Ogłoszenie nr 510005647-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.
Narodowy Instytut Leków: Rozbudowa programu Science Wizard

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550263236-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540263154-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Instytut Leków, Krajowy numer identyfikacyjny 15244176000000, ul. ul. Chełmska  30/34, 00-725  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3311557, e-mail b.lipinska@nil.gov.pl, faks 22 3311558.
Adres strony internetowej (url): www.nil.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa programu Science Wizard
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Rozbudowa programu Science Wizard o moduł ewaluacji 2.0.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 72000000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: 4 Medicine Rek sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 125/127 lik.601B,
Kod pocztowy: 02-017
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 73800
Oferta z najniższą ceną/kosztem 73800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73800
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  negocjacji z wolnej ręki  na podstawie art. art 67 ust 1 pkt 1 lit a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z wolnej ręki art 67 ust 1 pkt 1 lit a - zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze. Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: Pierwotnie wprowadzenie systemu do zarządzania ewaluacją działalności naukowej w Narodowym Instytucie Leków zakładało weryfikację działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Proces ten prowadzony jest w każdej grupie naukowej (pracownicy badawczo-techniczni, asystenci, adiunkci, profesorowie Instytutu oraz profesorowie), która podlega okresowej, (co rocznej) ocenie. Takie podejście działa silnie stymulująco na zwiększenie efektów naukowych, które są bardzo istotne przy ewaluacji Jednostek naukowych. Ze względu na konieczność ewaluacji jednostek naukowych zgodnie z nowymi zasadami opisanymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz właściwych rozporządzeniach wykonawczych oraz koniecznością solidnego przygotowania się do tego procesu istnieje konieczność rozbudowy możliwości systemu Science Wizard o moduł ewaluacji 2.0. Wspomaganie się takim narzędziem zdecydowanie zwiększy szansę Narodowego Instytutu Leków, o co najmniej utrzymanie kategorii naukowej A, lub nawet jej podniesienie. Konieczna jest rozbudowa już wdrożonego w Instytucie programu Science Wizard o moduły funkcyjne, obliczeniowe i predykcyjne związane z najbliższą ewaluacją jednostek naukowych za okres 2017 – 2020 i jak najlepszym przygotowaniem Instytutu do tej oceny. Program Science Wizard, z którego korzysta Narodowy Instytut Leków został dopasowany specjalnie do potrzeb instytutu i jedynie firma 4 Medicine Rek Sp. K., która jest twórcą tego programu, może dokonać jego rozbudowy, ponieważ jako twórca i właściciel licencji tylko on ma do tego prawo. Dostępne na rynku konkurencyjne systemy zarządzania nauką wymagają dużych nakładów prac wdrożeniowych oraz konfiguracyjnych, dostosowujących system do specyfiki i struktury Instytucji. Zmiana firmy wiązałaby się z zakupem innego programu a wdrożenie nowego systemu pociągnęło by za sobą konieczność dokupienia nowych elementów do istniejącej infrastruktury technicznej instytutu. Wdrożenie nowego systemu spowodowałoby konieczność zakupu systemów operacyjnych do których przystosowane byłoby nowe oprogramowanie, byłoby to niecelowe ze względów ekonomicznych. Zakup nowego programu wiązałby się także z utratą wszystkich wprowadzonych już danych do aktualnego systemu ponieważ nie ma możliwość przeniesienia w całości wszystkich danych pomiędzy systemami. Ostatnim elementem a zarazem najdłuższym w realizacji jest konieczność przeszkolenia personelu obsługującego system. Podsumowując najlepszym rozwiązaniem pod względem merytorycznym i ekonomicznym jest dalsza współpraca z Firmą 4 Medicine Rek Sp. K. i rozbudowa programu Sciene Wizard. W związku z powyższym jedynie firma 4 Medicine Rek Sp. K., która jest twórcą programu Science Wizard może dokonać jego rozbudowy i merytorycznego wsparcia.