Ogłoszenie nr 510974-N-2020 z dnia 2020-02-10 r.

Gmina Daszyna: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta” – modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę II etap – SUW Koryta
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daszyna, krajowy numer identyfikacyjny 61101588500000, ul. Daszyna  , 99-107  Daszyna, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 243 890 400, e-mail ugdaszyna@op.pl, faks 242 890 400.
Adres strony internetowej (URL): www.daszyna.4bip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.daszyna.4bip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.daszyna.4bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Daszyna, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna, sekretariat I piętro.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta” – modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę II etap – SUW Koryta
Numer referencyjny: PPI.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta” – modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę II etap – SUW Koryta” polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie: - kompleksowej modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Korytach – działka nr 4/99 obręb PGR Koryta w zakresie podniesienia wydajności stacji do poziomu 5.000 m3/dobę (ok. 215 m3/h); wymianę urządzeń technologicznych na nowe o wyższej, adekwatnej do zapotrzebowania wydajności, budowę budynku stacji; demontaż istniejącego budynku wraz z urządzeniami technologicznymi - przesunięcie tymczasowo posadowionego agregatu prądotwórczego na terenie SUW w miejsce zgodnie z projektem budowlanym - demontaż starych zbiorników podziemnych na terenie SUW – 3 szt. po 50 m3 każdy Złom z rozbiórek należy do Zamawiającego. UWAGA: Z zakresu robót do wykonania opisanych w załącznikach do SIWZ zamawiający wyłącza: - dostawę i montaż 2 szt. filtrów I stopnia oraz 2 szt. filtrów II stopnia wraz z przynależnymi do nich rurociągami, armaturą i pomostami roboczymi; - budowę rurociągów łączących studnie głębinowe – nowe i stare – ze stacją oraz kabla energetycznego i światłowodowego łączącego studnie ze stacją Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania budynku SUW, w tym możliwość wykorzystania istniejącego obiektu, pod warunkiem opracowania dokumentacji projektowej zamiennej i pozyskania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na lokalizację urządzeń technologicznych na zewnątrz budynku (np.pod wiatą). W przypadku skorzystania przez oferenta z powyższego zapisu SIWZ, jest on zobowiązany złożyć oświadczenie o skorzystaniu z możliwości zmiany technologii wykonania budynku SUW oraz zawrzeć w nim rodzaj wybranej technologii i koszt wykonania budynku w zmienionej technologii (w tym przypadku Oferent nie wypełnia części kosztorysu ofertowego dotyczącego wykonania budynku SUW według projektu załączonego do SIWZ). W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym (w tym obiektów zrealizowanych w ramach I etapu – min. zbiorniki, przepompownia). Do zadań wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników użytkownika, wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania obiektów zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 2. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz skompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, 3. wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (po 4 egz. w formie papierowej i na nośniku elektronicznym), 4. przeprowadzenie próby elementów SUW, uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji. 6. Do obowiązków wykonawcy należy wypłata odszkodowań właścicielom działek za straty na terenach objętych realizacją prac. 7. Na wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących terminów rozpoczęcia robót budowlano-montażowych, minimalizacji szkód oraz kosztów z tym związanych. O powyższych uzgodnieniach wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego. 8. Ponadto dla całości zadania wykonawca zobowiązany jest do: - przygotowania kompletu dokumentów w celu zgłoszenia wybudowanej infrastruktury do użytkowania, - dokonania rozruchu technologicznego SUW. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: – w przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót, z uwzględnieniem możliwości dojazdu do poszczególnych posesji. – roboty budowlane należy prowadzić w sposób zachowujący dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją; ewentualne zamknięcie ruchu na drogach samorządowych dopuszcza się w przypadku otrzymania zgody od odpowiedzialnego zarządcy drogi. – w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą sieciową należy zaprojektować i wykonać jej przebudowę lub zabezpieczenie. W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawcą należy uwzględnić koszty związane z: – zawarciem umów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby np. urządzenia tymczasowych objazdów, czy pozyskania terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac; – zajęciem nieruchomości objętych pozwoleniem na wykonanie robót w zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym oznaczeniem w terenie, określeniem powierzchni, inwentaryzacją,powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem protokołów o rozpoczęciu i zakończeniu zajęć; – wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości odszkodowania); – uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących