Ogłoszenie nr 510005361-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Województwo Lubelskie: Dostawa licencji WANGUARD lub równoważnej na okres 12 miesięcy wraz z wdrożeniem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 615862-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540239858-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Lubelskie, Krajowy numer identyfikacyjny 43101917000000, ul. ul. Artura Grottgera  4, 20-029  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 44 16 636, e-mail zamowienia@lubelskie.pl, faks 81 44 16 535.
Adres strony internetowej (url): www.lubelskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa licencji WANGUARD lub równoważnej na okres 12 miesięcy wraz z wdrożeniem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OP-IV.272.96.2019.ELB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji WANGUARD lub równoważnej na okres 12 miesięcy wraz z wdrożeniem. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie i wdrożenie licencji oprogramowania Wanguard Flow & Packet Sensor oraz Wanguard filter lub równoważnej na serwerze Zamawiającego. Licencja na okres 12 miesięcy. Parametry równoważności: - oprogramowanie powinno mieć możliwość przeglądania wyników działania oraz konfiguracji za pomocą przeglądarki internetowej, - oprogramowanie musi zbierać dane i wyświetlać statystyki zawierające źródło ataków oraz informację o podjętych przez system działaniach w formie tabel oraz wykresów, - rozwiązanie powinno być skalowalne zapewniając wydajność wykrywania ataków DDoS na poziomie co najmniej 40Gb/s (~30 Mpps) z możliwością rozbudowy do wyższych wydajności w przyszłości, - oprogramowanie musi zapewnić dostęp do wsparcia i aktualizacji oprogramowania przez oficjalny kanał wsparcia producenta rozwiązania, - wsparcie systemu powinno zapewniać dostęp za pomocą adresu e-mail oraz portalu wsparcia. Pozostałe wymogi w zakresie realizacji zamówienia: - kompleksowa instalacja i konfiguracja oprogramowania do wykrywania ataków DDoS na serwerze Zamawiającego, konfiguracja serwera w celu optymalizacji działania systemu anty DDoS, - wsparcie w konfiguracji usługi BGP do obsługi Black Hole routingu (RTBH) na posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach Alcatel-Lucent 7750, - wsparcie w uruchomieniu filtrowania ruchu za pomocą rozwiązania do wykrywania ataków z zastosowaniem BGP Flowspec na posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach Alcatel-Lucent 7750, - ustawienie w porozumieniu z Zamawiającym progów ataków, - wykonawca dostarczy dokumentację po wdrożeniową z wyjaśnieniem zmian konfiguracji podstawowego systemu, opcji tunningu serwera (jeśli wymaga), opcji tunningu systemu operacyjnego (jeśli wymaga) w tym szczegółów konfiguracyjnych zastosowanego rozwiązania, w formie co najmniej kopii plików konfiguracyjnych, kopii baz danych oraz instrukcji zawierającej „zrzuty ekranu” dla wszystkich istotnych parametrów systemu w szczególności dodawania nowych lub usuwania istniejących sensorów, - konsultacje telefoniczne, mailowe, w formie wideokonferencji, po wdrożeniu licencji, w ilości 20 roboczogodzin, w godz. 8.00-18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, - szkolenie z wdrożonego systemu anty DDoS – zdalne, 4 godz., dla 2 osób. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48219000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22677.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ITORO Piotr Okupski, Lermontowa 16/26, 92-512 Łódź
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 29869
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29869
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29869
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.