Ogłoszenie nr 510007074-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte: Specjalistyczne oprogramowanie do symulacji stacjonarnego pola magnetycznego, elektrycznego i pola przepływowego 3D z zastosowaniem metody elementów skończonych z bezterminową licencją stałą lub oprogramowanie równoważne z usługą wsparcia technicznego na okres co najmniej 12 miesięcy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 635540-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540271724-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Krajowy numer identyfikacyjny 19006413600000, ul. ul. Śmidowicza  69, 81-127  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 261 262 537, e-mail a.parasinska@amw.gdynia.pl, faks 261 262 963.
Adres strony internetowej (url): www.amw.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.amw.gdynia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Specjalistyczne oprogramowanie do symulacji stacjonarnego pola magnetycznego, elektrycznego i pola przepływowego 3D z zastosowaniem metody elementów skończonych z bezterminową licencją stałą lub oprogramowanie równoważne z usługą wsparcia technicznego na okres co najmniej 12 miesięcy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
183/ZP/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego oprogramowania do symulacji stacjonarnego pola magnetycznego, elektrycznego i pola przepływowego 3D z zastosowaniem metody elementów skończonych z bezterminową licencją stałą lub oprogramowanie równoważne z usługą wsparcia technicznego na okres co najmniej 12 miesięcy. Podstawowe wymagania i cechy oprogramowania: a) Przeznaczenie – Oprogramowanie przeznaczone do obliczania rozkładu stacjonarnego pola magnetycznego i elektrycznego oraz prądu stałego w trzech wymiarach wykorzystujące metodę elementów skończonych. b) Dane wejściowe o materiałach – oprogramowanie powinno umożliwiać definiowanie właściwości materiału magnetycznego, jako magnes liniowy, nieliniowy, izotropowy, anizotropowy, laminowany lub magnes stały. Ponadto oprogramowanie powinno umożliwiać symulację różnego rodzaju cewek, wykorzystując prawo Biot-Savarta. Podobnie oprogramowanie powinno umożliwiać definiowanie właściwości materiałów obiektów dla pola elektrycznego i przepływowego. c) Modele geometryczne i postprocessing – oprogramowanie ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie modeli, definiowanie właściwości materiału, wprowadzanie warunków brzegowych i parametrów źródeł pola, automatyczną generację siatki MES. Użytkownik ma mieć możliwość projektowania modeli z dostępnych w oprogramowaniu kształtów oraz importować modele z programów CAD. Oprogramowanie ma generować siatki sześciokątne, pryzmatyczne i czworościenne oraz mieszane wymienionych typów. Utworzone rozwiązania mają być przechowywane i dostępne do dalszych analiz w bazie danych postprocesora. Oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie modeli cienkościennych obiektów ferromagnetycznych z zastosowaniem płaskich płyt. Po utworzeniu cienkościennego modelu obiektu powinna być możliwość zadawania grubości płyty do przeprowadzenia analizy numerycznej. Przy tworzeniu modeli powinny być dostępne takie operacje, jak: operacje boolowskie, kopiowanie, skalowanie i obracanie. Oprogramowanie nie powinno ograniczać liczby elementów skończonych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48460000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 110000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TESPOL Sp. z o.o.
Email wykonawcy: tespol@tespol.com.pl
Adres pocztowy: ul. Klecińska 125
Kod pocztowy: 54-413
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 130626.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 130626.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 130626.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.