Ogłoszenie nr 510005495-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego: DOSTAWA URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH DLA POTRZEB PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618911-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Krajowy numer identyfikacyjny 69167370300000, ul. Suszyckich  9, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 87 01 539, e-mail malgorzata.szudrowicz@podrb.pl, faks 17 08 01 502.
Adres strony internetowej (url): www.podrb.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna posiadająca osobowość prawną
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH DLA POTRZEB PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZG.261.07.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń do przetwarzania danych. Na przedmiot zamówienia składa się: CZĘŚĆ I Bramka do ochrony serwera pocztowego. CZĘŚĆ II Serwer z oprogramowaniem – 2 szt. CZĘŚĆ III Macierz dyskowa. Szczegółowy techniczny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, z podziałem na poszczególne części zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 30233000-1, 48821000-9, 48822000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Bramka do ochrony serwera pocztowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 44715.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SEVCOMP Dariusz Maroń
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kobierzycka 10
Kod pocztowy: 52-315
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 54735.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54735.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 76752.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Serwer z oprogramowaniem – 2 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89430.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ITPunkt Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szyb Walenty 26a
Kod pocztowy: 41-700
Miejscowość: Ruda Śląska
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 105534.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 105534.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 105534.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Macierz dyskowa
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie w części III niniejszego postępowania, jako że oferta odrzucona była jedyną złożoną w tej części – art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.