ewentualnych wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci – uzgodnieniami z właściwymi organami terminu/ów ewentualnej wycinki oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z zarządzanych przez gminę nieruchomości, dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy; – usunięciem, odwiezieniem urobku z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (nadmiar ziemi należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami); – zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robót wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru; Zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do którego Wykonawca będzie posiadał tytuł prawny w postaci np. pisemnej zgody właściciela lub użytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowiązek zapewnienia w rejonie aktualnie prowadzonych robót oraz na terenie zaplecza budowy przenośnych toalet oraz kontenerów na odpady. W ramach przygotowania i użytkowania zaplecza budowy należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych, w tym unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej itp., wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na: - lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych, mając na względzie porządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji; - przy wyjazdach z budowy na drogę asfaltową, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. - zachowanie środków ostrożności wraz z zabezpieczeniem terenu przed pożarem, zanieczyszczeniem powietrza i wody; – gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach Podczas wykonywania robót budowlanych, teren na którym prowadzone są roboty budowlane musi być wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W wypadku wystąpienia kolizji wykopów z ciągami pieszymi, należy na czas prowadzenia robót ustawić pomosty gwarantujące bezpieczny ruch pieszych. W przypadku przejść pod drogami, należy na czas prowadzenia prac zapewnić użytkownikom dróg niezbędne objazdy, a w razie braku takich możliwości, nad wykopami należy ustawić pomosty umożliwiające przejazd pojazdów osobowych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewnić wysoką, ponad standardową jakość robót. Od Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał: - przejęcia terenu robót od Zamawiającego, lub użytkowników końcowych; - organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, również z Zamawiającym, projektu ruchu wraz z jego realizacją na czas budowy, z uwzględnieniem ewentualnej naprawy istniejących dróg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy. - zabezpieczenia placu budowy; - oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagających w formie tablic ostrzegawczych - zabezpieczenia terenu robót (Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiedni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt, w tym ochronę wyznaczonych punktów geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż); wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy - wykonania przedmiotu umowy z materiałów produkowanych na bieżąco, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Materiały te powinny również spełniać normy określone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w ofercie typy i nazwy producentów materiałów i urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, które zamierza użyć do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga przestrzegania zasady równoważności norm. Jeśli w dokumentacji zamówienia materiały, urządzenia oraz roboty spełniać mają odpowiednie normy, będą obowiązywać postanowienia najnowszych ich wydań. W przypadku, gdy powołano się na konkretne normy i przepisy, Zamawiający dopuszcza stosowanie innych im odpowiadających, pod warunkiem zapewnienia nie gorszego poziomu wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze. - zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: a). obowiązującej ustawy Prawo ochrony środowiska b). obowiązującej ustawy o odpadach Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; - stosowania się do przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie realizacji Przedmiotu Zamówienia lub mających związek z prowadzonymi robotami; - terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Zamówienia oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową, projektem i STWOR i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia; - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; - dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia; - zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; - dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; - kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentacji niezbędnych przy odbiorze; - usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. - ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. - posiadania polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących: - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości określonej w SIWZ - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia określoną w SIWZ - niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż. - zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana którejkolwiek z osób wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; - prowadzenia przez Kierownika budowy (robót) dziennika budowy. - przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. - rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji. - przeszkolenia z zasad obsługi instalowanych urządzeń, w terminie 14 dni od zakończenia montażu danej instalacji, użytkowników końcowych; - ograniczenia transportu drogowego do pojazdów nie przekraczających 1- ton nacisku na jedną oś. - po wykonaniu zamówienia - potwierdzenia jakości uzdatnionej wody zgodnej z obowiązującymi przepisami i normami, w formie sprawozdania z badań jakości wody wykonanych przez certyfikowane laboratorium Odpowiedzialność Wykonawcy: Wykonawca odpowiada za ochronę budynków, instalacji i za urządzenia podziemne zlokalizowane w obszarze prowadzenia robót budowlanych i jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób, aby stan tych obiektów nie uległ pogorszeniu. