Ogłoszenie nr 510008918-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.
Akademia Sztuki w Szczecinie: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Sztuki w Szczecinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie w części jest realizowane w ramach projektu: Akademia Sztuki w Szczecinie_PROJEKT KARIERA w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-Z015/18-00, zwanego dalej „Projektem”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 635255-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Sztuki w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32085033400000, ul. Plac Orła Białego  2, 70-562  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 664 080 267, e-mail agnieszka.walczyk@akademiasztuki.eu, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.akademiasztuki.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Sztuki w Szczecinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AS/BZP/09/2019/POWER
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Sztuki w Szczecinie – zwana dalej „sprzętem”. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w następujących załącznikach do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”: - załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy; - załącznik nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia. Ilekroć w dalszej części SIWZ mowa będzie o „przedmiocie zamówienia” bez bliższego określenia rozumieć przez to należy całość treści zawartej w załącznikach nr 1 i 1a SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych (obejmujących wszystkie pozycje w ramach danej części) w następującym podziale: 1) Część 1 zamówienia - Sprzęt komputerowy obejmująca następujące pozycje: - Tablety graficzne z wbudowanym wyświetlaczem – 12 sztuk - Zestawy komputerów stacjonarnych – 8 zestawów - Zestawy komputerów stacjonarnych – 8 zestawów Kody CPV: 30200000-1 – Urządzenia komputerowe, 30237450-8 - Tablety graficzne 2) Część 2 zamówienia - Zestawy komputerowe i urządzenia multimedialne obejmująca następujące pozycje: - Zestawy komputerów stacjonarnych – 2 zestawy - GOGLE VR – 1 sztuka - GOGLE VR AUTONOMICZNE (przenośne) – 1 sztuka Kody CPV: 30200000-1 – Urządzenia komputerowe, 32321200-1 - Urządzenia audiowizualne, 32322000-6 - Urządzenia multimedialne, 32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i video 3) Część 3 zamówienia - Oprogramowania do miksowania i kompozycji muzyki obejmująca następujące pozycje: - Program do komponowania, nagrywania, edycji i miksowania dźwięku – 8 sztuk - Profesjonalny edytor tekstu nutowego – 8 sztuk - Oprogramowania do obróbki i analizy dźwięku multimedialnego – 8 sztuk Kody CPV: 48700000-5 – Pakiety oprogramowania użytkowego, 48521000-6 - Pakiety oprogramowania muzycznego lub do edycji dźwięków 4) Część 4 zamówienia - Oprogramowania multimedialne obejmująca następujące pozycje: - Oprogramowanie multimedialne - 6 sztuk - Oprogramowanie multimedialne - 45 sztuk - Oprogramowanie multimedialne - 14 sztuk Kody CPV: 48700000-5 – Pakiety oprogramowania użytkowego, 48322000-1 - Pakiety oprogramowania graficznego, 48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania zamówienia w sposób odmienny niż określony w niniejszej SIWZ. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia w trybie art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (dalej zwaną ustawą o podatku VAT) do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uzyskanie tzw. potwierdzenia zamówienia wymaganego dla możliwości objęcia zerową stawką podatku VAT tych, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, rodzajów SPRZĘTU, które są tego samego rodzaju co sprzęt komputerowy wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o podatku VAT.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30237450-8, 32321200-1, 32322000-6, 32351000-8, 48700000-5, 48521000-6, 48322000-1, 48328000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Sprzęt komputerowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 74793.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IT SERWIS Sp. z o.o.
Email wykonawcy: b2b@itserwis.net
Adres pocztowy: ul. Żołnierska 5a
Kod pocztowy: 71-210
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 75143.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 75143.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82852.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zestawy komputerowe i urządzenia multimedialne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie przetargu w części 2 zamówienia(Zestawy komputerowe i urządzenia multimedialne) W niniejszym postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Sztuki w Szczecinie (Znak sprawy: AS/BZP/09/2019/POWER), złożono tylko jedną ofertę Wykonawcy EL TORO Bobrowski Blatkiewicz SPÓŁKA JAWNA, ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard, która została odrzucona, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Sztuki w Szczecinie (AS/BZP/09/2019/POWER) w 2 części zamówienia należało unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Oprogramowania do miksowania i kompozycji muzyki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 33964.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IT SERWIS Sp. z o.o.
Email wykonawcy: b2b@itserwis.net
Adres pocztowy: ul. Żołnierska 5a
Kod pocztowy: 71-210
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28565.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28565.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29195.28
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Oprogramowania multimedialne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 125138.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IT SERWIS Sp. z o.o.
Email wykonawcy: b2b@itserwis.net
Adres pocztowy: IT SERWIS Sp. z o.o.
Kod pocztowy: 71-210
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 116979.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 96515.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 125990.13
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.