Ogłoszenie nr 510005694-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.
Urząd Gminy Zabierzów: Świadczenie usług w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oraz usługi asysty technicznej dla środowiska systemowego Linux/Firebird oprogramowania autorstwa firmy REKORD Systemy Informatyczne.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Zabierzów, Krajowy numer identyfikacyjny 55195800000000, ul. ul. Rynek  1, 32-080  Zabierzów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 12 2830700, +48 12 2852116, e-mail zrp@zabierzow.org.pl, faks +48 12 2852109.
Adres strony internetowej (url): www.zabierzow.org.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oraz usługi asysty technicznej dla środowiska systemowego Linux/Firebird oprogramowania autorstwa firmy REKORD Systemy Informatyczne.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZRP.271.1.78.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usług w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oraz usługi asysty technicznej dla środowiska systemowego Linux/Firebird oprogramowania autorstwa firmy REKORD Systemy Informatyczne. Usługi w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania następującego oprogramowania: System / ilość licencji: POSESJA- pakiet - 10 licencji FIRMY- pakiet - 5 licencji POSESJA zarządzanie dokumentami - 10 licencji FIRMY zarządzanie dokumentami - 5 licencji PŁATNOŚCI MASOWE- Posesja, Firmy - 1 licencja KASA DOCHODOWA - 1 licencja R_PESEL - 1 licencja R_SWDE - 1 licencja LIDER - 1 licencja eZAŚWIADCZENIA - 1 licencja eDOKUMENT - 2 licencje uSKRYTKA - 1 licencja ODPADY KOMUNALNE - 2 licencje ODPADY KOMUNALNE- księgowość - 2 licencje PŁACE - 3 licencje KADRY - 1 licencja PRZELEW - 1 licencja eDELARACJE - 1 licencja eURZĄD moduł bazowy - 1 licencja eURZĄD moduł podatki - 1 licencja eURZĄD moduł odpady - 1 licencja eURZĄD płatności KIR - 1 licencja KASA dopłata do płatności kartą - 1 licencja SPK - 1 licencja APLIKACJA MOBILNA - 1 licencja
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 133333.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: REKORD SI Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kasprowicza 5
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 95482.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 95482.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 95482.44
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt.1 lit.b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający udzielił zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych. Programy komputerowe wymienione powyżej zostały zakupione od spółki Rekord Kraków Systemy Informatyczne z siedzibą w Krakowie. Wskazane programy komputerowe są autorstwa spółki REKORD Kraków Systemy Informatyczne i są chronione przepisami prawa autorskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający nie jest uprawniony do przenoszenia praw własności na osoby trzecie. Nie wolno Zamawiającemu zmieniać, reprodukować, przekształcać lub dystrybuować oprogramowania, bazy danych (we fragmencie dostarczonym razem z programem) i dokumentacji technicznej (w całości lub częściowo) bez zgody REKORD Kraków Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Do dokonywania zmian i modyfikacji w zakupionym programie upoważniona jest tylko i wyłącznie spółka REKORD Kraków Systemy Informatyczne Spółka z o.o., która posiada jako jedyna kody źródłowe do użytkowanego przez Zamawiającego programu. Zakupienie kodów źródłowych do programu wiąże się z wysokimi kosztami jakie Zamawiający byłby zmuszony ponieść. Należy zauważyć, iż Wykonawca będący jednocześnie właścicielem praw autorskich majątkowych zna dokładnie działanie programu i może wprowadzić zmiany i modyfikacje w programie. Warto zwrócić uwagę, iż w obrocie majątkowymi prawami autorskimi dotyczącymi zbywania kodów źródłowych jako elementu gwarantującego dostęp do bazy programu oraz prawo do jego dekompilacji zawarcie umowy z której wynikałoby przeniesienie tego rodzaju praw na Zamawiającego wielokrotnie przewyższa wartość umowy.