Ogłoszenie nr 510004934-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Krajowy numer identyfikacyjny 00028853800000, ul. ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus  8, 91-348  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6314 872; 871, e-mail zampubl@imp.lodz.pl, faks 42 6314573.
Adres strony internetowej (url): www.imp.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZAPUZA/85/19/PN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do siedziby Zamawiającego tj. Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8; 91-348 Łódź, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamówienie zostało podzielone na 12 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub na poszczególne z nich. 1. Opis przedmiotu Zamówienia dla części 1 1 .1. Podniesienie (upgrade), użytkowanego w Instytucie Medycyny Pracy ,zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo- księgowej, środków trwałych, kadrowej, płacowej, magazynowej i zarządczejSimple.ERP z wersji 6.10 do 6.20 wraz z najnowszą aktualizacją, zachowaniem istniejących/użytkowanych funkcjonalnościi migracją wszystkich danych obsługiwanych przez program, z jednoczesnym zapewnieniem ciągłości pracy systemu. 1.2. Dostawa i uruchomienie serwera bazodanowego zapewniającego optymalną pracę wymienionego w punkcie 1.1. zintegrowanego systemu zarządzania. Przepisanie istniejących procedur na zgodne z nowym MS SQL, weryfikacja działania rozwiązań dedykowanych, przeniesienie Simple.ERP zapewnienie poprawności migracji Simple.ERP do nowego MS SQL. Instalacja SKK WebServer, dostosowanie skryptów i procedur SQL, zapewnienie komunikacji użytkowanych obecnie czytników kodów kreskowych z wymienionym w punkcie 1 zintegrowanym systemem zarządzania w celu przeprowadzania Inwentaryzacji. Wraz z dostawą serwera bazodanowego należy dostarczyć : - serwer bazy danych MS SQL Server Standard 2017 RUNTIME w/1CAL– 1 szt - licencje dostępowe MS SQL 2017 RUNTIME 1CAL - 29 szt. 1.3.Szczegółowy opis parametrów serwera opisany został w załączniku nr 1 poz. 1.1. - serwer oraz 1.2. – system operacyjny serwera Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał aktualną autoryzację firmy Simple S.A. 2. Opis przedmiotu Zamówienia dla pozostałych części 2.1. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem został wskazany: a. dla 2 części zamówienia (B) w załączniku nr 1 poz. 2.1., do niniejszej SIWZ; b. dla 3 części zamówienia (C) w załączniku nr 1 poz. 3.1., do niniejszej SIWZ; c. dla 4 części zamówienia (D) w załączniku nr 1 poz. 4.1., 4.2 do niniejszej SIWZ d. dla 5 części zamowienia (E) w załączniku nr 1 poz. 5.1., do niniejszej SIWZ e. dla 6 części zamówienia (F) w załączniku nr 1 poz. 6.1., do niniejszej SIWZ f. dla 7 części zamówienia (G) w załączniku nr 1 poz. 7.1, 7.2, do niniejszej SIWZ g. dla 8 części zamówienia (H) w załączniku nr 1 poz. 8.1, do niniejszej SIWZ h. dla 9 części zamówienia (I) w załączniku nr 1 poz. 9.1, 9.2., 9.3., 9.4., do niniejszej SIWZ i. dla 10 części zamówienia (J) w załączniku nr 1 poz. 10.1., do niniejszej SIWZ j. dla 11 części zamówienia (J) w załączniku nr 1 poz. 11.1., do niniejszej SIWZ k. dla 12 części zamówienia (K) w załączniku nr 1 poz. 12.1., do niniejszej SIWZ 3. Wykonawca może zaproponować sprzęt równoważny tzn. taki, który co najmniej posiada parametry określone w SIWZ dla poszczególnych urządzeń (załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt oraz oprogramowanie dostarczane w ramach umowy jest sprzętem fabrycznie nowym i będzie posiadał parametry techniczne i użytkowe w pełni zgodne z zapisanymi w ofercie Wykonawcy, a także nie spowoduje utraty gwarancji urządzeń do których jest przeznaczony. 5. Przedmiot zamówienia wchodzący w zakres dostawy zostanie dostarczony do Zamawiającego w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu. Dostawa odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy. 6. Urządzenia, dla których wymagany jest certyfikat bezpieczeństwa CE muszą być właściwie oznakowane. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają wymagany certyfikat bezpieczeństwa CE lub oświadczenie, że certyfikat nie jest wymagany. 7. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełną dokumentację (opisy urządzeń) w języku polskim (preferowany) lub angielskim. 8. Oferowane towary muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację (ilość, dane indywidualizujące – marka / symbol) bez konieczności naruszania opakowania. 9. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony poprzez sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, wskazującego producenta, model, konfigurację sprzętu i numery seryjne produktów oraz z ich krótką charakterystykę. Protokół zostanie podpisany przez Strony niniejszej umowy. 10. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub opakowania będą naruszone 11. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad podczas odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostarczonego towaru. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad na swój koszt i niebezpieczeństwo w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy/dostawy i montażu przedmiotu zamówienia z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego. 13. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z istniejącym systemem plików w oparciu o system domen środowiska Microsoft Windows oraz serwerem pocztowym Microsoft Exchange. 14. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Instytutu, Wykonawca zapewni: a) odbiór na własny koszt i ryzyko wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych; b) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt i ryzyko, w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia wady przez serwis, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego; c) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi. 15. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. 16. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad za telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu 17. Wykonawca zobowiązany jest do wydania dokumentu gwarancyjnego (kart gwarancyjnych) do poszczególnych dostarczanych urządzeń, określającego szczegółowe warunki sprawowania serwisu. 18. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego. 19. Licencje dostępowe należy aktywować na konto e-mail: it@imp.lodz.pl 20. Wykonawca w ofercie wskaże producenta, model i parametry wyspecyfikowanego sprzętu. 21. Transport przedmiotu Zamówienia odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy 22. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na okres wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 23. Cena wskazana przez Wykonawcę za wykonanie zamówienia jest ceną obejmującą zarówno przedmiot zamówienia jak i dostawę do siedziby Zamawiającego. Cena ta jest ceną stała, nie podlegającą zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 24. Koszt dojazdu osób uprawnionych do usunięcia wad dostarczonego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca. 25. Dla każdego wskazanego oprogramowania dodatkowego (program antywirusowy oraz pakiet biurowy) zostaną wystawione przez Wykonawcę odrębne faktury zgodnie z ceną jednostkową z formularza cenowego. „Wymagane parametry” należy traktować jako parametry graniczne minimalne. Ich niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30230000-0