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia będzie odpowiedzialny za ich naprawę lub odbudowę. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiającego i gestorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać również finansowo za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń podziemnych. Wykonawca odpowiada za pojazdy lub ładunki o nadmiernym obciążeniu, które mogą uszkodzić nowo ukończony zakres robót. W takim przypadku Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń w okresie realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru. Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisów powiązanych z realizacją inwestycji. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za wypełnienie wymagań dotyczących ewentualnego wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i przedstawienie Zamawiającemu zezwoleń i innych dokumentów w tym zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały składowane na terenie budowy lub poza nim, w okresie zanim zostaną wykorzystane do robót objętych zamówieniem, w tym ich jakość, parametry i dostępność do kontroli. Miejsca składowania muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca odpowiada za sprzęt funkcjonujący na terenie budowy zarówno pod względem jego zgodności z ofertą jak i pod względem spełnienia norm ochrony środowiska i przepisów jego użytkowania. Sprzęt musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające jego możliwość użytkowania. Wykonawca odpowiada za wymaganą ilość środków transportu niezbędną do sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwoleń i badań technicznych do ich użytkowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wysoką jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową, w tym prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem obiektów. Błędy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniają Wykonawcy z tej odpowiedzialności. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta. Kontrola jakości robót. Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą pozostawać w zgodzie z jednym z trzech poniższych dokumentów: - z kryteriami technicznymi – wyroby podlegające certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa - z właściwą przedmiotowo Polską Normą - z Aprobatą Techniczną - dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie Do kontroli jakości materiałów i urządzeń dostarczanych na budowę do realizacji zamówienia upoważniony jest inspektor nadzoru. Jeżeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru zakwestionuje jakość dostarczonych wyrobów, Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na zgodne z wymaganiami zamówienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące usunięcia wadliwych wyrobów lub robót będą wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Akceptacja bądź jej odmowa przez inspektora nadzoru przyjęcia materiałów i elementów robót będą wynikały z wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz odpowiednich przepisach i normach. Nadzór archeologiczny. Zobowiązuje się Wykonawcę do natychmiastowego przerwania prowadzonych robót w przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiającego i Konserwatora Zabytków. Roboty mogą zostać wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku konieczności dalszego prowadzenia robót przy dziale nadzoru archeologicznego, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. W ramach zadania Zamawiający zapewni: - uzyskanie zgód właścicieli na realizację na ich terenie Przedmiotu Zamówienia; - nadzór inwestorski; - współdziałanie w zakresie niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia; - zaopiniowanie i ustosunkowywanie się do uwag i wniosków Wykonawcy; - wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; - przeprowadzanie odbiorów; oraz: - wskaże lokalizację wykonania Przedmiotu Zamówienia - umożliwi wstęp na teren realizacji inwestycji; - zapewni dojazd do terenu budowy. Szczegółowy zakres robót wynika z załączonych do SIWZ: Projektów budowlanych (załącznik nr 2), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1), kosztorysów nakładczych (załącznik nr 3). Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie celem sprawdzenia warunków na placu budowy, w tym warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót niezbędnych do kompleksowego wykonania pełnego zakresu zamówienia. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej placu budowy, polegającej w szczególności na uwidocznieniu jego stanu. Inwentaryzację należy przekazać Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót.

