Ogłoszenie nr 510006292-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej oraz dostawa telefonów i modemów dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa świętokrzyskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 628342-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540263151-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 10212400000000, ul. Sandomierska  105, 25-324  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 36 42 613, e-mail ias.kielce@mf.gov.pl, faks 41 36 42 615.
Adres strony internetowej (url): www.swietokrzyskie.kas.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej oraz dostawa telefonów i modemów dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa świętokrzyskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2601-ILZ.260.27.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii ruchomej i przesyłu danych oraz dostawa telefonów komórkowych i modemów na rzecz jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa świętokrzyskiego. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1) Część 1 – obejmuje świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz przesyłu danych. Zamówienie podstawowe obejmuje: - 337 szt. aktywacji wraz z usługą zachowania numerów abonenckich oraz z dostawą kart SIM (jeżeli będzie to wymagane dla prawidłowego świadczenia usługi) – zwane dalej abonamentem G1, - dostawę 20 szt. nieaktywnych kart SIM – tzw. zapasowe karty, które będą aktywowane na wniosek Zamawiającego, - 55 usług transmisji danych z limitem transmisji danych (40 GB) - zwane dalej Abonamentem M1 - jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi Wykonawca dostarczy również odpowiednią liczbę kart SIM (bez dodatkowych opłat); - 12 usług transmisji danych bez limitu transmisji danych - zwane dalej Abonamentem M2 - jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi Wykonawca dostarczy również odpowiednią liczbę kart SIM (bez dodatkowych opłat), - 12 usług przydzielenia stałego IP do 12 numerów w abonamencie M2, z możliwością późniejszego dowolnego zdecydowania przez Zamawiającego czy przydzielony stały publiczny adres IP będzie adresem IPv4 czy IPv6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik nr 1a do SIWZ. 2) Część 2 – obejmuje dostawę fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, wolnych od wad fizycznych i prawnych urządzeń, tj.: 337 szt. telefonów komórkowych i 55 szt. modemów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik nr 1b do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 64212000-5

Dodatkowe kody CPV: 72318000-7, 32250000-0, 32552410-4, 31712112-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz przesyłu danych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 62450.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Polkomtel sp.z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 4
Kod pocztowy: 02-673
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 39318.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39318.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 58589.82
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa urządzeń, tj.: 337 szt. telefonów komórkowych i 55 szt. modemów.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 149834
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TOYA Systemy Komputerowe sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Telefoniczna 46 F
Kod pocztowy: 92-016
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 231732.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 231732.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 249997.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.