Ogłoszenie nr 510004769-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Uniwersytet Opolski: Kontynuacja usługi aktualizacji oprogramowania OMEGA-PSIR

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 13820000000000, ul. Pl. Kopernika  11 A, 45-040  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 5 415977, e-mail zamowienia@uni.opole.pl, faks 775 415 930.
Adres strony internetowej (url): www.zamowienia.uni.opole.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kontynuacja usługi aktualizacji oprogramowania OMEGA-PSIR
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
U/47/2019/ZWR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Ustalenie ceny ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy złotych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, który stanowi: „Kontynuacja usługi aktualizacji oprogramowania OMEGA-PSIR”. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy (załącznik nr 3 do Zaproszenia) oraz postanowieniami określonymi w niniejszym Zaproszeniu wraz z załącznikami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48611000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Politechnika Warszawska
Email wykonawcy: h.rybinski@ii.pw.edu.pl
Adres pocztowy: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki ul. Nowowiejska 15/19
Kod pocztowy: 00-665
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18450
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18450
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18450
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Oprogramowanie OMEGA-PSIR jest niezbędne do tworzenia repozytorium publikacji pracowników Uniwersytetu Opolskiego i sprawozdawczości na potrzeby systemów ministerialnych (POL-on) oraz oceny parametrycznej jednostek zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednak jedynie posiadając kontynuację dostępu do aktualizacji można na bieżąco dostosowywać protokół transmisji danych do aktualnych wymogów ministerialnych. Aktualizację oprogramowania może zapewnić wyłącznie jego twórca, czyli Wydział Elektroniki i Techniki Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.