Ogłoszenie nr 510008316-N-2020 z dnia 15-01-2020 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie: Asysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise Security

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 502175-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 15817985000710, ul. ul. Żołnierska  16, 10-561  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 327 405, e-mail przetargi@nfz-olsztyn.pl, faks 895 339 174.
Adres strony internetowej (url): www.nfz-olsztyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Asysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise Security
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WAG-ZP.261.1.256.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise Security. Zamawiający posiada licencję na oprogramowanie zabezpieczające serwery bazodanowe - Enforcive Enterprise Security wraz z dodatkowymi modułami: Policy Compliance Manager, Data Provider, Compliance Accelerator Package, Packet Filtering(Firewall) na następujące serwery: - IBM- 9117 - MMD (5 CPU,s) SN066D6F7 - IBM- 9117 - MMB (7 CPU’s) SN658AE50 Na w/w oprogramowanie zamawiający posiadał wsparcie techniczne do dnia 31.12.2019. 2. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca przedłuży wsparcie producenta na obydwa serwery (SN658AE50 i SN787D0BX) do dnia 31.12.2020 r. Ponadto Wykonawca przeprowadzi aktualizację oprogramowania do najnowszej wspieranej na systemie operacyjnym Zamawiającego wersji, a w razie konieczności reinstalację i konfigurację. Zamawiający oczekuje dostarczenia nowych aktualnych certyfikatów wsparcia technicznego. W ramach świadczenia wsparcia Wykonawca zapewni dla oprogramowania Enforcive Enterprise Security: • możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji oraz wszelkie powstałe poprawki oferowane przez producenta (software maintenance), • zdalną pomoc inżyniera przy zmianie konfiguracji i rozwiązywaniu pojawiających się problemów z oprogramowaniem, • możliwość korzystania z internetowego Systemu Wspierania Klienta Enforcive, • udzielanie wsparcia Zamawiającemu przy zgłaszaniu awarii serwisowych, tak aby jak najskuteczniej przeprowadzać czynności naprawcze. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia wsparcia w siedzibie Zamawiającego w postaci 10 osobodni konsultacji w ramach, których może być realizowany następujący zakres usług: • świadczenie wsparcia technicznego w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ w zakresie w/w oprogramowania, • przeprowadzanie instruktarzu w zakresie w/w oprogramowania, • strojenie (tuning) systemów, na których jest zainstalowane w/w oprogramowanie, tak aby systemy działały wydajnie, • konsultacje merytoryczne i pomoc w zakresie wykorzystania funkcjonalności w/w oprogramowania do zabezpieczenia danych przechowywanych na serwerze, • instalacja niezbędnych poprawek (PTF), • realizację przez konsultanta innych prac zleconych przez Oddział w zakresie zastosowania w/w oprogramowania. Na bieżąco, pracownik Zamawiającego, wskazany w umowie jako osoba nadzorująca jej realizację będzie zgłaszał drogą e – mail potrzebę przybycia konsultanta. Jeden dzień asysty, to jeden ośmiogodzinny pobyt konsultanta w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy (8.00 – 16.00).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.