Ogłoszenie nr 510006496-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.
Województwo Śląskie: Usługa serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania wchodzącego w skład pakietu RATUSZ oraz usługa asysty technicznej dla środowiska systemowego Linux/Firebird, na którym jest ono eksploatowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w okresie do 30.11.2021r. wraz z zakupem licencji.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550268724-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 27628463800000, ul. Ligonia  46, 40-037  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 77 40 025, e-mail zamowienia@slaskie.pl, faks 32 77 40 030.
Adres strony internetowej (url): www.slaskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania wchodzącego w skład pakietu RATUSZ oraz usługa asysty technicznej dla środowiska systemowego Linux/Firebird, na którym jest ono eksploatowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w okresie do 30.11.2021r. wraz z zakupem licencji.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/F/25/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuję usługę serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania wchodzącego w skład pakietu RATUSZ oraz usługę asysty technicznej dla środowiska systemowego Linux/Firebird, na którym jest ono eksploatowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w okresie do 30.11.2021r. wraz z zakupem licencji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48900000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 407298.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kasprowicza 5
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 500976.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 500976.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 500976.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 66 ust. 1  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Zamawiający jest użytkownikiem zintegrowanego pakietu oprogramowania RATUSZ, w skład którego wchodzą systemy kadrowe, płacowe, systemy finansowe i księgowe. Z uwagi na wykonywanie pracy i dalsze realizowanie zadań przez Zamawiającego, niezbędne jest udzielenie zamówienia na usługe serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ oraz usługę asysty technicznej dla środowiska systemowego Linux/Firebird, na którym jest ono eksploatowane w Urzedzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Zamawiajacy, w celu usprawnienia pracy, planuje również dokupienie licencji w ramach posiadanego pakietu RATUSZ.Firma REKORD Systemy Informatyczne Spółka z o.o., zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jest autorem, jedynym wykonawcą i dostawcą pakietu oprogramowaia RATUSZ, posiada wszelkie prawa autorskie do systemów w tym wyłącznym prawem do modyfikacji. Jednoczesnie jest jedyną firmą świadczącą serwis oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania wyżej wymienionego oprogramowania. W związku z powyższym udzielenie zamówienia firmie REKORD Systemy Informatyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Kasprowicza 5, w trybie zamówienia z wolnej ręki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz związanych z ochroną praw wyłacznych jest uzasadnione.