Ogłoszenie nr 510007670-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.
Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej: Dostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„MISTRZOWIE W ZAWODZIE” (umowa RPLD.11.03.01-10-0017/18) realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 636803-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540543604-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, Krajowy numer identyfikacyjny 00018429900000, ul. al. Politechniki   38, 93-590  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426843975, e-mail h.michalska@zsp9.pl, faks 426843975.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zsp9lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/ZSP/MWZ/2019/3
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu – do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE” (umowa RPLD.11.03.01-10-0017/18) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na części: Część 1: Wyposażenie pracowni zawodowej w sprzęt komputerowy, oprogramowanie, drukarki, oraz sprzęt multimedialny; Część 2: Wyposażenie pracowni sieci komputerowych. 3. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt i wyposażenie – przy czym na zestawy komputerów stacjonarnych: min. 36 miesięcy. Jako zestaw „komputera stacjonarnego” rozumie się łącznie komputer z monitorem. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, wybraną przez siebie część zamówienia, lub na obie części, z tym, że na każdą z części zamówienia można złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie zastrzega maksymalnej liczby części zamówienia, które mogą być udzielone jednemu Wykonawcy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1A do SIWZ – Część 1 oraz Załącznik 1B do SIWZ – Część 2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30211000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213200-7, 30231300-0, 32581100-0, 38652100-1, 38653400-1, 30232110-8, 31213300-5, 31224810-3, 32342100-3, 48320000-7, 48322000-1, 44512930-0, 44512940-3, 30234100-9, 30195000-2, 32552110-1, 38434000-6, 42123000-7, 42999100-6, 38552000-9, 32413100-2, 32581100-0, 31214100-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część 1
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy Pzp: „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: (…) 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”. Zamawiający wszczął postępowanie umieszczając ogłoszenie na swojej stronie BIP w dniu 19.12.2019 r. Termin składania ofert określony w tym ogłoszeniu mijał w dniu 02.01.2020 r., stąd połowa wyznaczonego terminu składania ofert mijała w dniu 26.12.2019 r. Ponieważ dn. 26.12.2019 r. był dniem wolnym od pracy, termin ten mijał z końcem dnia 27.12.2019 r. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął od Wykonawcy w dniu 20.12.2019 r. (pierwszy) oraz w dniu 23.12.2019 r. (drugi). Zamawiający na podstawie przywołanego wyżej art. 38 ust. 1 ustawy Pzp był zobowiązany do udzielenia odpowiedzi. Odpowiedzi tej Zamawiający nie udzielił – tym samym naruszył przepis art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający nie ma możliwości poprawienia tego błędu po dokonaniu czynności otwarcia ofert. Zamówienie należy unieważnić na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp: „1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część 2
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty. Postępowanie należy unieważnić na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: „1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.