Ogłoszenie nr 510006924-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich: Dostawa urządzeń do badań małych gryzoni.(nr sprawy: UMW/IZ/PN-136/2019)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 628607-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Krajowy numer identyfikacyjny 00028898100000, ul. Wybrzeże L.Pasteura  1, 50-367  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7841174, e-mail monika.komorowska@am.wroc.pl, faks 71 7840045.
Adres strony internetowej (url): www.umed.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń do badań małych gryzoni.(nr sprawy: UMW/IZ/PN-136/2019)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UMW/IZ/PN-136/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa urządzeń do badań małych gryzoni. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 (dwie) części osobno ocenianych: Część 1 dostawa aparatury wraz z oprogramowaniem do izolacji i perfuzji izolowanej nerki szczurzej. Część 2 dostawa zestawu do anestezji małych gryzoni. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i 29 ustawy Pzp, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego, pod pojęciem produkt równoważny Zamawiający rozumie, iż zaoferowany produkt posiadał będzie parametry, nie gorsze niż w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w arkuszu informacji technicznej. Użyty przez Zamawiającego numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego, kompatybilnego z urządzeniami, dla których jest on przeznaczony, tzn.: 1) o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy, nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad); 2) o takich samych parametrach technicznych (wymiary, kompatybilność z urządzeniem); 3) o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż parametry wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5

Dodatkowe kody CPV: 48151000-1, 38900000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: dostawa aparatury wraz z oprogramowaniem do izolacji i perfuzji izolowanej nerki szczurzej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 92 „Pzp”, zawiadamiamy o unieważnieniu ww. postępowania w zakresie części 1, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP, ponieważ nie złożono żądnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Uzasadnienie faktyczne: Oferta Wykonawcy złożona w zakresie części 1: EMKA TECHNOLOGIES 59 Boulevard du General Martial Valin 75015 Paris. France e-mail: vg@emka.fr została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postepowania z braku ofert.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: dostawa zestawu do anestezji małych gryzoni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15853.57
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ANIMALAB Sp z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 343
Kod pocztowy: 60-419
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19499.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19499.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19499.89
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.