Ogłoszenie nr 510009148-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi: Dostawa sprzętu komputerowego i zwiększenie ilości licencji na posiadane oprogramowanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631939-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 27579000000000, ul. ul. Wojska Polskiego  121, 91-726  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 2547408, centrala 2547598, e-mail zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl, faks 422 547 418.
Adres strony internetowej (url): www.asp.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i zwiększenie ilości licencji na posiadane oprogramowanie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KBZ.261.93.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i zwiększenie ilości licencji na posiadane oprogramowanie na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zamówienie podzielone jest na 6 części: Część 1 – dysk zewnętrzny. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11-PRZE-Ch-N do SIWZ Część 2 – dysk wewnętrzny. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11-PRZE-Ku-N do SIWZ Część 3 – komputer przenośny. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11-PRZE-Ku-Sa-KP do SIWZ Część 4 – zwiększenie ilości licencji Office. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11-PRZE-Sa-Kul-Bo-Ap do SIWZ Część 5 – drukarka A4. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11-PRZE-Sk-DA4 do SIWZ Część 6 – karty pamięci. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11-PB-Mar-N do SIWZ 2. Warunki płatności oraz pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy będący załącznikiem do SIWZ. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz warunków SIWZ. 3. Podane w załącznikach 11-PRZE-Ch-N, 11-PRZE-Ku-N, 11-PRZE-Sa-Kul-Bo-Ap, 11-PRZE-Ku-Sa-KP, 11-PRZE-Sk-DA4, 11-PB-Mar-N do SIWZ parametry techniczne są wymaganiami minimalnymi co oznacza, że Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele np. o wydajniejszych procesorach (przy zachowaniu technologii), większej pamięci RAM, większym dysku HDD, większej liczbie portów we/wy (danego typu), nie krótszej gwarancji itp. 4. Wykonawca w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ, zobowiązany jest wskazać producenta, model i cenę oferowanego urządzenia/ nazwę i wersję oprogramowania, cenę zwiększenia licencji posiadanego oprogramowania. 5. Szczegółowe zasady dotyczące odbioru przedmiotu umowy zostały określone we wzorze umowy. 6. W zakresie części 1-3, 5-6 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane są wskazania określonego typu sprzętu oznacza to, że Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt wykonany był pod względem jakościowym, technicznym i funkcjonalnym, w taki sposób jak przykładowe (wzorcowe) typy sprzętu wskazane w SIWZ. Wszelkie wskazania określonego typu sprzętu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających techniczne i funkcjonalne rozwiązania równoważne, ale tylko wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca zaproponuje produkt, którego wszystkie parametry techniczne będą takie same lub lepsze jak wskazane przez Zamawiającego w SIWZ. Brak takiej zgodności oznacza, że proponowany sprzęt nie spełnia określonych wymagań Zamawiającego. Pod względem formalnoprawnym jest to niezgodność oferty z treścią SIWZ, co zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp skutkuje obowiązkiem odrzucenia oferty. 7. Dla Zamawiającego „równoważne” oznacza parametry techniczne, które nie mogą być gorsze niż w przykładowo wymienionym sprzęcie. Aby zobrazować sytuację i uprzedzić ewentualne pytania Wykonawców przedstawiamy poniższy przykład: Zamawiający chce zakupić dysk przenośny, oczekiwane parametry sprzętu to: 1) Pojemność: 500 GB 2) Format: 2.5 cala 3) Maksymalna prędkość zapisu: 535 MB/s Wykonawca zaproponował w ofercie: Dysk przenośny: WD 500GB WD Blue SSD 3D NAND 1) Pojemność: 500 GB 2) Format: 2.5 cala 3) Maksymalna prędkość zapisu: 530 MB/s Zaproponowany w ofercie dysk spełnia wymogi jedynie w pkt. 1) i 2) zaś w pkt 3) maksymalna prędkość zapisu nie spełnia oczekiwań Zamawiającego (zamiast maksymalnej prędkości dysku - 535 MB/s zaproponował 530 MB/s) . Taka sytuacja oznacza, że zaproponowany dysk nie spełnia określonych wymagań Zamawiającego i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp oferta zostaje odrzucona. 8. Zastosowanie urządzeń lub materiałów nierównoważnych spowoduje odrzucenie oferty. 9. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany, nie starszy niż sześć miesięcy od daty produkcji sprzętu. 10. Dostarczony sprzęt komputerowy będzie posiadał oznakowanie CE. 11. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści wszelkiej dokumentacji oraz specyfikacjach, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane Polskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza normy, metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określające jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia jest podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru dostawy po pozytywnym uruchomieniu urządzenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: dysk zewnętrzny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający prowadził postępowanie na „Dostawa sprzętu komputerowego i zwiększenie ilości licencji na posiadane oprogramowanie na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: dysk wewnętrzny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający prowadził postępowanie na „Dostawa sprzętu komputerowego i zwiększenie ilości licencji na posiadane oprogramowanie na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: komputer przenośny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający prowadził postępowanie na „Dostawa sprzętu komputerowego i zwiększenie ilości licencji na posiadane oprogramowanie na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: zwiększenie ilości licencji Office
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający prowadził postępowanie na „Dostawa sprzętu komputerowego i zwiększenie ilości licencji na posiadane oprogramowanie na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: drukarka A4
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający prowadził postępowanie na „Dostawa sprzętu komputerowego i zwiększenie ilości licencji na posiadane oprogramowanie na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: karty pamięci
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający prowadzi postępowanie na „Dostawa sprzętu komputerowego i zwiększenie ilości licencji na posiadane oprogramowanie na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.