Ogłoszenie nr 510007762-N-2020 z dnia 15-01-2020 r.
Uniwersytet Gdański: DOSTAWA SUBSKRYPCJI DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 627431-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny 000001330, ul. ul. Bażyńskiego  8, 80-309  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 23 20, e-mail sekretariatdzp@ug.edu.pl, faks 58 523 31 10.
Adres strony internetowej (url): www.ug.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA SUBSKRYPCJI DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
A120-211-153/19/MP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji do korzystania z oprogramowania biurowego dla Uniwersytetu Gdańskiego na okres od dnia dostawy (nie wcześniej niż 01.01.2020r.) do 31.12.2020r. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ. 4. Zamówienie obejmuje dostawę subskrypcji na użytkowanie dla 3200 użytkowników będących pracownikami (oraz współpracownikami) Uniwersytetu Gdańskiego, oprogramowania firmy Microsoft Corporation w ramach programu licencjonowania grupowego Enrollment for Education Solutions (EES) lub subskrypcji równoważnej. 5. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z licencji na warunkach przewidzianych dla jednostek edukacyjnych i akademickich. 6. Zamawiający informuje, iż posiada aktywną umowę w ramach programu licencjonowania grupowego Enrollment for Education Solutions (EES) o numerze 85765700 i nadany nr klienta B3DE662E.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48300000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 296384.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Integrated Solutions Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marcina Kasprzaka 18/20
Kod pocztowy: 01-211
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 364552.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 364552.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 395135.04
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.