Ogłoszenie nr 510010761-N-2020 z dnia 20-01-2020 r.
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych: Zakup oraz wdrożenie Systemu wspierającego proces gromadzenia oraz zarządzania osiągnięciami naukowymi Politechniki Krakowskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt „ Droga do doskonałości – kompleksowy program wsparcia uczelni” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego , POWR.03.05.00-00-Z214/18
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616549-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540236007-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 00000156003300, ul. ul. Warszawska  24, 31-155  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 628 26 56; 628 22 20, e-mail zampub@pk.edu.pl, faks 12 6282072.
Adres strony internetowej (url): www.pk.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup oraz wdrożenie Systemu wspierającego proces gromadzenia oraz zarządzania osiągnięciami naukowymi Politechniki Krakowskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KA-2/140/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz wdrożenie Systemu wspierającego proces gromadzenia oraz zarządzania osiągnięciami naukowymi Politechniki Krakowskiej. Zamówienie obejmuje: 1. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej 2. dwu etapowe wdrożenie przez Wykonawcę u Zamawiającego Systemu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentem analizy wdrożeniowej 3. udzielenie Zamawiającemu bezterminowej licencji na korzystanie z Systemu oraz innych utworów opisanych Umową; 4. opracowanie dokumentacji; 5. przeszkolenie pracowników Zamawiającego – szkolenie powdrożeniowe; 6. świadczenie usługi serwisu w ilości 36 miesięcy od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru wdrożenia; 7. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług rozwoju, które odbywać się będzie w ramach prawa opcji na żądanie Zamawiającego zgodnie z procedurą oraz zasadami opisanymi Umową w wymiarze maksymalnie 100 roboczogodzin w okresie obowiązywania usługi serwisu. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecania usług rozwoju, ani nie jest zobowiązany do wykorzystania przysługujących mu roboczogodzin; 8. dokonanie przez Wykonawcę jednorazowej migracji Systemu na infrastrukturę Zamawiającego, obejmującą migrację danych oraz instalację i uruchomienie Systemu na infrastrukturze Zamawiającego, przy zapewnieniu przeniesienia danych i ciągłości działania Systemu, w terminie 30 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do przeprowadzenia migracji, które to wezwanie nastąpi po zakończeniu trwania usług serwisu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Warunki realizacji zawiera projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 72000000-5, 72260000-5, 72263000-6, 72265000-0, 72611000-6, 80533100-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 293590.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 336687.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 336687.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 336687.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.