Ogłoszenie nr 510005349-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Gmina Miasto Krosno: Rozbudowa budynku przy ul. Piastowskiej 58 dla potrzeb Klubu Seniora i Rady Osiedla - zakup sprzętu komputerowego, drukarki i wyposażenia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622458-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Krosno, Krajowy numer identyfikacyjny 52698900000000, ul. Lwowska  28A, 38-400  Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 47 43 218, e-mail zp@um.krosno.pl, faks 13 47 43 218.
Adres strony internetowej (url): www.krosno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa budynku przy ul. Piastowskiej 58 dla potrzeb Klubu Seniora i Rady Osiedla - zakup sprzętu komputerowego, drukarki i wyposażenia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.153.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu i oprogramowania: 1. Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym – 1 sztuka, 2. Monitor – 1 sztuka, 3. Telewizor - 1 sztuka, 4. Projektor multimedialny – 1 sztuka, 5. Ekran projekcyjny – 1 sztuka, 6. Zestaw nagłośnieniowy z mikrofonami – 1 zestaw, 7. Drukarka A4 laserowa monochromatyczna – 1 sztuka, 8. Oprogramowanie Biurowe – (opis parametrów do pozycji nr 1 Stacja robocza) – 1 sztuka, 9. Zmywarka podblatowa – 1 sztuka, 10. Płyta grzejna indukcyjna – 1 sztuka, 11. Biurko pod komputer – 1 sztuka, 12. Krzesło konferencyjne – 60 sztuk, 13. Stół konferencyjny – 4 sztuki, 14. Chłodziarka – 1 sztuka, 15. Kuchenka mikrofalowa – 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ. II.Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty na asortyment o co najmniej równoważnych parametrach, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. III. W ramach umowy wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy bezpośrednio do lokalu w budynku przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno oraz jego montażu i uruchomienia, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30214000-2

Dodatkowe kody CPV: 30231300-0, 48310000-4, 48620000-0, 30232110-8, 32324600-6, 38652100-1, 38653400-1, 32323400-7, 39000000-2, 39110000-6, 39121000-6, 39130000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 27786.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Staszica 22
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyn
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 37309.59
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36289.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37309.59
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.