Ogłoszenie nr 510004887-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala: Zakup licencji bazodanowych Oracle Database Enterprise Edition - 1 szt., Oracle Database Standard Edition - 2 szt. wraz ze wsparciem producenta.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 636058-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Krajowy numer identyfikacyjny 12513262000000, ul. Al. Niepodległości  190, 00-608  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5926420, 5926590, e-mail bzp@krus.gov.pl, faks 225 926 663.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup licencji bazodanowych Oracle Database Enterprise Edition - 1 szt., Oracle Database Standard Edition - 2 szt. wraz ze wsparciem producenta.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
0000-ZP.261.32.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji bazodanowych Oracle Database Enterprise Edition - 1 szt., Oracle Database Standard Edition - 2 szt. wraz ze wsparciem producenta oprogramowania Oracle. 2. Ww. licencje oprogramowania zostają zakupione wraz z usługą standardowej asysty technicznej i konserwacji producenta oprogramowania (dalej jako ATiK), aktywną od dnia udzielenia licencji przez producenta oprogramowania przez okres 24 miesięcy. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji oprogramowania równoważnego do przedmiotu zamówienia określonego powyżej – dalej jako „rozwiązanie równoważne”. 4. Przez rozwiązanie równoważne do opisanego przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna takie, które realizuje co najmniej wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy poza funkcjonalne jak oprogramowanie wskazane przez Zamawiającego, możliwe do eksploatacji bez wprowadzania żadnych modyfikacji w infrastrukturze techniczno-systemowej posiadanej przez Zamawiającego. 5. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca: a) wraz z ofertą wykaże, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu stosowną dokumentację oprogramowania, potwierdzającą spełnienie przez oferowane oprogramowanie wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych tożsamych jak w oprogramowaniu wskazanym przez Zamawiającego, postanowienia licencji rozwiązania równoważnego jak postanowienia właściwe dla oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego oraz warunki świadczonej przez producenta asysty technicznej i konserwacji. b) wraz z ofertą przedstawi szczegółowy projekt techniczny rozwiązania równoważnego wraz z instrukcją instalacji, konfiguracji i eksploatacji dotyczącą zaoferowanego rozwiązania; c) na etapie oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji proponowanego rozwiązania oferowanego przez Wykonawcę. W tym celu na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, na własny koszt, zbuduje laboratorium, w którym zainstaluje i skonfiguruje rozwiązanie równoważne i przeprowadzi testy funkcjonalne i niefunkcjonalne w infrastrukturze techniczno-systemowej jak użytkowane przez Zamawiającego. Wynikiem testów będzie raport, w którym Wykonawca przedstawi 100% pokrycie funkcjonalne i niefunkcjonalne rozwiązania równoważnego w stosunku do rozwiązania obecnie użytkowanego przez Zamawiającego. d) W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ofercie wszelkie koszty jego wdrożenia u Zamawiającego, w tym koszty migracji danych oraz pokryje również wszelkie udokumentowane koszty po stronie Zamawiającego, związane z wdrożeniem rozwiązania równoważnego. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował statusem ORACLE Platinum Level Partner - uprawniającym do sprzedaży licencji i świadczenia usługi ATiK. 7. W przypadku rozwiązania równoważnego Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę posiadającego status autoryzowanego partnera producenta oferowanego oprogramowania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48611000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 455284.55
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: Advatech Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Klecińska 123
Kod pocztowy: 54-413
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 558149.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 558149.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 558149.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.