Ogłoszenie nr 510005652-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.
Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: Dostawa i rozszerzenie licencji specjalistycznego oprogramowania do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632461-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000162000000, ul. G. Narutowicza  11/12, 80-233  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48583472419, e-mail szp@wilis.pg.gda.pl, faks +48583472413.
Adres strony internetowej (url): https://www.pg.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i rozszerzenie licencji specjalistycznego oprogramowania do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 39/WILiŚ/2019, CRZP 300/002/D/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa jednej licencji specjalistycznego oprogramowania do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz rozszerzenie licencji, będącej już w posiadaniu Zamawiającego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 2.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części: Część A- Specjalistyczne oprogramowanie będące interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych; Część B- Oprogramowanie uzupełniające będące interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, a w szczególności do analizy falek i sygnałów dopuszczając możliwość składania ofert na poszczególne części przedmiotu zamówienia. 3.Przedmiot zamówienia tj. linki i instrukcje niezbędne do pobrania i instalacji oprogramowania Wykonawca przekaże na wskazane w umowie adresy e-mail. 4.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 6.Zamawiający zastrzega otrzymanie odrębnych faktur na poszczególne części zamówienia. 7.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48460000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy przedmiotu zamówienia: dla części A- do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla części B- do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Specjalistyczne oprogramowanie będące interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2250.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o. Sp.k
Email wykonawcy: matlab@ont.com.pl
Adres pocztowy: ul. Pod Fortem 19
Kod pocztowy: 31-302
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2767.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2767.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2767.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Oprogramowanie uzupełniające będące interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, a w szczególności do analizy falek i sygnałów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 900.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: matlab@ont.com.pl
Adres pocztowy: ul. Pod Fortem 19
Kod pocztowy: 31-302
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1107.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1107.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1107.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.