Ogłoszenie nr 510005752-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.
Zespół Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego: „Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych” w ramach projektu "Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie" w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie" w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 625490-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540254009

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego, Krajowy numer identyfikacyjny 95609000000000, ul. ul. Sobieskiego  5, 22-300  Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 763 065, e-mail sekretariat-glowacki.p9@wp.pl, faks 825 763 061.
Adres strony internetowej (url): http://www.glowacki.p9.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych” w ramach projektu "Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie" w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZS.2.262.12.4.Pp II.2018-2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych w ramach projektu" Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Nr 2 im B. Głowackiego w Krasnymstawie" w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0048/17 4.2.1 Część 1 zamówienia: Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia Ilość 1 Zestaw pomocy do wdrażania systemu rolnictwa precyzyjnego: komputer przenośny - GPS nawigacyjny. 1 komplet 2 Zestaw pomocy do wdrażania systemu rolnictwa precyzyjnego: Urządzenie podtrzymujące precyzję RTK do 20 min. 1 komplet 3 Zestaw pomocy do wdrażania systemu rolnictwa precyzyjnego: Komp. system autonomiczny prowadzenia ciągnika z pełnym okablowaniem, modułem kompensacji przechyłu, uchwytem montaż., kierownicą demonstracyjną. 1 komplet 4 Zestaw pomocy do wdrażania systemu rolnictwa precyzyjnego: Komputer przenośny do transmisji danych 1 komplet 5 Zestaw pomocy do wdrażania systemu rolnictwa precyzyjnego: oprogramowanie z licencją od 1-30 komp. PC: licencje EDU na pakiet opr. FarmWorks Office Deskop 2017, materiały edukacyjne i konspekty do zajęć dla nauczyciela 1 szt. 6 Zestaw pomocy do wdrażania systemu rolnictwa precyzyjnego: Ręczny czujnik zieloności roślin z baterią i pokrowcem. 1 komplet 4.2.2. Część 2 zamówienia: Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia Ilość 1 Spawarki elektryczne 3 szt. 2 Stoły spawalnicze z odciągiem i filtracją 3 szt. 3 Przecinarka taśmowa ze skrętnym imadłem i wyposażeniem 1 szt. 4 Stoły warsztatowe z imadłem i szufladami. 5 kompletów 5 Maty izolacyjne o wymiarach 100x150 cm 5 szt. 4.2.3. Część 3 zamówienia: Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia Ilość 1 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem operacyjnym: system operacyjny, pakiet biurowy i antywirusowy 15 szt. 2 Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt. 3 Rzutnik multimedialny 1 szt. 4 Ekran dotykowy 1 komplet 5 Program CHART 1 komplet +licencja 6 Komputery przenośne z oprogramowaniem. 20 szt. 7 Rzutnik multimedialny 1 szt. 4.2.4 Część 4 zamówienia: Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia Ilość 1 Mikroskop pomiarowy z wyświetlaczem LCD 1 szt. 2 Lunety 2 rodzaje (luneta celownicza, teleskop) 1 szt. 4.2.5 Część 5 zamówienia: Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia Ilość 1 Zestaw wierteł, gwintowników i narzynek, rozwieraki, pogłębiacze, pilniki, piłki do metalu. 5 kompletów 2 Wiertarka stołowa 1 szt. 3 Zestaw stołowy przyrządów manipulacyjnych 5 kompletów 4 Lutownice 5 szt. 5 Nagrzewnice powietrza (mikropalnik) 5 szt. 6 Szlifierka (do tworzyw sztucznych). 2 szt. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia był zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 38600000-1, 38300000-8, 38510000-3, 30213100-6, 32320000-2, 42662100-5, 42662200-6, 42630000-1, 32322000-6, 38000000-5, 30121300-6, 39151200-7, 42637200-2, 42661100-8, 42642500-3, 48900000-7, 32530000-7, 38630000-0, 34390000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 58073.17
Waluta ZŁOTY
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GEOMPIX Piotr Piech, ul. Antoniego Gromskiego 10/24, 35- 233 Rzeszów
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 88147.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 88147.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 103443.00
Waluta: ZŁOTY
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 64500.98
Waluta ZŁOTY
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BOMOTECH Bogusław Przytocki, ul. Wierzbowa 29, 21-100 Lubartów
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 87084.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 87084.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 87084.00
Waluta: Złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 135688.00
Waluta ZŁOTY
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Grzegorz Małek ul. Kłosowskiego 41b, 22-300 Krasnystaw
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 119454.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 119454.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 119454.10
Waluta: Złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.