Ogłoszenie nr 510007916-N-2020 z dnia 15-01-2020 r.
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowania.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr Projektu: POIR. 04.01.01-00-0078/18; nazwa Projektu: „Opracowanie platformy prognozowania zanieczyszczeń powietrza"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 634978-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Krajowy numer identyfikacyjny 72728961000000, ul. ul. Willowa  2, 43-309  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 279 293, e-mail dizp@ath.bielsko.pl, faks 338 279 293.
Adres strony internetowej (url): www.ath.bielsko.pl /Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowania.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KN-ZZ-800/XI/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „ Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowania” zgodnie z (SOPZ) - Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) w ramach projektu: „Opracowanie platformy prognozowania zanieczyszczeń powietrza”, nr projektu: POIR.04.01.01-00-0078/18, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w podziale na 3 części, dla Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku -Białej z opcją wykupu oraz ubezpieczenia na czas trwania leasingu: -ilość rat leasingowych -15 równych rat, -opłata wstępna - 0%, -ubezpieczenie przedmiotu leasingu wliczone w ratę leasingową, -wykup najniższy możliwy zgodnie ze stopą amortyzacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 66114000-2, 30230000-0, 30231300-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Stacja robocza wraz z monitorem, klawiaturą i myszką oraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art.93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) unieważnia postępowanie na „Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowania”(nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu)

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Oprogramowanie typu Delphi (Delphi 10.3 RIO Professional) lub równoważne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art.93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) unieważnia postępowanie na „Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowania”(nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu)

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Oprogramowanie do obróbki grafiki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art.93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) unieważnia postępowanie na „Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowania”(nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu)

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.