Ogłoszenie nr 510011226-N-2020 z dnia 20-01-2020 r.
Warszawski Uniwersytet Medyczny: Dostawa systemu planimetrycznego do analizy wielkości ran i monitorowania procesu gojenia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” na podstawie umowy z dnia 18.12.2015 r. o wykonanie i finansowanie projektu, zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, o numerze STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 624415-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 00028891700000, ul. Żwirki i Wigury   61, 02-091  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225720366, 225720373, e-mail aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl, faks 225720363.
Adres strony internetowej (url): www.wum.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa systemu planimetrycznego do analizy wielkości ran i monitorowania procesu gojenia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZP/Z-061/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa systemu planimetrycznego do analizy wielkości ran i monitorowania procesu gojenia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie 3.1. dostawa przedmiotu zamówienia do Kliniki Dermatologii i Immunodermatologii, ul. Koszykowa 82A, 02-008 Warszawa, 3.2. instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu, 3.3. podłączenie do mediów oraz uruchomienie sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania; 3.4. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi systemu; 3.5. wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy; 3.6. przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik do Wzoru umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 48820000-2, 30213100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawa systemu planimetrycznego do analizy wielkości ran i monitorowania procesu gojenia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 105000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IT4KAN Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. W. Roździeńskiego 188C
Kod pocztowy: 40-203
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 114998.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 114998.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 114998.85
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.