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30231300-0, 30234000-8, 48624000-8, 48820000-2, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: A
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 59430
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SIMPLE S. A
Email wykonawcy: przetargi@simple.com.pl
Adres pocztowy: Bronisława Czecha 49/51
Kod pocztowy: 04-555
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 80571.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77561.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 80571.15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: B
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 503.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: e-Tech Jacek Sójka sp. j.
Email wykonawcy: etechspj@etechspj.pl
Adres pocztowy: Nowa 29/30
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 650.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 650.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 650.15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: C
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 546.34
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: e-Tech Jacek Sójka Sp. j.
Email wykonawcy: etechspj@etechspj.pl
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/30
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 750.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 750.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 750.79
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: D
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: e-Tech Jacek Sójka Sp. j.
Email wykonawcy: etechspj@etechspj.pl
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/30
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 277.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 277.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 277.52
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: E
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: e-Tech Jacek Sójka Sp. j.
Email wykonawcy: etechspj@etechspj.pl
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/30
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 197.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 197.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 197.08
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: F
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: e-Techjacek Sójka Sp. j.
Email wykonawcy: etechspj@etechspj.pl
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/30
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 305.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 305.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 305.68
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: G
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1300.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: e-Tech Jacek Sójka sp. j.
Email wykonawcy: etechspj@etechspj.pl
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/30
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1498.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1498.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1498.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: H
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 894.31
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: e-Tech Jacek Sójka sp. j.
Email wykonawcy: etechspj@etechspj.pl
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/30
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1122.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1122.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1122.17
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: I
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie postępowania dla tej części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. Zamawiający dla tej części przeznaczył kwotę 5.520 zł na sfinansowanie Zamówienia. W wyznaczonym terminie do składania ofert, do zamawiającego wpłynęła 1 oferta na kwotę 7.300,81 zł. Jest to kwota znacznie przewyższająca kwotę jaka Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie dla tej części.

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: J
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1097.56
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: e-Tech Jacek Sójka sp. j.
Email wykonawcy: etechspj@etechspj.pl
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/30
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1331.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1331.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1331.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: K
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1626.02
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: e-Tech jacek Sójka sp. j.
Email wykonawcy: etechspj@etechspj.pl
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/30
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2366.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2366.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2366.52
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: L
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1620.02
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: e-Tech Jacek Sójka sp. j.
Email wykonawcy: etechspj@etechspj.pl
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/30
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1733.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1733.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1733.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.