związanymi z otrzymaniem wadium w formie tradycyjnej ze względu na ograniczenia funkcjonowania banków i zakładów ubezpieczeń związane z ogłoszonym w Polsce stanem epidemiologicznym, zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby umocowanej do reprezentowania gwaranta. W przypadku wniesienia wadium w formie elektronicznej nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu”. Wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnosi się przed upływem terminu składania ofert na adres poczty elektronicznej: puw1@wp.pl

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
dla części 1: 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1) terminu realizacji umowy, w przypadku: a) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów 
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy; b) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 może nastąpić w przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu wybór wykonawcy zamówienia publicznego. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania umowy o ilość dni trwania postępowania ponad średnią liczbę dni trwania postępowania na dostawy 
wg sprawozdania Prezesa UZP z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce za rok poprzedzający rok zawarcia umowy lub w przypadku jego braku wg ostatniego opublikowanego sprawozdania . c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia i uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie - o czas działania siły wyższej i okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, 2) terminu usuwania wad, usterek lub awarii, w przypadku wystąpienia istotnych przyczyn, 3) zasad odbioru przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że odbiór przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie nie jest możliwy, 4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wynikającą ze zmiany kwoty podatku VAT, w przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie obowiązywania umowy. 3. Niedopuszczalna jest jakakolwiek istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. dla części 2: 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1) terminu realizacji umowy, w przypadku: a) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów 
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy; b) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 może nastąpić w przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu wybór wykonawcy zamówienia publicznego. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania umowy o ilość dni trwania postępowania ponad średnią liczbę dni trwania postępowania na dostawy 
wg sprawozdania Prezesa UZP z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce za rok poprzedzający rok zawarcia umowy lub w przypadku jego braku wg ostatniego opublikowanego sprawozdania . c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia i uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie - o czas działania siły wyższej i okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, 2) terminu usuwania wad, usterek lub awarii, w przypadku wystąpienia istotnych przyczyn, 3) zasad odbioru przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że odbiór przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie nie jest możliwy, 4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wynikającą ze zmiany kwoty podatku VAT, w przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie obowiązywania umowy. 3. Niedopuszczalna jest jakakolwiek istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa urządzenia do wykrywania awarii sieci i przyłączy wodociągowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakres dostawy: 1) dostawa mobilnego urządzenia do wykrywania nieszczelności (wycieków) na sieciach wodociągowych. Wymagania szczegółowe: 1) Urządzenie powinno umożliwiać lokalizację wstępną wycieku (po podłączeniu do armatury wodociągowej) oraz lokalizację dokładną poprzez mikrofony gruntowe. 2) Urządzenie musi być urządzeniem bezprzewodowym o zasilaniu bateryjnym. 3) Odbiornik sygnału powinien posiadać stopień szczelności IP67, mikrofon do lokalizacji wstępnej natomiast stopień szczelności IP68 4) Odbiornik musi być wyposażony w wyświetlacz o wielkości min 5,7 cala oraz prezentować odczyty w formie graficznej i liczbowej. Obok przedstawiane mają być dla porównania wcześniejsze wartości oraz aktualna analiza częstotliwości szumu. 