Ogłoszenie nr 510005058-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania w zakresie kadrowo - płacowym dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14637864000000, ul. ul. Batorego  44, 05-400  Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 778 26 00, e-mail zp@szpital-otwock.med.pl, faks 22 779 09 90.
Adres strony internetowej (url): www.pcz-otwock.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i wdrożenie oprogramowania w zakresie kadrowo - płacowym dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
32/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia była dostawa i wdrożenie oprogramowania w zakresie kadrowo - płacowym dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierał załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48900000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 70000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 85977.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85977.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 85977.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 66; art. 67 ust. 1 pkt 3 i art. 68 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), z uwagi na fakt, iż zakupiony na mocy umowy nr 081/OWA/2017 system do końca listopada 2019 roku nie funkcjonuje z powodu opóźnień we wprowadzaniu danych, jak również z powodu nie spełniania wszystkich funkcjonalności wymaganych ww. umową. Połączenia danych kadrowych z listami wynagrodzeń w dalszym ciągu nie jest realizowane, co powoduje, że wynagrodzenia są naliczane częściowo w nieaktualnym od kilku lat posiadanym systemie Simple, a co się z tym wiąże, składki wynagrodzenia są wyliczane ręcznie. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji ma również obowiązek wdrożenia programu PPK do dnia 15 grudnia 2019 roku, a także przesłania w systemie do urzędów skarbowych deklaracji PIT. Powyższe wskazuje na konieczność natychmiastowego rozwiązania umowy z dotychczasowym Wykonawcą i zawarcie trybie pilnym nowej umowy.