Ogłoszenie nr 510005440-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu: „Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w Wałbrzychu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, Krajowy numer identyfikacyjny 89067286500000, ul. ul. Piotra Wysockiego  28, 58-304  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 746 659 111, e-mail sekretariat@word.walbrzych.pl, faks 746 659 121.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.word.walbrzych.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka sektora finansów publicznych: samorządowa wojewódzka osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w Wałbrzychu”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WORD/ZP-02/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dla siedziby głównej WORD w Wałbrzychu oraz Oddziałów Terenowych WORD Wałbrzych w Kłodzku i Świdnicy Systemu Teleinformatycznego Wykonawcy ( zwanego dalej STW) w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 700 ze zm. ) o właściwościach zespołu współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. 1.1.Zamawiający wymaga, aby dostarczony system Wykonawcy był zintegrowany z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 16a ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2019r. poz. 341 ze zm.) przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej będącej w dyspozycji Zamawiającego określonej w załączniku nr 6 do zaproszenia do negocjacji wraz z wdrożeniem, uruchomieniem, instalacją, konfiguracją i utrzymaniem w okresie obowiązywania umowy oraz usługami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 1.2.System teleinformatyczny musi być w pełni funkcjonalny, przez co Zamawiający rozumie realizację w sposób niezakłócony zadań publicznych, które polegają na obsłudze administracyjnej oraz przeprowadzaniu egzaminów państwowych teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy. Zadania publiczne Zamawiającego muszą być realizowane dzięki należytemu zabezpieczeniu integracji systemu ze wszystkimi systemami wymaganymi do wymiany Profili Kandydatów na Kierowców ( PKK ) i innych informacji zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w okresie związania umową niezależnie od zachodzących w tym czasie zmian w zakresie sposobu funkcjonowania w/w systemów a także zmian ich dostawców i/lub dysponentów. 1.3.Zamawiający nie posiada informacji dotyczących warunków integracji z systemem CEPIK 2.0 , który zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015r. poz. 2183 ze zm. ) będzie realizował kluczowe procesy związane z nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, w tym obsługę PKK. Zamawiający upoważni i zobowiąże Wykonawcę do występowania w jego imieniu do właściwych instytucji celem uzyskania informacji niezbędnych do zintegrowania systemu teleinformatycznego z CEPIK 2.0 a w przypadku wprowadzenia dalszych zmian ustawowych w tym zakresie – z każdym innym systemem zabezpieczającym funkcje, o których mowa w art. 16a ustawy o kierujących pojazdami. 2.Opis minimalnych wymagań STW znajduje się w załączniku nr 5 do zaproszenia do negocjacji 3.Wdrożenie STW powinno odbyć się w sposób zapewniający ciągłość procesów egzaminowania (długość przerwy nie dłużej niż 2 dni robocze) i obejmować co najmniej następujące elementy : 1) Dostosowanie konfiguracji istniejącej infrastruktury technicznej i urządzeń znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego wraz z instalacją i konfiguracją oprogramowania, 2) Przeprowadzenie migracji danych z obecnie eksploatowanego przez Zamawiającego systemu (Zamawiający nie posiada wiedzy opisującej strukturę bazy danych oraz relacji między zbiorami bazy danych. Wiedza opisująca bazę danych jest własnością dotychczasowego dostawcy systemu teleinformatycznego tj. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.). Wszystkie koszty związane z migracją bazy danych muszą być uwzględnione w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 Projektu Umowy, której istotne elementy zostały określone w załączniku nr 4 do zaproszenia do negocjacji. Migracja wszystkich i kompletnych danych musi być zrealizowana w terminie nie przekraczającym realizacji prac wdrożeniowych; 3) Zapewnienie niezbędnych urządzeń i skonfigurowanie usługi sieciowej dostępu do systemu teleinformatycznego określonego w art. 16a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341 z późn. zm.) dalej zwanego SI KIEROWCA oraz do integracji STW z SI Kierowca wraz z przeprowadzeniem testów tej integracji, które muszą zakończyć się wynikiem pozytywnym, 4) Umożliwienie pełnej elektronicznej obsługi PKK w siedzibie Zamawiającego oraz oddziałów Zamawiającego, w zakresie pobierania PKK i jego aktualizacji w funkcjonalnościach określonych w Minimalnych wymaganiach oprogramowania STW (załącznik nr 5 do zaproszenia do negocjacji) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez cały okres obowiązywania umowy, 5) Zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznego przesyłania danych z zastosowaniem infrastruktury klucza publicznego PKI (czytniki, karty i certyfikaty) oraz należytego zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem osób nieuprawnionych, na zasadach uzgodnionych przez Strony w umowie; 4.Usługi dostarczone wraz z STW dla WORD Wałbrzych i jego oddziałów powinny obejmować, w okresie trwania umowy, co najmniej następujące elementy: 1) Świadczenie usługi gwarancyjnej oraz rozwój i utrzymanie STW poprzez usuwanie błędów ujawniających się podczas pracy w STW oraz bieżące jego aktualizowanie i dostosowywanie do zmian przepisów powszechnie obowiązujących na terenie Polski oraz wynikających w zakresie, w jakim mają wpływać na prawidłowe tj. skuteczne i celowe działanie STW, w uzgodnieniu z Zespołem Przedstawicieli Stron. 