Ogłoszenie nr 510008710-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.
Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, multimedialnego z usługą wdrożenia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
projekt pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632013-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540269491-N-2019, 540272362-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 29100937200000, ul. ul. Wrzosowa  44, 25-211  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 200 12 00, e-mail zamowienia@powiat.kielce.pl, faks 41 200 12 10.
Adres strony internetowej (url): bip.powiat.kielce.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
bip.powiat.kielce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, multimedialnego z usługą wdrożenia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SR-II.272.1.19.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, sprzętu multimedialnego wraz z usługą wdrożenia. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części, z których każda stanowiła osobne zadanie. 1.1. Zadanie I przygotowywane w ramach Projektu pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych zgodnego z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Załączniku Nr 1a do SIWZ, do czterech pracowni w jednostkach Zamawiającego tj.: 1.1.1. Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach: a) komputer stacjonarny z monitorem, klawiaturą oraz myszą – 16 kpl. b) komputer przenośny typu Notebook – 1 szt. c) rzutnik/projektor multimedialny – 1 szt. d) ekran elektryczny – 1 szt. e) kolorowa drukarka laserowa – 1 szt. f) komplet narzędzi w skrzynce do montażu i demontażu podzespołów komputerowych – 15 kpl. g) patchcord UTP – 15 szt. h) patchpanel 19” UTP – 15 szt. i) stojak instalacyjny/szafa – 1 szt. j) gniazdo naścienne 2xRJ45 – 15 szt. k) tester okablowania strukturalnego z gniazdem RJ45- 15 szt. l) przełącznik zarządzalny/switch – 15 szt. ł) ruter z Wi-Fi – 15 szt. m) karta sieciowa na złącze PCI lub PCIe – 15 szt. n) procesor – 15 szt. o) pamięć operacyjna – 15 szt. ó) dysk twardy typ 1 – 15 szt. p) dysk twardy typ 2 – 15 szt. q) karta graficzna – 15 szt. r) stacja kopiowanie dysków HDD SATA 4 bay – 1 szt. s) pamięć zewnętrzna/Pendrive – 16 szt. t) listwa zasilająca – 15 szt. u) mata i opaska antystatyczna – 15 szt. w) oprogramowanie biurowe typu Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważny – 16 szt. y) serwerowy system operacyjny Microsoft Windows Server Standard 2019 16 Core MOLP Acdm + Microsoft Windows Server CAL 2019 Device MOLP EDU lub równoważny – 1 licencja 16 licencji CAL z) oprogramowanie Adobe Photoshop lub równoważny – 1 zbiorcza lub 16 stanowisk ź) oprogramowanie CorelDRAW Graphics Suite 2019 lub równoważny – 1 licencja na 16 stanowisk ż) oprogramowanie ZWCAD 2020 Pro – 16 licencji 1.1.2. Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku: a) komputer stacjonarny z monitorem, klawiaturą oraz myszą – 16 kpl. b) komputer przenośny typu Notebook – 1 szt. c) rzutnik/projektor multimedialny – 1 szt. d) ekran elektryczny – 1 szt. e) kolorowa drukarka laserowa – 1 szt. f) komplet narzędzi w skrzynce do montażu i demontażu podzespołów komputerowych – 15 kpl. g) patchcord UTP – 15 szt. h) patchpanel 19” UTP – 15 szt. i) stojak instalacyjny/szafa – 1 szt. j) gniazdo naścienne 2xRJ45 – 15 szt. k) tester okablowania strukturalnego z gniazdem RJ45- 15 szt. l) przełącznik zarządzalny/switch – 15 szt. ł) ruter z Wi-Fi – 15 szt. m) karta sieciowa na złącze PCI lub PCIe – 15 szt. n) procesor – 15 szt. o) pamięć operacyjna – 15 szt. ó) dysk twardy typ 1 – 15 szt. p) dysk twardy typ 2 – 15 szt. q) karta graficzna – 15 szt. r) stacja kopiowanie dysków HDD SATA 4 bay – 1 szt. s) pamięć zewnętrzna/Pendrive – 16 szt. t) listwa zasilająca – 15 szt. u) mata i opaska antystatyczna – 15 szt. w) oprogramowanie biurowe typu Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważny – 16 szt. y) serwerowy system operacyjny Microsoft Windows Server Standard 2019 16 Core MOLP Acdm + Microsoft Windows Server CAL 2019 Device MOLP EDU lub równoważny – 1 licencja 16 licencji CAL z) oprogramowanie Adobe Photoshop lub równoważny – 1 zbiorcza lub 16 stanowisk ź) oprogramowanie CorelDRAW Graphics Suite 2019 lub równoważny – 1 licencja na 16 stanowisk ż) oprogramowanie ZWCAD 2020 Pro – 16 licencji 1.1.3. Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie: a) komputer stacjonarny z monitorem, klawiaturą oraz myszą – 16 kpl. b) komputer przenośny typu Notebook – 1 szt. c) rzutnik/projektor multimedialny – 1 szt. d) ekran elektryczny – 1 szt. e)- kolorowa drukarka laserowa – 1 szt. f) komplet narzędzi w skrzynce do montażu i demontażu podzespołów komputerowych – 15 kpl. g) patchcord UTP – 15 szt. h) patchpanel 19” UTP – 15 szt. i) stojak instalacyjny/szafa – 1 szt. j) gniazdo naścienne 2xRJ45 – 15 szt. k) tester okablowania strukturalnego z gniazdem RJ45- 15 szt. l) przełącznik zarządzalny/switch – 15 szt. ł) ruter z Wi-Fi – 15 szt. m) karta sieciowa na złącze PCI lub PCIe – 15 szt. n) procesor – 15 szt. o) pamięć operacyjna – 15 szt. ó) dysk twardy typ 1 – 15 szt. p) dysk twardy typ 2 – 15 szt. q) karta graficzna – 15 szt. r) stacja kopiowanie dysków HDD SATA 4 bay – 1 szt. s) pamięć zewnętrzna/Pendrive – 16 szt. t) listwa zasilająca – 15 szt. u) mata i opaska antystatyczna – 15 szt. w) oprogramowanie biurowe typu Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważny – 16 szt. y) serwerowy system operacyjny Microsoft Windows Server Standard 2019 16 Core MOLP Acdm + Microsoft Windows Server CAL 2019 Device MOLP EDU lub równoważny – 1 licencja 16 licencji CAL z) oprogramowanie Adobe Photoshop lub równoważny – 1 zbiorcza lub 16 stanowisk ź) oprogramowanie CorelDRAW Graphics Suite 2019 lub równoważny – 1 licencja na 16 stanowisk ż) oprogramowanie ZWCAD 2020 Pro – 16 licencji 1.1.4. Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu: a) komputer przenośny typu Notebook – 3 szt. b) urządzenie wielofunkcyjne typ 1 – 1 szt. c) urządzenie wielofunkcyjne typ 2 – 1 szt. d) oprogramowanie biurowe typu Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważne – 3 szt. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt oraz na własne ryzyko do bezpośredniego użytkownika (jednostki wskazane powyżej), dokonania rozładunku we wskazanym miejscu, montażu, podłączenia sprzętu do sieci elektrycznej, instalacji oprogramowania, pierwszego uruchomienia całości pracowni, w tym podłączenia do istniejących mediów wraz z niezbędnymi elementami łączącymi (jeżeli jest konieczne), sprawdzenia poprzez wykonanie wymaganych prób i pomiarów, przekazania do użytku oraz przeprowadzenia pełnego szkolenia personelu na miejscu w danej jednostce Zamawiającego w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania w sieci teleinformatycznej w każdej z ww. jednostek. Wykonawca oznakuje sprzęt zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory oznaczeń w wersji elektronicznej) w miejscu docelowego montażu oraz zapewni serwis w okresie gwarancji dla sprzętu, który wymaga serwisowania. Wszelkie koszty związane z montażem ponosi Wykonawca, dostawa nastąpi w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w danej jednostce. 1.2. zadanie II obejmowało dostawę sprzętu komputerowego/urządzeń zgodnego z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Załączniku Nr 1b do SIWZ, do Starostwa Powiatowego w Kielcach: a) komputer przenośny typu Notebook wraz z oprogramowaniem – 4 szt. b) nośnik pamięci – pendrive – 10 szt. c) słuchawki przewodowe z mikrofonem – 15 szt. d) głośnik typu Bluetooth – 15 szt. Zakup z lit a) powyżej i 1 szt. komputera przenośnego typu Notebook i z lit. b) – nośniki pamięci – pendrive w ilości 10 szt. przygotowywany jest w ramach Projektu pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1.3. zadanie III obejmowało wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Załączniku Nr 1c do SIWZ oraz ich oznakowanie właściwymi logotypami według wytycznych Zamawiającego, do Starostwa Powiatowego w Kielcach: a) urządzenie typu powerbank – 30 szt. b) nośnik pamięci – pendrive – 100 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono: - dla zadania I - w Załączniku Nr 1a do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna (OPZ), - dla zadania II - w Załączniku Nr 1b do SIWZ – OPZ (3 szt.), - dla zadania III - w Załączniku Nr 1c do SIWZ - OPZ. 3. Wykonawca musiał zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z parametrami techniczno-użytkowymi, określonymi szczegółowo w OPZ. Nieposiadanie przez zaoferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty. Wskazane w OPZ: znak towarowy (marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznej lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy pzp są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia, co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu funkcjonalności, jaką charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fabrycznie nowy sprzęt i wyposażenie, wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001, bez śladów użytkowania, posiadający gwarancję producenta, o parametrach co najmniej takich, jak określone w OPZ. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny/wsparcie techniczne dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji zapewnionej przez producenta sprzętu zgodnie z OPZ. 5. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów Wykonawca powinien dostarczyć razem ze sprzętem, wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Przedmiot zamówienia musi posiadać w zależności od wymogów zawartych w OPZ: dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu, karty katalogowe, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, certyfikaty itp. oraz inne niezbędne dokumenty ujęte w OPZ, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, płyty z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu itp.) konieczne do uruchomienia i pracy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest nabywany. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30214000-2, 30231000-7, 30231300-0, 30236000-2, 38652100-1, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego/urządzeń
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
PODSTAWA - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 17.12.2019 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa materiałów promocyjnych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
podstawa: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 17.12.2019 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, multimedialnego z usługą wdrożenia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 309233.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PERFEKTUS PLUS Sp. z o. o.
Email wykonawcy: salon@perfektusplus.pl
Adres pocztowy: ul. Starodomaszowska 19
Kod pocztowy: 25-315
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 368017.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 368017.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 368017.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.