Ogłoszenie nr 510008737-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych: Dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 629214-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540258259-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Krajowy numer identyfikacyjny 10401369000000, ul. ul. Księcia Bolesława  6, 01-494  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 851 482, e-mail przetargi@itwl.pl, faks 261 851 450.
Adres strony internetowej (url): www.itwl.p
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
39/ITWL/PIiZ2019/PN/2019/D
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe: a) Microsoft Office 2019 Pro Plus MOLP EDU PL (lub równoważny) 40 licencji, b) Sieciowy system backupu i archiwizacji danych dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Ferro Backup System 5 edycja Professional (lub równoważny) licencja bezterminowa na 75 stanowisk, c) Sieciowy system backupu i archiwizacji danych dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Ferro Backup System 5 edycja Professional (lub równoważny) licencja bezterminowa na 3 serwery, d) dbForge Studio Enterprise for SQL Server (lub równoważny) 1 szt., e) Oxygen XML Developer Enterprise License (lub równoważny) 1 licencja, f) SparxSystems Enterprise Architect Corporate Standard Edition (lub równoważny) 1 szt., g) JetBrains All Products Pack – Commercial annual subscription (lub równoważny) 3 szt., h) Microsoft Visio Professional 2019 (lub równoważny) 13 szt., i) Microsoft Windows 10 Professional PL (lub równoważny) 7 szt., j) Adobe Creative Cloud for Teams All Apps z usługą Adobe Stock (2020) (lub równoważny) 1 licencja.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019r. poz. 1843), ponieważ w terminie składania ofert nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.