2) Organizowanie spotkań Zespołu Przedstawicieli Stron, powołanego w celu przedstawiania i zatwierdzania wspólnie z Wykonawcą bieżących aktualizacji STW. 3) Wsparcie techniczne polegające na utrzymaniu telefonicznej pomocy technicznej (helpdesk) świadczonej w dni robocze od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w godzinach roboczych od 7.00 do 20.00, w soboty od 7.00 do 15.00. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr wszelkich zgłoszeń serwisowych dokonywanych przez Zamawiającego w toku realizacji niniejszej Umowy. Rejestr ten powinien być dostępny w dedykowanym do tego celu portalu intranetowym zawierającym dodatkowo aktualne wersje instalacyjne oprogramowania, instrukcje obsługi, procedury. Wszystkie aktualizacje oprogramowania STW muszą być dostarczane zdalnie w sposób wymuszający ich zainstalowanie przy pierwszym uruchomieniu w danym dniu aplikacji. 4) Przeprowadzenie w trakcie wdrożenia STW, szkolenia pracowników Zamawiającego z korzystania systemu teleinformatycznego w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z STW w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym przez Strony terminie. 5) Zapewnienie Usługi Sieciowej dostępu do systemu teleinformatycznego określonego w art. 16a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341 z późn. zm.) oraz do integracji STW z SI Kierowca wraz z umożliwieniem pełnej elektronicznej obsługi PKK w siedzibie Zamawiającego, w zakresie pobierania PKK i jego aktualizacji (Zamawiający nie posiada wiedzy opisującej sposób integracji STW z systemem teleinformatycznym określonym w art. 16a ustawy o kierujących pojazdami. Wiedza ta jest własnością dotychczasowego dostawcy systemu teleinformatycznego tj. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.); Usługa sieciowa winna zapewnić Zamawiającemu: Korzystanie z usługi udostępniania plików, • Korzystanie z pulpitu zdalnego pomiędzy stacjami roboczymi, • Pobieranie oprogramowania antywirusowego w tym definicji wirusów • Automatyczną aktualizację systemów operacyjnych 6) Utrzymanie rozwiązania informatycznego umożliwiającego klientom Zamawiającego zarezerwowanie terminu na egzamin państwowy na prawo jazdy oraz dokonanie płatności za ww. egzamin za pośrednictwem zintegrowanej internetowej platformy usług i płatności, zapewnionej przez Wykonawcę oraz generowanie, w formie elektronicznej, raportów o realizowanych opłatach; 7) Zamawiający wymaga aby system teleinformatyczny był zainstalowany i wdrożony z użyciem infrastruktury posiadanej przez zamawiającego jeżeli chodzi o platformę sprzętową i programową ( systemową i bazodanową ) – ( załącznik nr 6 do zaproszenia do negocjacji). Zamawiający nie dopuszcza aplikacji na platformy mobilne, aplikacji internetowej z wyjątkiem modułu „Raportowanie statystyki i analizy oraz Internetowego portalu rezerwacji egzaminów i dokonywania płatności”. 8) Dostawę urządzeń przeznaczonych do realizacji bezpiecznego logowania się do systemu – czytniki i karty mikroprocesorowe z certyfikatami (PKI) w odpowiednich ilościach zapewniającymi prawidłową realizację zadań Zamawiającego. System w pełni funkcjonalny umożliwi realizowanie przez Zamawiającego w sposób niezakłócony zadań publicznych polegających na obsłudze administracyjnej i przeprowadzaniu egzaminów państwowych teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 72263000-6, 72265000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 862464.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1060653.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1060653.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1060653.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawyprawo zamówień publicznych  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
w dniu 29 listopada 2010 roku Dyrektor Word w Łomży przesłał Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu stanowisko Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019 roku, z którego wynika, że wedle wiedzy posiadanej przez Ministra Infrastruktury, obecny stan prawny oraz zawarte na rynku rozwiązania techniczne wskazują, że na dzień 26 listopada 2019 roku polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. jest jedynym podmiotem na rynku mogącym dostarczyć jednolity system informatyczny dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego spełniających wszystkie wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2019, poz. 341) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz rodzaju dokumentów w tych sprawach ( Dz. U. poz. 1206) Zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Powyższe wynika z faktu, iż § 2 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz rodzaju dokumentów w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206) pod pojęciem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania - rozumie się przez to jednolity dla wszystkich wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848) zintegrowany z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców, co obliguje Zamawiającego do dysponowania systemem teleinformatycznym zintegrowanym z systemem istniejącym w starostwach powiatowych, a obiektywnie uzasadnioną możliwość spełnienia tego wymogu zapewnić może jedynie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. posiadające wyłączne prawa do systemu CEPIK.