Ogłoszenie nr 510006330-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych oraz kart SIM na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550055964-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Krajowy numer identyfikacyjny 14027840000000, ul. Przeskok  2, 00-032  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (+48 22) 101-4600, e-mail zp@aotm.gov.pl, faks 22 3767801.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych oraz kart SIM na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
5/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie, wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz kart SIM. Szczegóły zamówienia określają: projekt umowy(załącznik nr 1 do zaproszenia), warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zaproszenia). Dostarczone urządzenia mają być fabrycznie nowe (nieużywane) oraz dostarczone w odpowiednich opakowaniach. W ramach prawa opcji Zamawiający będzie miał możliwość nabycia dodatkowo do 10 szt. kart SIM wolnych od wad fizycznych i prawnych wraz z usługą telekomunikacyjną za cenę tożsamą co w zamówieniu podstawowym i na tych samych zasadach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dokument "warunki udziału w postępowaniu" wraz z załącznikami oraz projekt umowy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64212000-5

Dodatkowe kody CPV: 32250000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 198600
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Polkomtel Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 4
Kod pocztowy: 02-673
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 199688.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199688.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 199688.60
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
199.688,60 zł, w tym: 190.832,60 zł (zamówienie podstawowe), 8.856,00 zł (zamówienie w ramach prawa opcji).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie nieograniczonym nr 3/2019 nie złożono żadnej oferty w terminie składania ofert. Z tego tytułu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dopuszczalne jest zastosowanie procedury negocjacyjnej. Zgodnie z ww. przepisem "Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego … nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione". Tym samym dopuszczalnym jest w przedmiotowym stanie faktycznym udzielenie zamówienia w trybie z Wolnej Ręki. Tryb ten jest szybszy i skuteczniejszy niż powtarzanie tego samego postępowania w trybie konkurencyjnym, w oczekiwaniu, iż tym razem zostaną złożone oferty. Dodatkowo powyższy wybór trybu, jest uzasadniony racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych, z uwagi na to, iż obecna umowa o świadczenie przedmiotowych usług kończy się 31.04.2019 r., tym samym Zamawiający (przy trybie konkurencyjnym - terminy itd.) byłby zmuszony zawrzeć aneks na niekorzystnych warunkach z dotychczasowym usługodawcą.