II.5) Główny kod CPV: 45232430-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45252126-7
45252120-5
45259900-6
45111200-0
45112210-0
45112100-6
45112300-8
45233124-4
45111240-2
45233222-1
45312000-7
45315100-9
45330000-9
45231300-8
45232150-8
45310000-3
51210000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10893351,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.). Zakres w/w prac może dotyczyć wszystkich rodzajów robót objętych zamówieniem podstawowym. W/w roboty zostaną udzielone na podstawie aneksu do umowy podstawowej na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego, a jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, podstawą kalkulacji będzie opracowanie oparta na średnich: - narzutach zysku, - kosztach pośrednich, - stawkach ( przyjętych dla robót ogólnobudowlano -remontowych dla miejscowości województwa łódzkiego), - cenach publikowanych przez kwartalnik SEKOCENBUD aktualny na czas wykonywania robót, a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu. Natomiast nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-03-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: • opłaconego ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów pln)
Informacje dodatkowe Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 11 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: a.1) Posiadania doświadczenia zawodowego Przez co Zamawiający rozumie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - wykonanie minimum jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w rozumieniu Prawa Budowlanego) obiektu gospodarki wodno-ściekowej (typu SUW, oczyszczalnia ścieków) dopuszczonego do użytkowania, o minimalnej wydajności 100 m3/h przy czym wskazana robota budowlana musi być zakończona tj. dla której podpisano protokół odbioru robót lub dokument równoważny, świadczący o zakończeniu realizacji zamówienia, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. a.2) Posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie dysponowania następującą kadrą: Roboty budowlane: Ekspert 1 – kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika budowy wskaże osobę spełniającą ten warunek. W przypadku Wykonawców posiadających siedzibę poza granicami RP, Zamawiający dopuszcza przedstawienie osób posiadających równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ekspert 2 – kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a.. Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika budowy wskaże osobę spełniającą ten warunek. W przypadku Wykonawców posiadających siedzibę poza granicami RP, Zamawiający dopuszcza przedstawienie osób posiadających równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ekspert 3 – kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. W celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika robót elektrycznych, Wykonawca wskaże osobę spełniającą ten warunek. W przypadku Wykonawców posiadających siedzibę poza granicami RP, Zamawiający dopuszcza przedstawienie osób posiadających równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie wszystkich trzech funkcji przez jedną osobę jak również przez dwie osoby w dowolnej konfiguracji. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) osób wykonujących zadanie wskazane w §1 umowy o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej: - montaż rurociągów wody uzdatnionej jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób lub osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej lub w terminie 3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobami, o których mowa wyżej, Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy, w celu przeprowadzenia kontroli. 3. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiają wraz z ofertą oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 11 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem termin składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn.zm.); 6) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody, , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp – Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60 d ust. 1 albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 9) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 10) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać następujących dokumentów: - opłaconą polisę ubezpieczeniową OC Wykonawcy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż siedem milionów zł 2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów: wykazu robót budowlanych - wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów na należyte ich wykonanie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w rozdziale 10 SIWZ) (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego). wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga wykazania tylko osób niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w rozdziale 10 SIWZ) (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty (wzór określony w załączniku do SIWZ) każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór określony w załączniku do SIWZ) oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wzór określony w załączniku do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych niniejszą SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dodatkowo – w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp – wraz z ofertą przedkłada pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać, brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii (pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą). 2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy – oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty podmiotów trzecich W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: a.1) przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą). a.2) dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ - Rozdziale 11 dot. wymaganych dokumentów pkt 3 od 1) do 5) i od 7) do 10). Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: a) w rozdziale 11 pkt. 3; 1), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert); b) w w rozdziale 11 pkt. 3; 2) – 3; 4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: • nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); • nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w rozdziale 11 pkt. 3; 1) - 3; 4), zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie , której dotyczy dokument wskazany w w rozdziale 11 pkt. 3; 1), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem, zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 11 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Udzielona gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w wypadkach określonych w niniejszej umowie. 