5) Urządzenie musi być obsługiwane poprzez wyświetlacz dotykowy (bez dodatkowych przełączników czy guzików), przystosowany do obsługi w rękawiczkach. 6) System powinien być całkowicie bezprzewodowy, w celu likwidacji zakłóceń od wiszących kabli. 7) W przypadku wystąpienia nagłych głośnych sygnałów, system musi gwarantować ochronę słuchu poprzez czasowe stłumienie sygnału. 8) W pełni naładowane akumulatory powinny zapewniać min. 6 h ciągłej pracy. 9) System musi automatycznie dobierać filtry w celu minimalizacji szumów tła. 10) System musi umożliwiać nagrywanie, archiwizację i późniejsze odtwarzanie nagranych szumów. 11) Dostarczony zestaw objęty będzie 24 miesięczną gwarancją. 12) Zestaw musi zawierać następujące elementy: 13) Odbiornik centralny, rejestrujący i prezentujący odczyty, bezprzewodowy, 14) uchwyt mikrofonów, bezprzewodowy, 15) mikrofon dotykowy, 16) mikrofon gruntowy do nawierzchni utwardzonych, 17) mikrofon gruntowy do nawierzchni nieutwardzonych, 18) szpica testowa z przedłużaczem, 19) słuchawki bezprzewodowe, 20) system noszenia na paskach odbiornika centralnego, 21) ładowarka sieciowa, 22) ładowarka samochodowa, 23) walizka transportowa. 2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: 1) koszty zakupu, transportu, rozładunku, urządzenia do wykrywania awarii sieci i przyłączy wodociągowych; 2) koszty wykonania wszystkich niezbędnych prac związanych z uruchomieniem urządzenia; 3) koszty udzielonej gwarancji; 4) koszty szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego z obsługi urządzenia do wykrywania awarii; 5) wszelkie pozostałe koszty nieujęte powyżej, a niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów (technicznych i jakościowych) zawarty jest w Załączniku Nr 1a do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38230000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa i montaż wodomierzy ze zdalnym odczytem wraz z utworzeniem serwisu internetowego dla klientów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakres dostawy: wodomierze 1) Wodomierz skrzydełkowy DN15 R>=100 L-110 mm – 200 sztuk 2) Wodomierz skrzydełkowy DN20 R>=100 L-130 mm – 845 sztuk 3) Zawór zwrotny DN 15mm-200 sztuk 4) Zawór zwrotny DN 20mm-845 sztuk 5) Zawór przelotowy grzybkowy DN 15mm- 400 sztuk 6) Zawór przelotowy grzybkowy DN 20mm-1690 sztuk 7) Plomba wodomierzowa (obejma) zatrzaskowa z tworzywa sztucznego z indywidualną niepowtarzalną numeracją zakładana na łącznik wodomierza- 1045 sztuk 8) Terminal odczytu wodomierzy wraz z modułem radiowym – 1 kpl. serwis internetowy 1) Utworzenie i wdrożenie platformy usług internetowych, która będzie umożliwiała użytkownikom załatwianie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową. Wymagania szczegółowe: wodomierze 1) Możliwość pomiaru dla wody zimnej o temperaturze do 30oC 2) Posiadające parametry metrologiczne wg normy PN-EN 14154 lub równoważnej 3) Materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną – Atest PZH 4) Korpusy wodomierzy nie mogą być wykonane z tworzywa sztucznego 5) Kierunek przepływu powinien być pokazany w sposób trwały na korpusie wodomierza, 6) Sprzęgło magnetyczne z zastosowaniem magnesu czteropolowego, 7) Liczydło powinno posiadać możliwość elektronicznego sprawdzania, 8) Liczydło powinno posiadać posiadać zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła, 9) Możliwość obrotu liczydła max o 360O, 10) Blokada wielokrotnego obrotu liczydła, 11) Konstrukcja wodomierza ze stałym zamocowaniem osi podstawowej wirnika w korpusie, 12) Wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych - szafir, 13) Odporne na silne zewnętrzne pole magnetyczne wytwarzane przez magnesy neodymowe 14) Konstrukcja wodomierza umożliwiająca naprawę oraz regenerację, 15) Liczydło osmiobębenkowe, 16) Wodomierze przystosowane do montażu, bezpośrednio na osłonie liczydła (bez użycia przewodów, bez naruszania cechy legalizacyjnej) nakładki radiowej umożliwiającej współpracę z systemami radiowymi lub nakładki impulsowej do współpracy z GSM 17) Protokół transmisji danych zgodny z Wireless Mbus wg EN-13757 lub równoważnej wymagany dla transmisji danych 18) Modułowość systemu - możliwość montażu nakładki radiowej podczas eksploatacji wodomierzy bez ingerencji w wodomierz 19) Moduły radiowe do zamontowania na wodomierzach muszą charakteryzować się transmisją radiową na częstotliwości 868 MHz spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 96). Zbieranie danych przesyłanych przez moduły radiowe odbywa się za pośrednictwem terminala z modemem radiowym 20) Moduły radiowe stanowią część składową mobilnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy i muszą komunikować się za pośrednictwem transmisji radiowej z terminalem inkasenckim z oprogramowaniem 21) Transmisja danych z nakładki jednokierunkowa, możliwość zdalnego, niezależnego skonfigurowania nakładki w okresie jej aktywności; 22) Możliwość indywidualnego programowania parametrów pracy nakładki radiowej dla danego wodomierza. 23) Możliwość sygnalizacji alarmów- demontaż lub zerwanie nakładki, zakłócenia pracy nakładki, wsteczny przepływ, wyciek, itp. 24) System odczytu musi mieć możliwość eksportu danych do posiadanego oprogramowania do rozliczeń wody. 25) Gwarancja na bezawaryjną pracę wodomierzy- min. 24 miesiące. zawory zwrotne, zawory przelotowe 1) Wszystkie oferowane materiały muszą mieć ważny atest higieniczny PZH potwierdzający dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną. serwis internetowy Serwis internetowy umożliwi następujące transakcje online: 1) pobieranie wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych; 2) pobieranie wniosków o zawarcie umowy; 3) sprawdzanie stanu rozliczeń za usługi komunalne; 4) podawanie przez odbiorców stanu odczytu wodomierza; 5) wnoszenie uwag, zgłoszeń i zapytań; 6) współpraca z użytkowanym programem ROZLICZENIE ZUŻYCIA WODY; 7) możliwość regulowania swoich zobowiązań online Jednocześnie serwis umożliwia publikację informacji dotyczących: 1) aktualnych taryf za wodę i ścieki; 2) komunikatów np. o okresowym wyłączeniu wody, awariach, przewidywanych terminach remontów i innych; 3) wzorów dokumentów takich jak: regulamin, wzory umów i inne dokumenty. 2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: 1) koszty zakupu, transportu, rozładunku, demontażu istniejących wodomierzy 
i montażu nowych wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego wraz z zainstalowaniem systemu zdalnego ich odczytu, plombowania wodomierzy, wymiany armatury towarzyszącej; 2) koszty programów i udzielonych licencji na korzystanie z systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz uwzględniające dostęp do najnowszej wersji systemu w chwili ukazania się aktualizacji, 3) opłatę z tytułu wsparcia dla systemu zdalnego odczytu wodomierzy 4) szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego z obsługi systemu zdalnego odczytu wodomierzy, 5) plombowanie zamontowanych wodomierzy plombami zatrzaskowymi, 6) koszty armatury towarzyszącej, 7) pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia wynikłe z powodu niewłaściwego zabezpieczenia miejsca pracy oraz szkód powstałych w wyniku prowadzonych robót, poczynionych na majątku Odbiorców usług świadczonych przez Zamawiającego, w tym na instalacji wewnętrznej Odbiorcy 8) wszelkie usterki wynikłe na instalacji wewnętrznej Odbiorcy bezpośrednio po wymianie wodomierza, Wykonawca zobowiązany jest usunąć bezzwłocznie, we własnym zakresie i na koszt własny, 9) wyposażenie pracowników wykonujących czynności montażu i wymiany wodomierzy w identyfikator z oznaczeniem firmy wykonawcy oraz z podanym imieniem i nazwiskiem oraz aktualnym zdjęciem, 10) realizację prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami – w szczególności dotyczącymi dostaw wody i gospodarki wodomierzowej, jak również w zgodzie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 11) usunięcie stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości, w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia 12) w przypadku nieprawidłowo zamontowanego wodomierza, powodującego cofanie się wskazań licznika, konieczne jest dokonanie ponownej wymiany wodomierza na inny, fabrycznie nowy, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, 13) rozliczanie się z protokołów wymiany (oryginały) wodomierzy, 14) wymianę wodomierzy również w godzinach popołudniowych, w zależności od potrzeb Odbiorców. 15) ustalenie we własnym zakresie terminu wymiany i montażu wodomierzy 
z Odbiorcą usług Zamawiającego 16) powiadomienie Odbiorcy o konieczności zamknięcia dopływu wody na czas prac związanych z wymianą wodomierza, 17) przekazanie Zamawiającemu zdemontowanych wodomierzy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów (technicznych i jakościowych) zawarty jest w Załączniku Nr 1b do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38421100-3, 51210000-7, 45332200-5, 72320000-4, 72413000-8, 72415000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: