Ogłoszenie nr 510006179-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.
Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek do Urzędu Miasta Leszna”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633856-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, Krajowy numer identyfikacyjny 00066099500000, ul. ul. Kazimierza Karasia  15, 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.
Adres strony internetowej (url): www.bip.leszno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek do Urzędu Miasta Leszna”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IT.271.02.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz drukarek do Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno. 2.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja nowego, nieużytkowanego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 8 do SIWZ. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie sprzętu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany sprzęt będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego dla nw. pozycji: W szczegółowym opisie technicznym przedmiotu zamówienia – FORMUALARZU OFEROWANEGO SPRZĘTU dla: Punkt 1. Komputer – 6 sztuk: dla pozycji: 8. System operacyjny: Windows 10 Professional PL oraz Punkt 3. Komputer II – 2 sztuki: dla pozycji 8. System operacyjny: Windows 10 Professional PL oraz Punkt 6. Laptop – 3 sztuki dla pozycji 12. System operacyjny: Windows 10 Professional PL oraz Punkt 7. Laptop – 3 sztuki dla pozycji 12. System operacyjny: Windows 10 Professional PL Wyjaśnienie: W Urzędzie Miasta Leszna funkcjonuje środowisko Active Directory dla systemów Windows. Wszystkie stacje robocze podłączone są do domeny Windows i korzystają z usług udostępnionych poprzez Active Directory. Ponadto w Urzędzie Miasta Leszna funkcjonuje serwer aktualizacji oprogramowania, (WSUS) który pozwala na centralne dystrybuowanie aktualizacji do programów firmy Microsoft (w tym systemów operacyjnych). W związku z tym, aby zachować pełną funkcjonalność systemu operacyjnego, koniecznym jest aby był to produkt firmy Microsoft – Windows 10 w wersji Professional. Punkt 1. Komputer – 6 sztuk dla pozycji 9. Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2019 Home and Bussines licencja bezterminowa oraz Punkt 3. Komputer II – 2 sztuki dla pozycji 9. Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2019 Home and Bussines licencja bezterminowa oraz Punkt 6. Laptop – 3 sztuki dla pozycji 13. Oprogramowanie biurowe: Ms Office 2019 Home and Bussines PL licencja bezterminowa. Wyjaśnienie: Ze względu na rozwiązania sprzętowo programowe zastosowane w Urzędzie Miasta Leszna oczekiwanie wymagane jest dostarczenie pakietu biurowego Ms Office w wersji 2019 w wersji zawierającej programy Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Spowodowane jest to tym, iż część funkcjonalności oferowana jest tylko przez pakiet firmy Microsoft: •Pakiet Ms Office wyposażony jest w mechanizm automatycznej aktualizacji produktu. W Urzędzie Miasta Leszna funkcjonuje serwer aktualizacji oprogramowania, który pozwala na centralne instalowanie i dystrybuowanie aktualizacji do programów firmy Microsoft (w tym również dla pakietu Ms Office). Niemożliwym jest aktualizowanie oprogramowania biurowego innych firm za pośrednictwem lokalnego , •Komputery i laptopy, które zostaną zakupione w niniejszym przetargu, przeznaczone są dla pracowników, którzy obecnie pracują na oprogramowaniu biurowym firmy Microsoft, posiadają zasoby plikowe utworzone w powyższym pakiecie i korzystają ze specyficznych funkcji tego oprogramowania, m.in.: -tworzenie i wymiana szablonów w ramach MS Word i MS Excel, -praca na dokumentach zawierających makra Microsoft, -pracownicy korzystają z określonych i ustalonych standardów takich jak czcionki, kliparty, format dokumentów. -Utworzone we wcześniejszym okresie, przez pracowników Urzędu, prezentacje multimedialne w oparciu o Microsoft Power Point zawierają znaczne ilości rozwiązań (animacje, kliparty, muzyka) występujących tylko w tym programie. W związku z tym, aby zachować pełną funkcjonalność i kompatybilność oprogramowania biurowego konieczny jest zakup wskazanego produktu firmy Microsoft. We wszystkich powyższych przypadkach zastosowanie oprogramowania równoważnego jest niemożliwe. 6.Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 7.Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Każde urządzenie musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie nośniki danych z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu. 8.Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. 9.Zamawiający wymaga stosownych oryginalnych atrybutów autentyczności np. COA jeżeli umowa licencyjna producenta oprogramowania przewiduje potwierdzenie jego legalności za pomocą takiego certyfikatu. Zamawiający dopuszcza także dostarczenie oprogramowania biurowego do komputerów opartego na licencji zbiorowej. 10.Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania procedury sprawdzenia legalności zainstalowanego oprogramowania. Procedura sprawdzenia legalności oprogramowania polegać będzie między innymi na weryfikacji dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania poprzez stronę internetową producenta lub poprzez centrum telefoniczne producenta po podaniu numeru seryjnego lub serwisowego komputera. W przypadku niepomyślnej weryfikacji oprogramowania protokół odbioru nie zostanie podpisany. 11.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych dla urządzeń wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo-systemowo sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. 12. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi przedłożyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia 13.Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). 14.Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji. 15.Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości: dla wszystkich urządzeń wymienionych w Załączniku nr 8 do SIWZ. Zadeklarowany termin na jaki zostanie udzielona gwarancja jakości określony zostanie w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. 16.Pozostałe wymagania dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ 17.Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad, fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 18.Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 19.Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 20.Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych używanych na terytorium RP gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. 21.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także transport do siedziby Zamawiającego, rozładunek sprzętu komputerowego oraz zainstalowanie oprogramowania systemowego. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca. 22.Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia zawarte zostały w paragrafie 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 23.Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http://www.bip.leszno.pl.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30230000-0, 30231300-0, 30213000-5, 30232110-8, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 70300.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Login Computer Bogna Han
Email wykonawcy: handlowy@logincomputer.pl
Adres pocztowy: ul. Leszczyńskich 27
Kod pocztowy: 64-100
Miejscowość: Leszno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 72939.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 72939.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82932.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.