3. Zmiany umowy można dokonać w następujących przypadkach: 1. Zmiana wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) Klęski żywiołowe; b) Skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 2) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: a) Odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu itp.); b) Odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; c) Niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; d) Wykopaliska archeologiczne itp. inne, nie przewidywane okoliczności; 2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy; b) Przestojów lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 3) W przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) O charakterze niezależnym od Stron, b) Którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, c) Którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) Której nie można przypisać drugiej Stronie 4) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) Odmowa lub przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, w sytuacji, gdy przekazana i niezbędna do uzyskania pozwoleń dokumentacja będzie kompletna i prawidłowa, zatem wskutek działania organów administracyjnych niemożliwe jest wykonanie zadania w terminie. b) Konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; c) Konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy. 5) Zmiany będące następstwem innych okoliczności: a) Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; b) Wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego, co nie wynika z błędu Wykonawcy W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiana zakresu robót budowlanych i sposobu spełnienia świadczenia: 1) Zmiana zakresu robót budowlanych wynikająca ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu umowy (w tym ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu wykonania); 2) Konieczność wprowadzenia zmian do zakresu robót, niezbędnych do prawidłowej późniejszej eksploatacji Przedmiotu umowy (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu wykonania); 3) Konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu wykonania); 4) Konieczność zrealizowania robót przy pomocy środków pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub zwiększenie potencjału przedmiotu umowy, lub jego estetyki istotnie nie zmieniające założeń i celów (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu wykonania); 5) Konieczność częściowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii dodatkowej wykonywania robót z powodu ujawniania się w trakcie prowadzenia robót, robót nie przewidzianych do realizacji (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu wykonania); 6) Zmian wynikających z odmiennego niż to przewidziano w Dokumentacji projektowej sposobu i technologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego części, wprowadzonych ze względu na: niedostępność na rynku zaprojektowanych technologii w trakcie realizacji robót budowlanych, zmianę przepisów w tym zakresie lub możliwość uzyskania przez Zamawiającego w wyniku wprowadzania zmian lepszego efektu finalnego (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu wykonania); 7) Zmiana zakresu lub też innych robót budowlanych, wynikająca ze zmian w przedmiocie umowy, wprowadzonych na skutek interwencji właścicieli sąsiednich nieruchomości lub innych uczestników procesu budowlanego (w tym ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu wykonania); 9) Konieczność zaniechania wykonywania części robot. 3. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w związku ze zmianą zakresu robót o których mowa w ust. 2 – ustalona zostanie według następujących zasad: 1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru, 2) jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będzie kosztorys oparty na średnich aktualnych na czas wykonywania robót publikowanych przez kwartalnik SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych-inwestycyjnych uwzględniający: - narzuty zysku, - koszty pośrednie, - stawki robocizny ( przyjętych dla robót ogólnobudowlano -inwestycyjnych dla pozostałych miejscowości województwa mazowieckiego), - ceny materiałów i pracy sprzętu a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu. Natomiast nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej. 4. Inne zmiany: 1) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę – wskazanych w Ofercie Wykonawcy (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ; 2) wystąpienia konieczności zmian osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 3) zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 4) zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, którego ma zastąpić nowy wykonawca: w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 5. Zmiany w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 6. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 142 ust. 5 PZP przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów u usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat od pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. 7. Wprowadzenie zmiany wymaga złożenia przez Wykonawcę: - wniosku o dokonanie zmiany, - szczegółowego uzasadnienia wpływu zmian, o których mowa w lit. a-c, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zawierającego w szczególności kalkulację uwzględniającą, zależnie od zakresu zmian: kosztorys przedstawiający proponowane ceny jednostkowe, liczba pracowników zatrudnionych do realizacji zamówienia, wskazanie liczby pracowników objętych ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym, - dokumentu potwierdzającego objęcie podatkiem od towarów i usług dostaw lub usług świadczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia; wprowadzone zmiany wynagrodzenia do umowy będą obowiązywały od pierwszego dnia miesiąca następującego po zawarciu aneksu (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega zmianie, jeżeli zmiana wskaźników określonych w art. 142 ust. 5 PZP zostanie wprowadzona aktami prawa opublikowanymi na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 8. Zamawiającemu przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7, żądanie udostępnienia do wglądu dokumentów księgowych wykonawcy w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany. 9. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 6.1. lit. a) – c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio: stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 4. Innej zmiany umowy wynikającej ze zmiany umowy z jednostką dofinansowującą, zmiany zasad dofinansowania bądź obowiązków stron w związku z zasadami dofinansowania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH