Ogłoszenie nr 510006501-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.
Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: Świadczenie usług serwisu i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania finansowo-księgowego Ratusz wraz z usługą asysty technicznej dla środowiska systemowego Linux/Firebird

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550268960-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 81168780751100, ul. ul. Korsarzy  34, 70-540  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 44 67 120, e-mail zamowienia.publiczne@wzp.pl, faks 091 44 67 185.
Adres strony internetowej (url): http://wzp.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług serwisu i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania finansowo-księgowego Ratusz wraz z usługą asysty technicznej dla środowiska systemowego Linux/Firebird
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WOiRZL.II.272.59.2019.SK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania finansowo-księgowego Ratusz wraz z usługą asysty technicznej dla środowiska systemowego Linux/Firebird, zainstalowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych wskazanych w Załączniku nr 2 do Wzoru Umowy, składającego się z niżej wymienionych modułów:1) BUDŻET – projekt wraz z analizą wykonania budżetu; 2) BUDŻET_RB – sprawozdawczość dla jednostek budżetowych; 3) FINANSE – system finansowo – księgowy; 4) REJESTR UMÓW (DYSPONENT BUDŻETOWY) – rejestr zamówień, umów, dokumentów rozliczeniowych; 5) ŚRODKI TRWAŁE – system gospodarki środkami trwałymi; 6) WYPOSAŻENIE – system ewidencji wyposażenia; 7) KASA – system rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych; 8) FAKTURA – system fakturowania; 9) PRZELEW ELEKTRONICZNY – moduł obsługi przelewów; 10) ADMIN – administrator systemów; 11) ePROJEKT – system prognozowania budżetu; 12) MODUŁ ANALITYCZNY – wieloletnie prognozy finansowe; 13) LIDER – internetowy system informowania kierownictwa; 14) REJESTR UMÓW DOCHODOWYCH – program do wieloletniej obsługi umów dochodowych; 15) REJESTR OPŁAT – księgowość analityczna dochodów niepodatkowych; 16) NOTA – program transmisyjny; 17) Portal budżetowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 317115.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: REKORD SI Sp. z o. o.
Email wykonawcy: rekord@rekord.com.pl
Adres pocztowy: ul. Kasprowicza 5
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 369812.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 369812.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 369812.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Urząd Marszałkowski korzysta ze zintegrowanego systemu informatycznego Ratusz od 2004 roku. System ten umożliwia wykonywanie bieżących zadań związanych z finansowo-księgową obsługą działalności Urzędu i w głównej mierze jest wykorzystywany przez Wydział Finansów i Budżetu. Z systemu korzystają również wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne komórki organizacyjne urzędu, zasilające danymi system finansowo-księgowy. W roku 2011 miała miejsce rozbudowa systemu, w ramach której zostały wdrożone dodatkowe moduły przeznaczone do analizy danych oraz raportowania, a w roku 2013 zakupiono moduły wykorzystywane przez Wydział Rolnictwa i Rybactwa do obsługi należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. W 2016 roku w ramach wymaganej przepisami centralizacji w zakresie VAT w samorządach rozbudowano system uruchomiając Portal VAT oraz zwiększono funkcjonalność systemu. Zapewnienie ciągłości działania systemu Ratusz wymaga okresowych aktualizacji baz danych i dostępu do niezbędnej pomocy technicznej w przypadku awarii. Utrzymanie pełnej funkcjonalności systemu wiąże się z koniecznością bieżącego dostosowywania oprogramowania do zmian stanu prawnego. Takie prace i usługi wymagają niejednokrotnie modyfikacji oprogramowania, w związku z czym mogą być zrealizowane wyłącznie przez jego producenta, który posiada kod źródłowy aplikacji oraz któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do aplikacji. Podmiotem dysponującym uprawnieniami do dokonywania zmian w oprogramowaniu i świadczenia opieki technicznej jest tylko i wyłącznie Spółka REKORD SI Spółka z o.o., co potwierdza m.in. prowadzona z wykonawcą korespondencja. Firma REKORD SI Sp. z o. o., jest jedynym podmiotem posiadającym kod źródłowy aplikacji i wyłącznie ona może świadczyć usługi serwisowania aplikacji, wykonywać niezbędne modyfikacje programu oraz dostosowywać ją do obowiązujących przepisów prawnych. Analiza okoliczności towarzyszących ww. zamówieniu prowadzi do wniosku, że wystąpiły przesłanki uzasadniające udzielenie zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) i b) ustawy PZP. U podstaw takiej oceny leży ustalenie, że aktualnie nie istnieje na rynku żaden inny podmiot będący w stanie zrealizować zamówienie zarówno od strony technicznej jak i prawnej. Zaistniała sytuacja wskazuje aktualizację dwóch przesłanek umożliwiających zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki: - art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy PZP wskazujący, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze – firma REKORD SI Sp. z o. o. jest twórcą oprogramowania finansowo-księgowego Ratusz, z którego Zamawiający korzysta od 2004 roku. Efektywna, wieloletnia współpraca oraz potrzeba jej kontynuowania w kolejnych latach sprawia, że przedmiot zamówienia może być faktycznie realizowany tylko przez jednego wykonawcę. Decyzja Zamawiającego o kontynuowaniu współpracy firmą REKORD SI Sp. z o.o. w zakresie oprogramowania finansowo-księgowego Ratusz nie jest oparta na subiektywnym przekonaniu, że proponowany wykonawca jest jedynym zdolnym do wykonania zamówienia. Celem działań podejmowanych przez Zamawiającego jest prawidłowe wykonywanie bieżących zadań związanych z finansowo-księgową obsługą działalności Urzędu, co niewątpliwie wiąże się technicznymi i obiektywnymi wymogami w tym m.in. z koniecznością zachowania tych samych norm, standardów czy parametrów technicznych. Wymogi odnoszące się do technicznego aspektu obsługi oprogramowania sprawiają, że usługa może być świadczona tylko przez podmiot będący autorem oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie. - art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy PZP wskazujący, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zgodnie z przywołanym przepisem skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej ręki jest uzasadnione jedynie wówczas, gdy spełnią się dwie przesłanki. Po pierwsze, realizacja planowanego postępowania jest możliwa wyłącznie prze wykonawcę, któremu przysługuje wyłączne uprawnienie do wykonania danego rodzaju świadczenia. Dodatkowo, źródła uprawnienia danego wykonawcy muszą wynikać z innych przepisów, którymi najczęściej są przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231 ze zm. – dalej p.a.p.p.). Spółka REKORD SI Sp. z o. o. jest twórcą oprogramowania finansowo-księgowego Ratusz, co skutkuje objęciem ich utworu ochroną wynikająca z p.a.p.p. Autorstwo ww. oprogramowania daje firmie REKORD SI Sp. z o.o. wyłączność na dokonywanie zmian w kodzie programu w związku z ochroną autorskich praw osobistych, wynikających z nienaruszalności treści i formy utworu (art. 16 ww. ustawy). Aplikacja komputerowa (oprogramowanie) stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 p.a.p.p., zgodnie z którym przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Zgodnie z art. 16 pkt 3 p.a.p.p. ochrona autorskich praw osobistych wyraża się m.in. w nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. Autorskie prawa majątkowe rozumiane są jako zbiór uprawnień przysługują twórcy utworu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych wynikających z uprawnień autora. Prawo rozporządzania utworem obejmuje w szczególności prawo rozporządzania uprawnieniami majątkowymi. Wprowadzenie zmian do oprogramowania, tak jak do każdego utworu może być wykonywane bądź przez samego autora utworu (programu) bądź przez inny podmiot. Zmiana dokumentacji projektowej przez inny podmiot niż sam autor jest jednak dopuszczalna pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów wynikających z p.a.p.p., a znajdujących uzasadnienie w ochronie zarówno autorskich praw osobistych jak i majątkowych. Zgodnie z art. 49 ust. 2 p.a.p.p. nabywca autorskich praw majątkowych (zamawiający) choćby nabył całość autorskich praw majątkowych, nie może, bez zgody twórcy wprowadzać w utworze zmian, chyba że zmiany są spowodowane oczywistą koniecznością, a autor nie miałby słusznej podstawy by się im sprzeciwić. P.a.p.p. wprowadza więc generalny zakaz dokonywania zmian w utworze bez zgody jego autora. Modyfikacje oprogramowania mogą więc być wprowadzone, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem wyrażenia na nie zgody przez autora programu. Zgodnie ze zgromadzonymi dokumentami autor oprogramowania nie wyraził zgody na dokonywanie jakichkolwiek zmian bez jego udziału oraz zaznaczył, iż jest jedynym podmiotem, jakiemu przysługują uprawnienia do kodów źródłowych wykorzystywanego oprogramowania.